Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.1,8749,0
kl. 4 e. m.1,7748,2
kl. 6 e. m.1,4748,0
kl. 8 e. m.0,9748,0
kl. 10 e. m.0,6748,1
kl. 12 midnatt0,4748,2
kl. 2 f. m.— 1,0749,1
kl. 4 f. m.— 1,0750,0
kl. 6 f. m.— 2,3750,7
kl. 8 f. m.— 2,0752,0
kl. 10 f. m.— 2,2753,0
kl. 12 midd.— 2,1754,0

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Stor lösöreauktion.

Med anledning utaf hemmanets utarrendering och upphörande med jordbruket, låter landtbrukaren E. Graelerth genom offentlig auktion som fredagen den 7 nästa mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Hartvigs i Ganthem försälja all sin yttre lösegendom hvaraf må nämnas: 1 nästan ny lastvagn, flera stycken arbetsvagnar, däribland 1 myrvagn och 1 s. k. skånskt, 2 st. åkkärror, 1 släde, flera par kälkar, 1 slåtter- och 1 hackelsemaskin, 1 hästräfsa, flera st. vänd- och spetsplogar, fjäder-, krok- och slätharfvar, däribland 1 100-pinns, 1 större kornvält, sladd och mullfösor, svänglar, oxok och dragkättingar;
landtbrukshandredskap af alla slag, stallinventarier, flera par selar, bättre och sämre enbetsselar, 1 velociped och något gångkläder; 8,000 kg. välbärgadt hö af klöfver och timotej, omkring 500 kg. timotejfrö af prima beskaffenhet, ett parti utsädeskorn af sorterna Gotlands, Chevalier och Gute, blandsäd och gröpe, vicker och pelur sker, goda kokärter, 1 mindre parti råg, 100 tunnor bortfelderrofvor, 1 parti goda matpotatis, 1 separator, 1 smörkärna, flera stycken mjölktransportflaskor, 1 äggkläckningsmaskin på 100 ägg, 1 kycklingmoder m. m., m. m., 1 par hästar, 1 par 14 kv. dragoxar, slaktfeta, 12 st. unga goda mjölkkor, 3 st. kvigor, däraf 1 dräktig, 7 st. morlamm, 1 dräktig sugga, gödsvin, gäss och änder.
Betalningsanstånd lämnas till den 1:sta nästkommande sept., men endast åt fullt vederhäftiga inropare, andra vare beredda att ställa borgen om de sig af anståndstiden begagna vilja.
Kräklingbo och Tings 26 februari 1913.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Sökande

till en vid högre allm läroverket i Visby i ämnena tyska och engelska ledigförklarad adjunktur äro fil. lic. J. M. Arvidson, Hälsingborg, samt fil. kand:na P. R. Issén och J. O. I. Ohlsson, Sollefteå, G. W. Ternblom, Söderköping, och C. B. V. Nilsson, Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Skyddsföreningen

anordnar, för beredande af mera arbete åt atbetstagerskorna, försäljning i sin lokal Vådklockgatan 6 under tiden 5—8 mars. Som synes af annonser i tidningarna lämnas därvid en större rabatt å alla varorna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäs 28 febr.: Hrr Land-Graf, Rydén, Lund, Ahlström, Johansson, Axberg, Broander, Gustafsson, Winberg, Kull; fru Johansson; frknr Eriksson, Hultgren; 2 däckspasagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

På sin 50-årsdag

i dag har handl. Lorens Gibson härstädes fått mottaga en mängd lyckönskningar, dels personligen framförda och dels i form af blommor, telegram och minnesgåfvor, Bl. a. presenter, som med anledning af dagens betydelse förärats jubilaren såsom ett synligt bevis på vänskap och hågkomst, må nämnas en större prydlig pokal med inskriptionen: »Till Lorens Gibson på 50-årsdagen 19 28/2 13. Af vännerna». samt en charmant fruktskål af silfver från affärsvänner i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Offentlig auktion.

Tisdagen 4 mars fr. kl. 10 1. m låter fru Elisabeth Kahlström, i anseende till upphörande med affären, genom offentlig auktion i goodtemplarsalen vid Mellangatan slutförsälja återstående varulagret, bestående af: kaffe, te, cacao, choklad, karameller, maltkaffe, cikoria, hafregryn och mjöl, rågsikt, kli, ärter, saft, ättiksyra & sprit, sill, anjovis, stärkelse, papper, påsar, tändstickor, brynsten, cigarrer och cigarretter, tvättpulver, tvål, putsmedel, skocråme, 1 bodlampa, 1 nästan ny sirapskran, kaffekvarn, diskvåg och vikter, 1 större köttina, 1 god skomakaremaskin, 1 pappersställning, en större kopparcistern och en d:o ny glacemaskin m. m. Samtidigt säljes för Hushållsskolans räkning: en mängd porslin jämte diverse annat husgeråd, nysilfverkannor, 1 större parti in hallon- ,körsber- och jordgubbsylt, inkokta äpplen, saltgurkor; möbler, hvaraf trä-, järn- och turistsängar, sängkläder och linnevaror, 2 klosetter, 1 glacemaskin, 1 inkokningsapparat, en mängd syltburkar, m. m. samt för div. andra ägare: Möbler såsom herrbyrå, mekaniskt matbord och stolar af valnöt, 1 divansoffa, köks- d:o, 1 skänk, 1 bättre väggur, kommod, fönster- och köksbord, 1 Singers symaskin, häng. och fotlampor, 1 nästan ny kopparreservoir, några silfverfickur, urmakareverktyg, div. mansgångkläder, 1 inmurningsn kamin jämte mycket annat, hvarå godkände inropare erhålla 2 månaders kredit.
Visby i februari 1913.
Hugo Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lösöreauktion vid Ytlings i Bro.

Torsdagen den 1, mars kl. 11 f. m, kommer att medelst offentlig auktion som förrättas vid Ytlings i Bro, för vederbörandes räkning försäljas följande lösegendom: 2 st. arbetshästar, 3 st. suggor, däraf 2 betäckta. 1 skraddk.varn för ångkraft, 1 lokomobil med ångtrösk och segverk, 1 flerradig bethacka, fjäder- och krökpinnharfvar, 1 parti godt ängshö, 1 parti prima hvetemjöl, hädeshafre, utfodringsspanmål, kli, ärter, korn m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 febr. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Medebys gård i Ekeby fredagen den 14 mars kl. 10 1. m. försäljes diverse kör- och åkerbruksredskap bland annat en 19 billars såmaskin, 1 slåttermaskin, 1 hackelsemaskin, 1 decimalvåg, tjur derkättingar och grimmor, 1 par oxar, 4 och 5 år, blandsäd, utsädeshafre (Seger) hannschenkorn, hö och halip, cirka 50,000 kg. foderbetor, foderhafre, cirka 2,500 kg. prima hvetemjöl från valskvarn, 1 större parti hvetekli, skyudd- och rågmjöl, utsädespotatis (Harbinger). Möbler: 1 skrifbord, 1 bokskåp, 1 gungstol, matbord och andra bord, 1 soffa, 1 större skåp, 1 mekanisk hvilstol (sjukstol), speglar, 1 imperialsäng, 1 kommod, 1 taklampa och andra lampor, korkmattor m. m.
Betalningsanstånd lämnas kände köpare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 febr. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Klent stäldt med brandredskapen.

Under en lång följd af år har vid de eldsvådor som utbrutit här i kommunen en allmän förstämning gjort sig gällande bland de i släckningsarbetet deltagande af den orsak att släckningsredskapen befunnit sig i ett ganska miserabelt skick. Så saknas t. ex. ett brandsegel sedan många år. När sprutorna skola sättas i gång, äro vanligen slangarna så trasiga att t. ex. kvinnorna få aftaga förklädena att täppa omkring de värsta hålen med. Att under sådana förhållanden så lyckliga släckningsresultat verkligen uppnåtts som nu varit händelsen vid flera tillfällen, såsom exempelvis vid »Bagarens», Modins och nu nyligen då folkskolans ladugård nedbrann, är sannerligen icke branredskapens förtjänst. Sprutorna kräfv ofta mycket bråk och besvär för att få i gång, under tiden tar elden fart. När elden blifvit släckt och ingen vakt vidare behöflig borde väl sprutorna hemforslas, (men de få stå på brandplatsen i månadtal ja, ibland tills de behöfvas vid nästa eldsolycka kanske i motsatta ändan af socknen. Att släckningen ändå lyckats så väl beror till det allra mesta på att så mycket folk kan i en hast hopbringas, och kvinnorna hafva härvid spelat en stor roll. — Nu frågas: hvems skyldighet är det månne att se till, att brandredskapen, som af bandstodsstyrelsen stationerats här, hållas i brukbart skick? Är det månne icke Värderingsnämnden?
Nu har emellertid ställningen blifvit sådan, att fruarna måst försöka att ta saken om hand för att om möjligt söka hopbringa något penningar till inköp af mera eller bättre brandredskap. Sammanträde för saken hölls i går afton hvilket var (ganska talrikt besökt af både kvinnor och män och därvid föreslogs att ingå till brandstodsstyrelsen med begäran om hjälp på ett eller annat sätt, men detta afslogs på den grund att ingen utredning af kvad som behöfdes ännu är gjord. Men under tiden vi vänta på utredningen kan hela samhället af en eldsvåda, som börjar i en utkant då stormen ligger från det hållet, totalt läggas i aska på ett par, tre timmar, skrifter till oss en
»för brandväsendets i Klinte ordnande intresserad man».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49