Visby. Alfr. Pettersson Målerifirma.

Södra Murgatan 37. Visby. Tel. 1244.
Innehavaren började lära yrket vid femton års ålder hos målarmästare O. Yttergren i Ekeby socken och innehade denna anställning i tre år. Därefter erhöll han plats hos målarmästare Othberg i Slite, och var verksam hos denne i ett och ett halft år. År 1907 fick han anställning hos målarmästare Alfvegren i Visby och år 1912 erhöll han gesällbrev med diplom hos denne. Han var sedan verksam såsom möbelmålare i tretton år hos Strömbergs Möbelaffär i Visby. År 1928 startades nuvarande företag. Alla inom branschen förekommande arbeten utföras. Innehavaren är medlem och kassör i Visby Målarmästareförening. 3-6 personer hava sysselsättning i rörelsen.

Olof Alfred Pettersson är född den 17 oktober 1887 och son till lantbrukaren Carl Wiktor Pettersson o. h. h. Jacobina f. Pettersson samt gift sedan 1916 med Hilma Elisabet Ekedahl. Barn: Märta Elisabet, född 1917, Sven Olof, född 1919, Nils Alfred, född 1920.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. A.-Bol. Östra Bryggeriet.

Disponent Ivan Christiansson. Österväg 27. Visby. Telefon: 456.
Bolaget bildades den 1 juni 1941 med fem aktieägare.
Till driftschef utsågs samtidigt Ivan Christiansson. Lokalerna, omfattande bryggerilokaler, kontor och lagerlokaler, äro inrymda i en år 1941 inköpt fastighet, brandförsäkrad för 53.000 kr. Lokalerna äro stora och ljusa samt alltigenom praktiskt och hygieniskt inredda. Bryggerilokalerna omfatta två sköljrum, två tappningslokaler, lagerrum. laboratorium, ångpanneanläggning, personalrum, kontor, kylrum, maltförvaringsrum. Bolaget har företagit alla tänkbara ombyggnader och omplaceringar för att alla hygieniska krav skola anses fullt tillgodosedda.
Två lastbilar finnas. Sex personer äro anställda i bolaget.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. A.-B. Visby Stadshotell.

Visby. A.-B. Visby Stadshotell.
Visby. A.-B. Visby Stadshotell.

Direktör Knut Wennerberg. Visby. Tel. Namnanrop.
Direktör Knut Wennerberg började sin restaurangbana som smörgåsnisse på Djurgårdsteatern i Stockholm 1901, fortsatte 1904-07 sin yrkesutbildning vid restaurant Rosenbad och företag sedan studie- och praktikresor till Tyskland, Frankrike, Finland och Norge. Sedan han 1910 återkommit till Sverige konditionerade han bl. a. På hotell Rydberg och Operakällaren, men återvände 1914 till Finland och innehade där anställningar på olika platser under fyra år. 1918-1923 arbetade han på restaurant Rich och K. Automobilklubben. Därefter innehade han en tillfällig anställning på utställningen i Göteborg, varefter direktör Wennerberg en kortare tid var verksam på restaurant Droningen i Oslo. 1924-1925 var han anställd vid D. B. V. I Visby och 1926 utsågs han till föreståndare för Systembolagets restaurang i Visby, vilken syssla han innehade till 1936. Sistnämnda år utsågs han till chef för Visby Stadshotell. Hotellet, välkänt av alla resande och turister, har icke minst tack vare direktör och fru Wennerbergs omtvistade förmåga att skapa trivsel, blivit något av en kulturell medelpunkt i staden, dit sammankomster av skilda slag med förkärlek förläggas. Fru Astrid Wennerberg, som själv har åttaårig praktik i facket, fungerar som husmor i företaget. Elegant matsal med dansrotunda, festvång, biljard, klubbrum, badrum m. m. samt ett hundratal resanderum finnas. Inredning och möbler vittnar genomgående om hög standard och god smak. Köksavdelningen är givetvis även den fullt modernt inredd. Som föreståndare tjänstgör här f. N. (1942) W. Gilljam, som tidigare innehaft köksmästarebefattning på bl. a. Piperska Muren, Hamburger Börs och Rosenbad, Stockholm. Han har även varit verksam som souschef på Hasselbacken, Cecil och i Göteborg på Lorensberg. Till hotellrörelsen är även ansluten restaurang Burmeisterska Trädgården, vars miljö räknas till stadens mest attraktiva sevärdheter. Tillsammans äro ett hundrafemtiotal personer sysselsatta vid företaget. För hotellets musikaliska underhållning svarar Såndor Musikkapell, som bl. a. Spelat i Schweiz, Italien, Holland, Ungern, Danmark och Norge. Kapellmästare Såndor gav vid fyra års ålder sin första konsert i Budapest som violinist. Vid sex års ålder erhöll han inträde i Kungl. Musik Akademien i Budapest och vid aderton års ålder var han utexaminerad kapellmästare. Samtidigt med musikstudierna arbetade han med studier till studentexamen, vilken avlades år 1919. Han var medlem i Filharmoniska sällskapet och Kungl. Operan tills han kom till akademien år 1922. Han började som kapellmästare i Oslo år 1922 på Grand Hotell därstädes och var verksam där i två år, reste därefter till Sverige och erhöll anställning som kapellmästare vid Rolfs teatersällskap samt var därefter engagerad vid Strand Hotell i sju år. Därefter innehade han anställning vid Eggers Hotell i Göteborg i åtta säsonger samt vid Snäckgärdsbaden, Stadshotellet i Visby under sju säsonger. Kapellmästare Såndor trakterar trettio olika instrument.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.

Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.
Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.

Kemist tvätt och press. St. Hansgatan 36. Visby. Tel. 1508.
Innehavaren började lära inom skrädderiyrket vid tretton års ålder hos sin fader, som hade skrädderiverkstad i Ringvide, Fårö. Han arbetade där i tre år, varefter han flyttade till en farbroder, skräddarmästare Adolf Werkelin, där han hade plats i två år. Därefter konditionerade han under två års tid hos skräddarmästare Eric Holmér i Grinslöv och genomgick sedan en tillskärarekurs. År 1932 startade han den egna rörelsen i förhyrda lokaler i Fårösund. Samma år lät han uppföra en egen fastighet, där verkstadslokalen och bostadsvåning inreddes, och år 1940 uppfördes ännu en stor modern fastighet i Fårösund. I sistnämnda fastighet inreddes, i stora och tidsenliga lokaler, en fullt modern herrekipering med skrädderi. Fastigheten är taxerad till 37.000 kr. och brandförsäkrad för 55.000 kr. 1940 installerades ångpress i en särskild lokal. Denna anläggning är den första i sitt slag på Gotland. Militärekiperingsaffär öppnades i Visby samma år, och år 1942 kombinerades denna affär med kemisk tvätt- och pressanläggning. Affärslokal i Visby har även hyrts för försäljning av damkappor och damkonfektionsartiklar. Denna affär är belägen i fastigheten Adelsgatan 31. Firmans verksamhet omfattar militär- och herrekipering, uniforms- och civilskrädderi, samt försäljning av damkappor och -dräkter samt damkonfektionsartiklar. I företaget utföras dessutom all slags kemisk tvätt och pressning samt omfärgning. Tjugo personer äro anställda i rörelsen.

Gunnar Wilhelm Edvin Werkelin är född den 26 juli 1911 och son till skräddaren Wilh. Werkelin o. h. H Josefina f. Hamstedt.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Visby. A. Bengtssons Byggnadsfirma.

Villa Sunset. Visby. Telefon: 541.
Byggmästare Alfred Bengtsson inflyttade till Visby år 1899 och etablerade egen byggnadsfirma år 1902. Denna firma drev han en lång följd av år men med avbrott mellan åren 1913-1921, då han vistades i USA. Fole snickerifabrik har han arrenderat sedan 10 år tillbaka. Vid denna rörelse är han fortfarande verksam varje dag. Han har uppfört cirka ett hundratal fastigheter, spridda över hela ön. I Visby har han bl. a. handhaft ombyggnaden av gamla lasarettet, nuvarande ”gamla S:t Olof”. Han har även uppfört Odd Fellows fastighet, utfört tillbyggnaden av Flickskolan samt uppfört Missionskyrkan. Vid Visby-utställningen 1904 uppfördes ett stort antal utställningslokaler av honom. År 1901 uppfördes Bengtssons Snickerifabrik. För Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår har han handhaft dess byggnadsarbeten. Konsul Ekmans fastighet i Visby har firman även uppfört. Samtliga järnvägsvagnar till Stockholms-Roslagens järnvägar ha byggts av honom. Han har även byggt sådana till ett flertal smalspåriga järnvägar på skilda platser i Sverige. År 1878 tog han hyra på sjön, först på Östersjön och sedan på Nordsjön samt senare på Atlanten och oceanerna. Efter ett flertal år på sjön, erhöll han plats vid ett dykarbolag i Amerika. Han återvände år 1899 till Sverige och startade sin nuvarande byggnadsfirma. År 1913 återvände han åter till USA, där han så småningom erhöll anställning vid Sherrys hotell, med specialitet att servera festmåltider på skilda platser i Amerika. Han hade där sysselsättning som föreståndare för hotellets ansenliga silverförråd, som representerade ett stort värde. Fjorton personer voro enbart sysselsatta med detta arbete, sju på dagen och sju på natten. De gällde då att se upp, så att ej något silverfat medföljde någon av gästerna eller personalen ut på staden, för att aldrig återkomma till hotellet. Under den tid han sist var i Amerika utbröt världskriget, och han var en tid anställd som snickare vid en flygplansfabrik samt vid en gasmaskfabrik. Han var även anställd på det dåvarande ”världens största hotell”, Waldorf Astoria. Då hade hotellet cirka 2.500 personer anställda och i köket var 75 personer sysselsatta. I detta hotell bodde kungliga personer, indiska rajor och andra högre personer under sin USA-vistelse. Bengtsson var där sysselsatt med snickeriarbeten. Det var ibland stora salar som skulle ombyggas till teatersalonger o. d. och dagligen följde än den ena och än den andra ombyggnaden.

Johan Alfred Bengtsson är född den 9 maj 1861 i Fölö, Halland, och son till byggmästare Markus Bengtsson o.h.h. Inga f. Larsson, samt gift sedan 1887 med Hanna Gardell. Barn: Artur, född 1887, Frida, född 1889, Albert, född 1891, Lilli, född 1893, Ruth, född 1900, och Ester, född 1902.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Vigde i Amerika.

A. H. Andersson fr. Göteborg och Emma Hederstedt fr. Stenkumla, i Chicago 26 Nov.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Stöld

förofvades under senare delen af December, antagligen den 18, hos husbonden Lars Kallander vid Hallgårds i Fröjel, hvarvid tillgripits ett tjugukron stycke i guld; en snusdosa af kontrolleradt silfver, oval och märkt med bokstäfverna L. P. S., graverade i skrifstik en fingerring af guld med infattad söndrig sten, samt ett par örhägen af guld. För stölden är misstänkt ynglingen Wilhelm Nyman från Levede, hvilken plifvit häktad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Postångfartyget Sofia

ankom i torsdags f. m. vid elfvatiden till Oskarshamn. Ishindren voro betydliga.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Kreditorerne

i förre bonden Johan Petter Jacobssons Halsarfve i Fardhem konkurs kallas till sammanträde i gäldenärens bostad Måndagen den 24:de dennes kl. X. f. m. för att besluta om realisering af massans kreatur samt andra boet rörande frågor.
De frånvarande få åtnöja sig med de närvarandes beslut.
Alfva och Gudings den 4 Januari 1876.
AND:S MAGN. ENEMAN,
God man.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2