En säljakt vid Gotska Sandön.

Förr i tiden var Gotska Sandön en av de bästa platser i Östersjön för bedrivande av säljakt. Gotlänningarna, speciellt fåröborna, ansågo sig ensamma hava rätt till att jaga säl vid Gotska Sandön.
Men de hade svåra konkurrenter i rospiggarna. Dessa amsågo, i likhet med fåröborna, att endast de siälva hade rätt till att fånga säl vid ön ifråga. När så någon gång rospiggar och fåröbor möttes på Sandön, blev det ofta strid på liv och död. Men nu, då fåröbor och rospiggar sedan länge upphört att fara till Sandön för att »skjuta kut», som termen lyder, går det betydligt. lugnare till vid säljakterna.
Jag vill nu berätta om en säljakt, som jag själv var med om för ett par år sedan. ”En solvarm junidag rodde Rosenberg, fyrbiträde på Gotska Sandön, och undertecknad ned till Österbod, som är beläget vid Säludden, där sälarna pläga hålla till. Komna halvvägs upptäckte Rosenberg en stor gråsäl liggande på stranden i solgasset cirka femtio meter innanför oss.
Att skjuta honom från båten gick inte utan vi måste försiktigt söka komma därifrån, utom synhåll för honom. För att årorna ej skulle skramla i klykorna lindade vi våra skjortor om dessa och begynte så försiktigt »stryka» båten baklänges, ty vi vågade ej vända den om, cirka en halv kilometer från den plats där sälen låg. Komna så utom synhåll sade Rosenberg: »Sätt iland mig här, så skall jag försöka smyga mig inom skotthåll för honom, du får stanna här med båten, när jag skjutit kan du ro dit», Jag satte iland honom, och stannade kvar vid båten, ehuru jag gärna velat följa med, medan Rosenberg i skydd av marhalmskullarna lyckades smyga sig inom skotthåll och med ett välriktat skott nedlägga grå sälen.
Det var den största säl, som jag sett, den mätte över två meter i längd.
Vi läto den ligga kvar på stranden och fortsatte till Österbod, där det vid Säludden, på en av stenarna låg en vikaresäl uppe. Vikarsälarna äro mindre än gråsälarna, men kvickare och mera vaksamma än dessa. Eftersom vi ei behövde ta vindriktningen med i beräkningen, gick det ganska lätt att smyga sig inom skotthåll för vikaren, som låg helt nära stranden.
Eljest är det, när vinden är från land, ganska svårt att komma inom skotthåll, ty sälarna ha mycket fint väderkorn, och genast som de få den svagaste vittring av en människa ge de sig av för att vanligen ej komma tillbaka samma dag. Som jag då hade ett dåligt gevär, fick jag ej skjuta annat, än när det var fler än en säl uppe, men som nu var fallet, var det Rosenberg som sköt, och han fick även vikaren. Efter att ha bärgat densamma, stannade vi ett par timmar vid Säludden, men så upptäckte vi med tillhjälp av kikare, att det låg säl uppe vid Kyrkudden, som ligger fyra kilometer öster om Säludden. »Dit måste vi ro», sade Rosenberg, »för där ligger det flera uppe och du kan ha tillfälle att skjuta också». Sagt och gjort. Vi begåvo oss i väg och efter en halv timmes rodd toga vi iland, ty vi vågade ej ro närmare, för då kunde vi skrämma ner sälarna, som voro åtta till antalet och lågo på stenar en bit från stranden.
Även här var vinden gynnsam, och vi kunde smyga oss inpå djuren till en femtio—sextio meter. Två stora vikare lågo närmast. och vi skulle skjuta på var sin. Rosenberg skulle skjuta först, jag på smällen av hans skott. Vi lade oss tillrätta i gräset och sköta, och de båda vikarna sjönko samman på sina stenar. De övriga försvunno när vi sköto. Det var den första säl jag skjutit, varför jag var glad åt mitt skott, ty för att skjuta en säl med det geväret jag då hade, fordrades det även lite tur.
Vi stannade kvar vid Kyrkudden till kvällen, dock utan att någon mer säl visade sig. Därefter begåvo vi oss på hemväg med vårt byte, en gråsäl och tre vikare. På hemvägen diskuterade vi ingående dagens fångst och skjutmöjligheter.
H. E—n.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i
Rute distrikt, (Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi socknar), med station för barnmorskan i närheten av Rute kyrka. Lön och övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Slite distrikt, (Othems och Boge socknar), med station i eller i närheten av Slite samhälle. Lön 1.100 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Väte distrikt, (Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby socknar), med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,300 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 februari 1933.
Ansökningar skola vara till barnmorskestyrelsen i a inkomna före den 1 januari 1933 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Tillkännagivande

År 1932 den 2 december intogos i handelsregistret för Visby stad föliande anmälanden: 1:o) Hugo Alexius Jakobsson ämnar idka handelsrörelse under firma H. A. Jakobsson. 2:o) Den under firma Gotlands Kreditförmedlingsbyrå Knut Ahlér idkade rörelse har upphört. 3:o) Knut Valdemar Ahlér.ämmar idka handelsrörelse under firma Visby Auktionskammare, Knut Ahlér.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Auktion.

Onsdagen den 14 innevarande december kl. 12. försäljer undertecknad för vederbörandes räkning, å offentlig auktion, som förrättas i huset mir 4 vid Torngränd, fastigheterna n:r 3 och 4 i kvarteret Tornet i Klinteroten. (Skärslipare Blomgrens fastigheter.)
Fastigheterna, som äro gemensamt taxerade, äro intecknade för 1,700 kr.
Prövningsrätt förbehålles.
Närmare upplysningar lämnas av undertecknad eller vid auktionstillfället.
Visby den 3 dec. 1982.
Carl Bodin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Skogsauktion i Eke.

Torsdagen den 8 dec. kl. 10 f. m. kommer Lantbr. Axel Pettersson, Gudings, att försälja till rothuggning skogen på omkring ett tunnland i de s k. Vätar. Skogen består av ek och björk. Villkor vid auktionen.
Eke i december 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Dödsfall Maria Mathilda Möllerström

Att Herren i sitt allvisa råd denna dag till sig hemkallat vår kära moder Hem.-äg.-änkan Maria Mathilda Möllerström f. Alfvin, i en ålder av över 84 år; sörjd ochsaknad av oss barn, syster och svåger och övriga släktingar, det hava vi härmed den smärtsamma plikten att meddela.
Klemette i Silte den 1 dec. 1932.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Förlovade

Sigurd Helling, Hemse
och
Märta Forsman, Västerås.

Erik Häglund, Stånga
och
Birgit Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Ingomund Hansson, Linde.
och
Evy Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Temeratur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
Kl. 2 e. m.+4,7755,5
Kl. 4 e. m.+4,1755,5
Kl. 6 e. m.+3,1755,5
Kl. 8 e. m.+2,5755,8
Kl. 10 e. m.+3,2755,7
Kl. 12 midnatt+3,8755,5
Kl. 2 f. m.+3,5755,8
Kl. 4 f. m.+3,8755,1
Kl. 6 f. m.+4,8754,5
Kl. 8 f. m.+4,6754,8
Kl. 10 f. m.+5,0753,5
Kl. 12 middag+5,5753,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Passagerarelista.

Med Drotten från Stockholm och Nynäshamn den 3 dec.; dr von Braun, herrar Norberg, Moberg, Larsson, Håkansson, Andersson, Hammarström, fruar Antonsson, Pettersson, Hägg, Sylvén, fröknar Hammar, Enbom, Torsling, Öberg, Karlsson, Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282