Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 14 Sept.
Stadsfiskalen hade instämt skomakaren Wiherg och ogifta Johanna Wallander för otalig ölförsäljning, dels å nätterna, dels under Gudstjenst å söndagerna. Wiherg, närvarande, medgaf, att ölförsälining egt rum, dock icke om nätterna eller under Gudstjensttid å söndagarna, i hans hus, och att denna ölförsäljning föreståtts af Johanna Wallander; men trodde, att rättigheten till ölförsäljningen hvilken förre egaren af huset utverkat sig, åtföljde huset och att han derföre, såsom numera egare af detsamma var i sin goda rätt, då han utökade ölförsäljning. Som Wallander, ehuru kallad, icke infunnit sig uppsköts målet till d. 28 sept., för hennes hörande.

För medelst sparkningar m. m. mot Johan Andersson, Hejdungs i Hejdeby söndagen d. 2 aug. ute å södra byrummet föröfvade våld, dömdes muraren Carl Rosenlund att böta 15 kronor.

För olofligt betande å stadens mark (norra och södra byrummet) fäldes af Rådhusrätten, uppå åtal af stadsfiskalen nedannämda personer:
Åkaren Hultberg att böta 5 kronor, Bagaren J. G. Kalqvist att böta 10 kr., arb.-hustrun Cathar. Hemström att böta 10 kr., samt att hvardera erlägga protokollslösen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Marknaden

härstädes har försiggått under hällande regn, men under tillopp af rätt många landtboar. De nämnvärdaste omsättningarna torde hafva skett på ölstugorna, utan att dock några allvarsammare oordningar förekommit. I öfrigt har marknaden som vanligt illustrerats af panoramor, ”lyckans stjerna” och dylika herrligheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lönande hemarbete

för qvinnor och barn, är rubriken på en annons, som återfinnes på annat ställe i bladet. Vi rekommendera denna annons till behjertande af såväl alla fattiga, som och kommanalstyrelserna på ön. ”Fåfäng gå lärer mycket ondt”, heter det, och hvad särskildt stadens fattiga barn beträffar, så synes dagligen ett rätt stort antal af dem sysslolösa stryka omkring på gatorna; hvad de derunder lära sig, det har på ett sorgligt sätt visat sig, i det många af dem redan stått tilltalade för till och med inbrottsstölder. Att ett dylikt ondt knappast kan förekommas i stora städer, är lätt förklarligt, men att det kan inträffa i mindre samhällen, är en i många hänseenden betecknande och framförallt beaktansvärd företeelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lönande handarbete

för quinnor och barn!!
Vid Wisby Tändsticksfabrik finnes ständig arbetsförtjenst med att göra askar, hvartill fabriken lemuar askformar, klister och alla nödiga materialier, tillskurna och färdiga för sammanfogning; hvarförutan kostnadsfri undervisning i arbetet lemnas vid fabriken, då anmälan derom göres hos verkmästaren hr Emil Stenholm, med hvilken äfven de kommunalstyrelser på landet, som önska dylikt arbete för sina fattiga inom kommunerna, behagade träffa de derför nödiga öfverenskommelser.
Wisby i September 1874.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lefvande begrafne.

Vid Grahamston, i Tingstäde socken, inträffade den 2 d:s den olyckshändelsen att 2:ne arbetare, under hemtning af sågspån från ett större upplag, bletvo derunder begrafna. Man lyckades rädda den ena af arbetarne, men den andra var redan död då han påträffades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Högtidlig begrafning.

En ovanligt högtidlig begrafningsakt försiggick i stadens domkyrka sistl. måndag den 14 d:s då f. d. landträntmästaren, riddaren af Kongl. Wasa-Orden och innehafvaren af medaljen i guld för nit och redlighet i rikets tjenst Mathias Fredrik Ihre, hvilken den 8 dennes afled i en ålder af 77 år 10 mån. jordfästades. Sedan processionen inkommit på kyrkogården slöto sig till densamma landshöfdingen grefve R. Horn militärbefälhatvaren, öfversten frib. E. von Vegesach jemte flere honoratiores. Sedan den blomsterkransade likkistan blifvit nedsatt på katafalken framför altaret i kyrkan, afsjöngs ifrån orgelläktaren af en af musikdirektör Söhrling ur musikaliska sällskapet särskildt utvald sångarechör en härlig kantat af Neukomm, hvarefter jordfästningen rörrättades af Theologie lektorn, doktor O. V. Lemke, som inledde liktalet med Nehemiae 7: 2 ”han var en trofast man”, och med ledning af dessa ord, höll ett lärorikt och uppbyggligt tal, deuti den aflidnes ordningssinne och noggranhet, hans många, utmärkta förtjuster i det offentliga och enskilda lifvet framhöllos. Sedan detta minnesvärda tal blifvit slutadt, afsjöngs ifrån orgelläktaren ps. 452, hvarefter liket utfördes till familjegrafven å nya kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Gåfvor till Gotlands Forn-sal

såväl hvarjehanda Forn-saker, hvilka nedanskrifna Gifvarinnor och Gilvare dels redan (för tillfället) lemnat till S . . . och dels lofvat i framtiden skänka till den föreslagna Samlingen, som ock kontanta medel, gifna för att till dess ökande, vård, m. m. användas. — Den närmare beskrifningen öfver dessa fornsaker samt deras fullständiga historia, o. s. v., som emellertid är noggrant antecknad, måste för korthetens skull nu här förbigås. Men komma de efter hand möjligen inflytande gåfvorna att sålunda offentligen omnämnas.
a). Redan öfverlemnade Fornsaker och Penningar, skänkta af:
Auktionisten E. R. Ringbom: Eld-don, medelst flint-lås. K. Kristoffers Lagh-Book.
Kantor O. J. Enequist: Sockenkommunion-fodral af läder (jemte Vinflaska af tenn) inköpt från Domkyrkan. Spik-harmonika. Sten-yxa, 7 1/3 tum lång.
Löjtnant J. F. Tiljander: Spegel med slipad facetterad glas-ram; samt kontant 5 kr.
Handlanden J. L. Ehinger : Kartusch samt Drag-rem (vid Artilleriet) af elghud, under K. Karl 12:tes krig brukade af karolinen kapten Emanuel Ehinger. Vänja, enligt uppgift, buren af öfverste Joh. Norby. Borgar-värja, som tillhört rådman N. Klingvall. Matsked af silfver (af 1701). Matsked af silfver, med led på skaftet (af 1718). Socker-tång (af okontrolleradt silfver). Kista, ornerad (af 1641). Porträtt i olja af S. W. Mark, slottsläkare på Wisborg. Porträtt i olja af Bengt Färgare. Porträtt i olja af dennes hustru. Porträtt i olja af Chir. o. Anat. Operatören Joh. Maskou. Porträtt i olja af dennes hustru Katarina Sehiöberg. Tafla, grafskrift öfeer rådman L. Fåhraeus. Frack (Bröllops-Andra-dags), som tillhört handl. B. E. Ehinger. Väst af siden, svart och hvit, randig. Väst af siden, röd och hvitprickig. Väst af siden, svart, broderad. Väst af skarlakan, röd, med länke-knappar. Kortbyxor af siden, svarta, som tillhört B. Ehinger. Lång.struntpor af siden, hvita. Plånbok af siden, broderad. Morgon-mössa af siden, grön. Kyrk-käpp af spanskt rör, mål ornerad knapp (en gåfva till V. E. E. af Joh. Fåhraeus i Amsterdam). Kofta af siden, violett och hvitrosig. Tröja af siden, blå. Tröja af siden, brungrön. Schal af kambrik, hvit, broderad. Schal af kambrik, hvit, med kulört bord. Ridikyl af siden, hvit. Mössa af siden, blå. Natt-rock af halflinne, blå rosig. Kortbyxor (till borgareuniform) af kasimir, hvita. Tofflor af skinn, violetta och rosiga. Page-tröja (från K. Gustaf 3:es hof) af siden, ljusblå. Uniforms-frack med majors-epåletter (af K. Nerikes regemente) och Tschakot (af D:o), samt Fruntimmers-Hatt (från 1830- eller 40- talet) med plym.
Mamsell A. C. Hoffman:
Tafta (figurer), sydd på sidentyg af A. C. H. 1807. Märke-duk. Dricks-glas, orneradt med landskap (i lavis).
Magistrat-sekreteraren Gabr. Herlitz: Porträtt i olja prosten N. Lange. Porträtt i olja af hans hustru M. C. Facht. Kakelugns stycke at jern, gjutet med figurer (Nattvarden).
Fru Hermanna Herlitz, f. Cramér: Bind-mössa med pannstycke. Kam hög, genombruten.
Fru Hedda Cramér, f. Donner: Kofta af siden, rosenrödt, med schattérsöm. Kofta af siden, grå och hvit, blommig. Ett par skor af silfverbrokat, broderade, (hvilka tillhört Fru Anna Greta Donner, f. Lythberg). Sol-fjäder af sandel-trä, genombruten. Sol-fjäder af elfenben, med stenar, genombetten. Snör-lif af lärft, med valfiskben. Ett Stek-spett.
Mamsell Louisa Fredr. Säve: Kam, hög, genombruten.
Lektor Arvid Sundberg: Kontant 20 Kronor.
Handlanden J Hägg: Kontant 20 Kronor.
Doktorinnan S. M. Kolmodin, f. Gerle: Dop-klädsel af pichet, hvit, broderad. Bind-mössa af silfverbrokat. En Sko af siden, röd. Märk-duk (M. B. 1732). Märk-duk (M. S. G. 1806). Etui af brons. Dosa af koppar, med emalj. Tafla (figurer, på elfenben). Nyst-stol af ben. Ridikyl-lås af messing. Sänghimmel, snidad o. förgyld. Äggost- form af bränd lera. Sid-hallda (häst-fängsel). 2:ne Pistol-hölster. Väst af ylletyg, blå. Penning-pung af silke, beoderad.
Mamsell Sofia Kolmodin: Blomster-urna af glas-postlin, liten, ornerad.
Mamsell Eufemia Kolmodin: (Parasoll-) Sol-fjäder. Sol-fjäder af elfenben med paljetter. Sol-fjäder af elfenben, med paljetter och tyll-rosett. Sorg sol-fjäder, svart.
Tullförvaltare W. Fåhraeus: Tafla (S. Katarina ödekyrka), lavis af Geris. Tafla (S. Nikolaus), lavis af J. G. Klingvall.
Prostinnan E. Romdahl, f. Ekholtz: Dosa af agat.
Ombudsman C. G. Bahr: K. Karl 11:s Sjö-lagh, 12:o Sthm 1785.
Landtmätare A. Kollberg: En Perla af glas, genomborrad.
Doktorinnan Johanna Söderberg, f. Wahrgren: Sol-fjäder af elfenben, genombruten. Em Nöt knäppare.
Fru Elis. Engbom, f. Ehinger: Psalmbok (med Noter), Sthm 1739. Robe och kjol af siden, svart, blommig. Kofta af siden, hvit, blommig.
Fru Ann-Sofi Hederstedt, f. Ehinger: Ridikyl af siden, hvit, med målade ornamenter. Slöja af gazir, hvit.
Öfverste O. Malmborg: Batalj-knif, d. 6 o. 7 April 1862 tagen af O. M. på stridsfältet Pittsburg Landing eller Shiloh i Tennesse uti N. Amerika.Urmakaren K. J. Ehinger: Pik (fordom i bruk vid Gotl. Nat. Beväring).
b). Gåfvor, som i framtiden skola lemnas till Forn-salen af:
Mamsell C. C. Lange: Porträtt i pastell af kyrkoherden Mag. Jog. Lange. Bord, litet, med figurer samt lackeradt.
Auktionisten E. N. Ringbom: Porträtt i olja af Öfverstelöjtn. Dahlberg. Stenyxa, 10 tum lång.
Landtmätare A. Kollberg: Porträtt i olja af målaren J. D. Kollberg.
Urmakare K. J. Ehinger: Nattlåda (på fotställning).
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Ett fyllerilastens offer.

Den 31:ste sistl. augusti anträffades död i ett dike vid landsvägen förre husbonden Mårten Hägström från Hägvalds i Linde socken. Enligt hvad som utreddes vid det af Kronolänsmannen i distriktet företagna polisförhör lär Mårten Hägström ljutit döden derigenom att han i rusigt tillstånd fallit i diket och slagit hufvudet emot en stengärdesgård.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Entledigad och förordnad.

Justitieskansleren har entledigat t. f. stadsfiskalen H. Gustafsson från det honom meddelade förordnande att t. v. förestå landsfiskals-tjensten i Gotlands län, och förordnat förre kronolänsmannen Carl O. Svanberg att t. v. här i länet bestrida närda befattning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Enligt vederbörlig anmälan

kommer målskjutning å vanliga skjutbanan utanför Österport att anställas af lärjungarna i elementar-läroverkets högsta klass onsdagen den 23 innevarande månad; hvilket till olyskshändelsers förekommande härigenom kungöres, med åtvarning till allmänheten att, medan skjutandet pågår, icke nalkas skottlinian, som är riktad långs stadsmuren åt Norderport.
Wisby rådhus d. 16 September 1874.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74