Scoutfest på Klinteberget.

I går hade Klintehamns I. O. G. T.-scouter anordnat sommarfest å Klinteberget, där även en grupp av scouter från Visby på lördagskvällen slagit upp läger. Till festen hade rätt mycket folk från olika håll kommit tillstädes. De närvarande hälsades av ledaren för Klintescouterna, ämnesläraren Karl Kahlström. Som talare medverkade därefter I. O. G. T:s vice scoutchef .Walter Thun311, som redogjorde för I. O. G. T:s scoutverksamhet och av folkskollärare Gustav, EnekVist från Visby, vilken talade över ämnet »Vår tids ungdom». Vidare blev det lägerbål med scoutunderhållning i olika former Och folklekar till de intresserade åskådarres förnöjelse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Revolutionen i Siam.

Stockholm, 26 juni. (TT.) Sveriges generalkonsul i Bangkok W. L. Grut framhåller i ett uttalande för D. N., att undlerrättelsen om revolutionen i Siam ej kom överraskande. Redan i april började det gå rykten om revolution. Så småningom föreföll det emellertid som om kupplanerna, skulle självdö, men krisen har nu blivit invånarna för svår, och de ha fått för sig att en omvälvning av statssystemet är det enda botemedlet mot depressionen.
Befolkningen i det lilla landet har litet svårt att förstå att krisens verkningar sträcker sig över hela världen. I stället se de skulden till det onda hos de styrande i landet och anse därför att det är bäst att avlägsna dessa.
Att krisverkningarna varit svåra är ett faktum. Landet lever i realiteten på sin risproduktion, och när priset på denna produkt gått ned avisevärt, har man plötsligt blivit så gott som utan inkomster.
Följden har blivit att staten nödgats införa rätt dryga skatter för ämbetsmännen. Förut har man varit i det närmaste befriad från skatt i Siam — varje vuxen medborgare har fått betala ungefär tio kronor på år.
Några andra utlagor för stat och kommun ha icke förekommit. Nu har det emellertid blivit en rätt dryg skatt, icke blott på inkomster och löner utan även på bostäder och hus. Samtidigt ha, tjänstemannalönerna sjunkit och en hel ,del tjänstemän, huvudsakligast officerare i flottan och armen, ha måst avskedas. Det är också officerarna som gått i spetsen för omvälvningen.
I första hand är det inrikesministern prins Nagarasvarga samt handels- och trafikministern prins Purachatra, känd i Sverige från sitt besök här 1929, mot vilka oviljan visat sig. De äro båda halvbröder till konungen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Rättelse.

I advokaten S. Hultmans snipans i vårt lördagsnummer angående auktion vid Tors i Bro den 28 dennes hade några ord bortfallit, varför den blev oförståelig. Den är emellertid införd i dagens nummer rättad, vilket vi vilja påpeka för hugade spekulanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Passagerarelista.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 26 juni. Advokat Hansson, fabr. Adolfsson, dir. Mehler, magister Grahn, hrr Hjölnan, Johansson, Carlsson, Sandin, Liljeström, Berggren, Bolin, Ebas, Hanér, Hallman, Baum,fruar Kornell, Yapp, Smedberg, Olsson, Lave, Grahn, Herizberg, Berggren, Leksell, Johansson, frk. Lundblad, Klintberg, Cedergren, Edling, Jonsson, Larsson, Pettersson, Bolling, Johansson.

Med VISBY från Stockholm den 26 juni. Dir. Lindberg, disp. Götherström, ing. Törneman, Ribbing, dir. Henriz, kyrkoherde Sjöberg, häradshövd. von Scloulz, hrr Molin, Lindgren, Johansson, Ljungberg, Åkesson, Broander, Johansson. Nordin, Johanssons Ekman, Nyman, Löfström, Andersson, Johansson, Redell, Holm, fruar Broander, Lundeberg, von Sehoulz, Lindgren, Löfström, Linngren, Götherström, Dahl, Johansson, Lindbom, Wennberg, Nordin Wahlström, Lundeberg, Karlsson, Hedlund, Ribbing, Molin, frk. von Sehoulz, Eriksson, Olofsson, Nordenfeldt, Engström, Areschoug, Åkerblom, Johansson, Wennberg, Brenritz, Sandelius, Svantesson, Schöring, Hedqvist, Grönvall, Söderberg, Redell, Wahlby, fru Saltz, Mrs. Miller, Guilmard, Mr. Andersson, Harrisson, Mrs. Harrisson. Bondkyrka folkskola 63 st.

Med HANSA från Nynäshamn den 27 juni. Överstelöjtn. Tillberg, dir. Holm, Broander, ing. Fross, insp. Steffenberg. hrr Eriksson, Bjerlöv, Lundberg, Byman, Engström, Hakegård, Lundberg, Strömbech, Bergendahl, Allersnirer, Ericsson, Bergström, Norén, Gardell, Berg, Johansson, fruar Stengård, Korsman, Bach, frk. Litzen, Lindén, Stengård, Piper, Wallén, Werdenhagen, Viberg, Carlsson, Larsson, Norén, Lising, Fernström, Ageman, Hultgren, Eklund hrr Skolfman, frk. Gorzelius, hrr Thisel, frk. Hansén.

Med GOTLAND från Stockholm den 27 juni. hrr Gertz, fruar Burmeister av Geijerstam.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Oroligheterna i Berlin.

Vi meddela här ett par bilder från de senaste dagarnas oroligheter i Berlin, vilka särskilt under natten till torsdagen antogo en synnerligen elakartad karaktär. Då polisen emellertid befann sig i alarmberedskap, överallt redo att omedelbart inskrida, kvävdes emellertid oroligheterna i sin linda. Situationen var dock ytterst kritisk. särskilt i stadsdelen Moabit, där veritabla barrikadstrider pågingo.
Våra bilder visa (överst) en medelst gatubeläggningen uppförd barrikad på gata i Moabit samt (nedanför) en av polisen forcerad »gatubefästning».

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Ny svinräkning

skall enligt kungörelse äga rum den 15 september i Svea- och Götaland. Senast följande dag skola de uppgiftsskyldiga insända uppgifterna om antalet svin till vederbförands magistrat, stadsstyrelse ,eller landsfiskal, vilka senast den 26 samma månad skola vidarebefordra uppgifterna till statistiska centralbyrån. Därest uppgiftsskyldig trots anmaning ej avgivit för svinräkningen erforderliga uppgifter, anmäles förhållandet hos länsstyrelsen, som äger förelägga den försumlige att vid äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Motorkrönikan.

På lördagseftermiddagen intränade en dikeskörning strax söder om vägövergången vid Kungsladugården. En lastbil med släpvagn, tungt lastad med trävirke, skulle möta en annan bil samt körde därvid ut på vänstra sidan, varvid vägkanten gav vika och bilen elfogs ned i diket, där den stjälpte. I fallet ramponerade den en triangelsignal, uppställd av Västerhejdebanan som varning för järnvägsövergången. Händelsen måste betecknas som en ren olyckshändelse, för vilken bilens förare icke kan göras ansvarig. Bilen, som. blev mycket illa åtgången, tillhörde lantbrukaren Gunnar Nilsson, Halner i Bro.

En bilkollision inträffade i går förmiddag på vägen mellan Etelhem och Buttle varvid två bilar från Visby stötte tillsammans, med följd att de båda blevo åtskilligt ramponerade. Olyckan inträffade vid en kurva, där sikten också är skymd av en backe, och den ena av bilarna synes ha, kommit med så stark hastighet, att han icke hunnit bromsa in vagnen, innan kollisionen inträffade. Deniena bilen fick fotsteget avrivet, den andra framringen avsliten och stänkskärmen uppriven.

I går på, förmiddagen körde en motorcyklist från Visby, snickaren K. Nilsson, i diket med motorcykel vid Kroks i Tofta. Olyckan uppges ha tillgått på så sätt, att motorcyklistens fru, som åkte bak på motorcykeln, skulle sätta mannens mössa till rätta, varvid, denna kommit ned för ögonen för mannen. På grund av detta intermesso styrde motorcykeln mot dikeskanten, där den slog mot en sten och stjälpte i diket. Mannen fick ett skrubbsår i tinningen av en sten och föreföll till en början något Om töcknad, medan frun uppgives ha fått tänderna skadade. Sedan ambulans tillkallats och makarna blivit under, sökta och förbundna på lasarettet, finge de åter lämna detsamma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Midsommarfesten i Källunge J. U. F:s bygdegård.

Källunge J. U. F:s jordbrukareungdom hade midsommarafton och midsommardagen inbjudit till midsommarfest, efter ett omväxlande och trevligt program. Festen tog sin början Midsommarafton kl. 7 med bindning och resande av majstång, varvid ordf. höll ett anförande om majstångens gamla, traditioner, och utbragte ett fyr-faldigt leve för densamma och ungdomen, som därefter lekte mågra lekar kring majstången.
Midsommardagen började festen kl. 3 med att ordf. akr. Waldemar Ericsson, hälsade alla välkomna till Källunge bygdegård, som nu ligger omgiven av en strålande grönska. Han talade om gamla traditioner om .J. U. F:s uppgifter, både det gäller goda nöjen och nyttiga kunskapers inhämtande.
Härefter höll landstingsmannen och kyrkovärdan Rudolf Bolin, Alva, ett synnerligen intressant medryckande föredrag om våra kolungsliga midsommarminnen och hembygdskärleken. Han talade bl. a. om de midsommarminnen, sam äro förknippada med Engelbrekt, Gustav Wasa och Gustaf II Adolf samt om ett värdigt firande av våra midsommrar, manade av en äkta och trogen hembygskärlek. Det varmhjärtade och väl framförda föredraget belönades med kraftiga applåder, varpå följde »Du gamla, du fria», unisont.
Nästa inslag i festligheterna blev en uppvisning av cykelns utveckling genom. tiderna av cykelfirman Alyhr, Visby. Herr Ivar Alyhr, hans bror och syster jämte ett par av firmans tjänstemän uppträdde på en särskild iordningsställd bana och demonstrerade sex olika cykelmodeller, den äldsta från 1864. Det blev smattrande applåder efter varje uppvisning. Samtliga deltagare i cykelkortegen, voro kostymtrade i dräkter från den tid de olika modellerna voro i bruk. Alyhrarna äro värda ett varmt tack för sina prestationer. Ett tack må också framföras till överstinnan Ella Hellgren, som utlämnat en gammal cykelmodell helt av trä från Fornsalen, vilken särskilt ådrog sig publikens intresse.
Härefter vidtog en teaterföreställning »Födelsedagen», en pjäs i tre akter som spelades på ett förtjänstfullt och humoristiskt sätt och som också belönades med tacksamma applåder.
Kl. 8 höll kyrkoherde Ax. Klint ett stämningsfullt korum med ledning av mildsommardagens text.
Under hela eftermiddagen och kvällen förekom servering, där särskilt en anordnad Mjölkbar, dekorerad med färgrika och vackra mjölk-, ost, och smöraffischer, utgjorde ett dekorativt inslag och som också visade sig i en strykande åtgång av mjölk och ostsmörgäsar. Konditori, skjutbana m. m. saknades icke heller. Musiken till midsommardansen sköttes på ett förtjänstfullt och vackert sätt av hr Gillis Jonassons kapell, Visby, om 4 man.
Källunge J. U. F:s ungdomar äro värda ett särskilt tack för den synnerligen trevliga och lyckade midsommarfesten. Mycket folk hade också kommit tillstädes, ty de uppskatta tydligen Källungejuffarnas fester.
Festkommittén ber också att få meddela, att de tvenne vinstnumren på inträdesbilletterna, gratisresa till St. Karlsö komma att senare meddelas i tidningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lektor Mathias Klintbergs jordfästning.

En högtidlig sorgeakt ägde på lördagen rum i Krematoriet på Norra begravningsplatsen i Stockholm, då stoftet efter förre lektorn i Visby, fil. d:r Mathias Klintberg vigdes till gravens ro. Vid jordfästningen var Gotlands nation i Uppsala representerad med fana, och Wall samt en stor skara gotlänningar i huvudstaden och forna lärjungar vid läroverket i Visby.
Akten inleddes med Chopins mollpreludium, varpå direktör Friedrich Mailer till violin utförde Händels Larghetto. Därefter sjöng fru Valborg Beer Ave Verum av Mozart, och därefter följde ps. 33: 1-3. Jordfästningen förrättades så av hovpredikanten teol. dr Joh:s Norrby, vilken därvid höll en betraktelse över orden i Ps. 116: 7: »Vänd åter till din ro min själ». Därvid yttrade han bl. a.:
Här vid denna bår skulle intet ordande om, den bortgångne förekomma. Vi kände honom. Och respekten sitter kvar, Ett enkelt tack får dock uttalas och kan icke återhållas. Det är läriungarnas tack till den siste av den gamla gutastammens lärare vid Visby läroverk. Gripna i vårt innersta se vi med dig ett tidevarv stiga i graven.
Vågar iag ock uttala fäderneöns tack till den genuinaste av Kutar: Tack för din forskaremöda, tack för ditt levande intresse. Tack framför allt för din kärlek till hembygden. Störst är kärleken. Därför skall du räknas till de stora. ej blott i minnenas tempelgård, men ock i Gotlands levande historia.
Efter den ritualenliga delen av jordfästningsakten sjöngs ps. 484: 1-4, varefter den högtidliga akten avslutades med Händels Largo, utförd av fru Beer till obligat violin av dir. Mehler. Under tiden sänktes kistan till eldbegängelse.
Vid båren nedlades en krans från Gotlands nation. i Uppsala. Bland de många kransarna märktes förövrigt sådan, från Gotlands gille i Stockholm, Historievitterhets- och antiikvitetsakademien, från 1903 års studenter, från ,landsmålsarkivet m. fl.
Urnan med stoftet kommer, som förut meddelats, att gravsättas å Norra begravningsplatsen härstädes i morgon kl. 8,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145