Betongbeläggningen i Hemse avsynas.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har förordnat biträdande vägingenjören Erik Wiborgh i Visby att verkställa avsyning av det nu slutförda arbetet med batongbeläggning å huvudvägen genom Hemse municipalsamhälle. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Ytterligare anslag till vägorganisationen.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsan tillstyrker hos k. m:t. att för vägorganisationen inom Gotlands län måtte för innevarande budgetår ställas till länsstyrelsens i Visby förfogande ytterligare 800 kr. för rit- och skrivbiträde och 700 kr. för kontorskostnader. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Magistraten.

Andre rådmanstjänsten härstädes uppehålles t. v. till den 28 jan. av extra rådmannen, överlantmätaren Vidar Holmbäck.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Dödsfall Anna-Lisa Karlsson

Tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår kära dotter och fosterdotter Anna-Lisa Karlsson, som stilla och fridfullt avsomnade den 28 innev, dec. kl. 7,30 e. m. i en ålder av 5 år, 3 mån., 26 dagar, sörjd och saknad av oss, släktingar och många vänner.
Hammars i Kräklingbo den 30 dec. 1932.
Gerda Karlsson.
Vendla och Karl Hellgren.
Sv. Ps. 493.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Dödsfall Maria Sofia Wilhelmina Godman

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd till sig hemkallat min kära oförgätliga maka och vår älskade uppoffrande moder, Maria Sofia Wilhelmina Godman, född Nyström, som efter mångårigt lidande lugnt och stilla avled fredagen den 30 december kl. 5 f. m. i sitt 78:de levnadsår; djupt sörjd av mig, barn och barnbarn, släktingar och talrika vänner.
Alvans i Rute den 30 dec. 1932.
A. E. Godman.
Barn och Barnbarn.
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en idog hand har domnat,
Din arbetsdag har tagit slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Förlovade

Folke Odin och Karin Ahlin.
Nyårsafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Henning Nilsson och Maria Thomsson.
Visby. Väte.

Sven Pettersson och Helny Söderlind.
Endre. Källunge.

Hilbert Karlson och Anna-Rika Rosén.
Follingbo. Klinte.

Ejnar Sjögren och Märta Olofsson.
Kalmar. Othem.

Sigurd Ahlberg och Ingeborg Andersson
Endre. Sjonhem.

Sture Mattsson och Kerstin Lindbom
Järnavik. Slite.

Gunnar Nilsson och Ingrid Gardell
Lokrume.
Meddelas endast detta sätt

Henning Öström och Inga Engström.
Katthammarsvik. Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Dödsfall Anna Josefina Grönberg

Att min moder Anna Josefina Grönberg avled i dag i en ålder av 75 år, varder härmed tillkännagivet.
Slite den 30 dec. 1932.
Annie och Sven Grönberg.
Maj-Britt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Passagerarelista.

Med Hansa från Nynäshamn den 31 dec.; Kapten Bratt, hrr Karlsson, Gellerstad, Wallin, Lallerstedt, Palmér, Blomér, Nilsson, Nyberg, Isaksson, Nilsson, Lundberg, Stenhammar, Andersson, Franzén, Broström, Lilja, Sollerman, landshövdingskan Rodhe, fruar Karlsson, Wallin, Griphult, Palmér, Klint, fröknar Wallin, Wrangel, Kronvall, Persson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 29 dec.
Trettio år i postverkets tjänst kan hr Karl Åhlberg, Uggårds, se tillbaka på då han nyårsafton avgår från sin befattning som lantbrevbärare. Hr Å. antogs nämligen i postverkets tjänst den 1 jan. 1903 och verkade först å linjen Hemse—Stjärnarve. Sedan denna linje efter ett par år indrogs och en till Eksta blev dirigerad över Klintehamn blev hr Å. lantbrevbärare å linjen Klintehamn—Bottarve (i Nedre Fröjel—Stjärnarve, vilken tjänst han allt sedan dess innehaft. När järnvägen till Hablingbo tillkom och Eksta socken tågledes förseddes med post bortföll sista etappen på linjen men sträckan Klintehamn—Bottarve bibehölls med hr Å. fortfarande som lantbrevbärare. Det är sålunda en aktningsvärd tid som hr Åhlbergs krafter tagits i anspråk i postverkets och allmänhetens tjänst. Tre dagar i veckan, under såväl varma, soliga sommardagar som bitande yrvädersdagar har han haft på sitt ansvar att förse och Nedre Fröjelborna med brev och nyheter, och till hr Å:s förtjänst kan sägas, att det aldrig klickat huru omständigheterna än legat till. När han nu på nyårsaftonen gör sin, sista tjänsteresa till Klintehamns poststation och därefter drager sig tillbaka från vakthållningen i postverkets tjänst, är det förvisso många i Eksta såväl som i grannsocknen Fröjel, som ägna honom en tacksamhetens tanke för de år som gått och önska att han i frid och ro må njuta sitt otium å sin lilla gård vid Uggårds, åt vilken han nu kan helt ägna
sina återstående krafter. Honnör!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 28 dec.
Julen har förflutit i fridens tecken. Till julottan i kyrkan hade ovanligt mycket besökare infunnit sig, trots den mörka morgonen och de långa vägarna. En kör sjöng Ifrån läktaren ett par sångnummer och förhöjde därmed julstämningen. Kollekt upptogs och tillföll »Fattiga skolbarnsfonden». Den inbragte 26 kr.
Väderleken är för en del ganska idealisk, så pågår t. ex. höstplöjning ännu på en del håll vilket just inte brukar höra till denna tid på året. Mest ogynnsamt är väl den blida väderleken för fiskrarna, som ingen avsättning ha för sin fångst, Vi få nu hoppas att det nya året kommer med omslag och härmed önskas redaktion och läsekrets gott slut på gamla året och ett gott nytt år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304