Blidväder

har i dag efterträdt gårdagens våldsamma storm, som bedarrade på aftonen, då finalen kom i form af ett ganska ymnigt snöfall.
Kl. 12 i deg visade termometern 2 gr. Emellertid torde tövädret icke bli långvarigt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Åttioringen hyllas.

Omfattande hyllningar kommo grosshandlaren Edward Liljewalch till del, då han i går fylle 80 år. Neptunbolaget begagnade tillfället att bringa bolagets grundare sin hyllning, och telegrafiska hälsningar afsändes från direktionens medlemmar, bland dessa kapten W. R. Edlind, som på grund af resa- var förhindrad att personligen uppvakta. Telelegram anlände dessutom från personalen och en stor mängd af bolagets kaptener. Från bolaget som sådant ötfverlämnades en ståtlig blomsteruppsats.
Bland de uppvaktande märktes slutligen drätselnämden, sam afsände ett telegram, underfteckaadt af ordföranden i drätselnämden samt de båda ordiförande i första och andra afdelningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Årets inskrifningsförrättningar.

Till ordföande i inskrifningsnämden har af militärbefälhafvaren beordrats major G. V. Horn samt till biträde åt nämden bataljonsläkaren O. Brodin.
Till biträde åt insikritningsrevisionen har regementsläkaren Karl Bolin beordrats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Ångaren Roma såld till Marocko.

Lastånearen Roma, som ångfartygsaktebolagiet Gotland på sin tid inköpte från England, men efter några år försålde, och som senast tillhört rederiaktiebolaget Roma i Stockholm, har idagarna blifvit inköpt af svenske vicekonsuln i Tanger Emilio Dahl» Fartyget, som är bygdt 1897 och har 300 tons lastdryghet, kommer att under svensk flagg och med samma namn trafikera marockanska kusten uteslutande mad varor för konsul Dahls egen räkning. Orsaken hvarför båten blifvit köpt är, att hamnförhållandena där nere äro synnerligen dåliga. Ångaren Ramas storlek tillåter nämligen ångaren att ingå i de flesta hamnar å kusten, hvilket större ångare ej kunna. Dessa måste vid befraktning dit ankra på redden och lassa i pråmar. I hårdt väder är det för dessa omöjligt att passera bränningarna, ocn en följd häraf blir, att ångare ofta tvingas ligga overksamma under veckor, ja, månader, innan de bli färdiga. Vidare är bristen i pråmantalet mycket kännbar.
Fartyget, som f. n. ligger under reparation vid Finnboda vart kommer att med snaraste afgå. Det skall föras af kapten A. Kähr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26