Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 9 april.
Äresammanträde med huvudmännen för Burs pastorats sparbank har i dag hållits i kommunalrummet härstädes.
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande, nämndeman Ansh. Johansson, Burs, som även utsågs att leda dagens förhandlingar. Till sekreterare vid sammanträdet utsågs folkskoll. Alex. Stengård, Burs.
Styrelsens berättelse över det gångna förvaltningsåret godkändes, varefter ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas förslag.
Ur berättelsen må anföras: Insätternas behållning, som den 1 jan. utgjorde 841,841, var vid årets slut 833,903 kr. Reservfonden vid årets slut var 111,246. Till sparsamhetens befrämjande hade anslagits 479 kr. och årets vinst uppgick till 2,708 kronor. Vinst- och törlusträlmingen utviker i inkomster kr. 30,926: 66 och som utgifter ränta till insättarna med 20,719: 12, omkostnader för sparbankens förvaltning 5,819: 19, övriga utgifter kronor 69:30 samt nedskrivning å inventariernas värde med 1,625: 70 eller tillhopa 28,212:31.
Under året hade styrelsen anskaffat ett nytt rymligt kassaskåp, vågande inte mindre än 2 ton. Utlånta medel uppgingo till 892,608 la., därav till kommuner 40,750. Tillgångar och skulder balansera på 948,338:18.
Huvudmännen beslöto, att av årsvinsten skulle 308: 35 anslås till fonden för sparsamhetens befrämjande, 1,200 kr. läggas till reservfonden, som därigenom kommer att uppgå till 112,446: 29. Till Burs Rödakorskrets för bastubygge anslogs 600 kr. och till badanläggningen vid Stånga skola 600 kronor. Löner och arvoden bestämdes till samma belopp som förut.
Till ledamöter i styrelsen för 4 år omvaldes hemmansägaren Kr. Kristiansson, Maldes i Stånga, samt folkskollärarna R. Dahlgren i Stånga och Alex Stengård i Burs. I hemmansägaren August Petterssons, Sigdes i Burs, ställe, vilken avsade sig förtroendeuppdraget, valdes hemmansägaren Gunnar Andersson, Heffride 1 Burs. Till styrelsesuppleanter omvaldes hemmansägarna Ivar Hagman, Österlings, och Elof Pettersson, Sutarve, båda i Stånga. Fyllnadsval efter framlidne förste suppL hemäg. Fritiof Jakobsson, Galtungs i Burs, förrättades och valdes därvid hi/rllanden Alex. Fagerberg, Dahls. Till revisorer valdes hemmansägarna K. A. Larsson, Burs, samt Josef Jakobsson och Arv. Jacobsson, Stånga, med Karl Häglund, Burs, och Emil Pettersson, Stenstu i Stånga, som suppleanter.
Till styrelsen hänsköts en vid sammanträdet väckt fråga angående en välvilligare räntegottgörelse för medel, som inflyta genom skolsparverksamheten.
I anslutning till sammanträdet höll folkskolläraren Alex. Stengård, Burs, en utförlig och intressant redogörelse föll sparbankens verksamhet under 70 år. Sparbankens första reglemente är nämligen stadfäst den 5/11 1867 och dem första expeditionstillfälle var den 7 december 1867. Redogörelsen, som belystes genom grafiska framställningar och diagram, mottogs med livlig bifall.
Kontraktsprosten Kronqvist uttalade till sist ett tack till styrelsen samt erinrade om de gamlas välsigande verksamhet för sparbankens utveckling, varvid han särskilt nämnde de båda initiativtagarna prosten A. J. Lyth och folkskolläraren C. H. Löfveberg.
Dagen till ära hade också anordnats gemensam kaffedrickning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Landsfiskalerna.

En landsfiskalstjänst i Venjans distrikt i Dalarna sökes av bl. a. landskanslisterna Th. Kratz och P. Carlsson, Visby. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1938
N:r 65