Vestanvik i hamn.

Flottogs i natt av Belos.
Bärgningen av den vid Stora Karlsö natten till igår strandade Göteborgsångaren Vestanvik gick snabbare än man kunnat vänta. Kl. 1/2 12 i natt började Belos dra och efter en halvtimme var ångaren flott.
Vestanvik hade endast ringa fart då grundstötningen i den täta dimman skedde. När man på sydsidan Karlsö kommer närmare ön in under berget, höres icke mistsirenen från fyrplatsen, och eftersom Vestanvik icke har radiopejlingsanordningar, hade man ombord ingen glädje av radiofyren. Ångaren råkade nu komma för långt österut för att gå klar ön och förhållandet var sålunda enahanda som med den bekanta bilbåten Aegir, vilken emellertid körde fast ordentligt.
Ombord på Vestanvik började man strax efter strandningen att kasta lasten, som ju består av stenkol. När ångaren i natt flottogs torde man ha lämpat över bord upp emot 300 ton. langaren befanns efter flottagningen fortfarande vara tät och synes sålunda ha sluppit ifrån äventyret utan andra skador än möjligen några bucklor och tappade nitnaglar. Belos och Vestanvik inkommo hit till Visby vid 1/2 6-tiden i morse och förtöjde i hamnen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Ångfartygs A.-B. Gotland.

Utan förbindelse.
Avgångstider. Visby t. Nynäshamn kl. 21.00 — från Nynäshamns kaj vardagar 8.25 o. 7.45, ank. Stockholms C. 8.05 o. 9.07; sön. o. helgd. 6.50 o. 8.10 ank. Sthlm C. 8.29 o. 9.56. Från Nynäshamn t. Visby 23.16, (tåg fr. Sthlm C. 21.40), Från Visby t. Stockholm kl. 21.00. Från Stockholm t. Visby ångf. Drotten kl. 10.00 o. »Visby» kl. 13.00. Tilläggsplats i Stockholm: Skeppsbron.
Ångbåtsbolagets kontor i Visby hålles öppet vardagar kl. 8.00-19.00, sön- o. helgd. kl. 10.00-11.00. Rt. för passageraretrafiken 145, för godstrafiken 13.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Kungörelse.

SKOGSODLING. Rekvisitioner av skogsodlingsmaterial och plantörsbiträden emotses före den 15 mars. För röjnings- och skogsodlings-arbeten å glest beväxta eller av ålder kala; marker förmedlas på särskilda villkor bidrag ur statens skogsodlingsanslag. Av Liljewalehaka skogsfonden har till skogsvårdsstyrelsens förfogande ställts anslag för återkultur av stormhärjade områden och erhåller skogsägare 50 % bidrag till arbetskostnaderna jämte fria plantor, frö och biträde. För markberedning utlånas skogskulturplogar. Varje skogsägare är enligt lag skyldig att sörja för återväxten, även om avverkningen skett för husbehov eller genom stormfällning.
SKOGSDIKNING. Ansökningar om dikningsplaner och bidrag ur statens skogstddikaingsanslag emotses före den 1 juni.
AVVERKNING. Ansökningar om utstämpling eller tillstånd för skogsavverkning ävenså om omläggning till åker eller kultiverad betesvall, skola vara inkomna till skogsvårdsstyrelsen eller vederbörande skogsvårdskommitté före den 1 juli. Förrättning, varom ansökning i tid inkommer, blir kostnadsfri, eljest debiteras 15: — kronor per dag.
SAKKUNNIGT BITRÄDE i skogsvårdsfrågor, biträde för skogsvårdande husbehovsstämpling, röjning för skogsåterväxt m.. m. lämnas på begäran.
FOLKSKOLORNAS PLANTERINGAR. Folkskollärare, som önska utföra skogsodlingar med skolbarn, torde göra rekvisition härom före den 15 mars. Arvode till lärare utgår med 5: — kronor per dag, dock ej för skogsodling, som är föreskriven i samband med avverkning.
REDSKAP för röjning, kulturarbeten, avverkning m. m. finnas till påseende å skogsvårdsstyrelsens expedition, där även anskaffning av vissa redskap förmedlas.
KÖPARE OCH SPEKULANTER å egendomar böra i eget intresse å skogsvårdsstyrelsens expedition efterhöra, huruvida skogsodlings-skyldighet el. dyl. påvilar viss fastighet.
SKOGSVARDSSTYRELSENS EXPEDITION, Portikhuset, S:t Hansgatan 21, tel. 465, hålles öppen söckendagar kl. 10-4. Länsjägmästaren träffas säkrast lördagar.
FÖR MOTVERKANDE AV ARBETSLÖSHET äro diknings-, röjnings- och kulturarbeten i skogarna synnerligen lämpliga företag.
Skogsvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Livdjursauktion

hålles i A. Hultströms handelsstall, Alva, onsdagen den 3/3 1937 kl. 11 f. m., varvid kommer att försäljas följande:
Högdr. och nykalvade mjölkkor. Reaktionsfria.
Prima arbetshästar, däribland 1 premierat sto.
Avelssuggor och 12-veckors smågrisar.
Alla djuren levereras fritt köparens hem.
Godkända köpare erhålla 3 mån. betalningsanstånd mot räntefri accept. Äganderätten förbehållas till full betalning erlagts.
Alva i febr. 1937.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion i Barlingbo.

FREDAGEN DEN 5 MARS kl. 11 f. m. låter GUSTAV HELLSTRÖM, Norrbys, till följe fastighetens försäljning och avflyttning genom offentlig auktion avyttra: 2 st. kvigor, 8 st. 2 1/2 månaders grisar. Redskap såsom självbindare, cambridgevält, ringvält, hästhacka, skjuthacka, hästräfsa, sättare, foderhäckar, plogar, harvar, lastdragare, åkkärra, kälkrack med vurst, arbetskälkar, arbetsvagnar, vindmaskin, selar m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Dödsfall Berta Jakobsson.

Tillkännagives att vår kära syster Berta Jakobsson efter ett tåligt buret lidande stilla avled idag i sitt 48 levnadsår; sörjd och saknad av oss, släkt och många vinner.
Oxarve i Hemse d. 26 febr.19157.
Astrid och Gustaf Jakobsson.
Sv. Ps. 477, 4 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Exekutiva auktioner.

Genom exekutiva auktioner, som förrättas å nedanstående platser och tider kommer att emot kontant betalning försäljas:
den 2 mars kl. 12 p. d. hos Åke Stenmark, Vikars, Lärbro, 1 ko, åtta år, samt ett sto, varmblod, 5 år, den 2 mars kl. 12,30 e. in. hos Alb. Björklund, Vikers, Lärbro, 1 sto, 22 år, 1 hingst, 18 år, och 1 gris, den 3 mars kl. 10 f. rn. hos Karl Rondabl, Österby, Slite, 1 ko, åtta år, samt hälften uti den av Rondahl bebodda lägenheten, vilken står å ofri grund.
Slite den 25 februari 1937.
LANDSFISKALEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Lösöreauktion i Klinte.

Genom offentlig auktion vid SNÖGRINDA i Klinte fredagen den 5 mars 1937 kl. 11 f. m. låter änkefru HILDA HAUFFMAN försälja: 3 reakt.-fria kor, 2 tjurar, 1 1/2 år gamla, 2 kvigkavar, 100 kbm. prima Hoved, 1 slåttermaskin, harv, 1 parti nytt tågvirke, vävstol, mattor, bord, sängar, kopparkärl m. m.
Betalning skall erläggas den 1 oktober 1937 eller vid anfordran. Äganderätten förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 25 februari 1937.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Tillkännagivande.

År 1937 den 25 februari intogs i handeleregistret för Visby stad anmälningar därom att dels Oskar Emil Lindström ämnar idka skrädderirörelse i förening med handel under firma E. Lindström, dels ock att Ingrid Maria Hansson ämnar idka handelsrörelse under firma Ingrid Hansson.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Arrendeauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 1 MARS kl. 1 e. m. låter HILDA JAKOBSSON, Folkes, genom offentlig auktion utarrendera sitt hemman på en tid av 10 år. Arealen 18 tnl. åker, 2 hagar om 12 och 17 tnl., 5 tnl. äng, c:a 4 tril. betesmark. Utbud i helhet och mindre lotter. Villkoren vid utropet.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47