Skolrådet hade sammanträde i måndagsafton,

hvarvid en skrifvelse från folkskoleinspektören kyrkoherde Odin angående slöjdundervisningen inom distriktet förelåg till behandling. Skrifvelsen går ut på att denna undervisning, som ju ej har till syfte att bibringa lärjungarne någon viss yrkesskicklighet, borde bedrifvas mera pedagogiskt och derför omhändertagas af folkskolans egna lärare.
För att afgifva utlåtande med anledning häraf tillsattes en komitö, bestående af, inom skolrådet, pastor Söderberg, kamrer Molin och adjunkten Berglund samt utom detsamma af lektor Klintberg och slöjdläraren Åke Pettersson. Till adjungerade ledamöter utsågos biskopen och skolföreståndare Ljungberg.
Ett längre, mförligt motiveradt anförande af inspektören angående det nya folkskolehusets förläggande å Lundinska åkern i stallet för på Vensteråker beslöt skolrådet öfverlemna till stadsfullmäktige, på hvilkas pröfning det, som bekant, ännu beror, huruvida den å kyrkstämma beslutade senare platsen får komma till användning för skolhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Skeppsskrofvet i Fårösund,

som länsstyrelsen på grund af lotsstyrelsens uttalade mening vid vite ålagt ägaren att undanskaffa, kommer att tillsvidare ligga qvar. Ägaren har nämligen besvärat sig öfver detta beslut hos regeringen, som vid ärendets föredragning beslutit uppskjuta frågans afgörande till dess schefen för sjöförsvarsdepartementet vid besök på platsen i vår i andra ärenden fått taga äfven detta i närmare skärskådande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Profdagar till den lediga adjunktsbefattningen

härstädes ha af domkapitlet utsatts för: fil. kand. S. G. Lönnqvist till 10 April, fil. lic. E. S. Rydingevärd 17 April, fiil. lic. L. Norström, disputationsprof 1 Maj, undervisningsprof 3 M j, fil. kand. J. Brandt 8 Maj, kand. G. A. Nyren 11 Maj och kand. O. E. Venström 15 Maj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Polisundersökning

med anledning af eldsvådan i Fruntimmerssamfundats slöjd skola i lördags afton hölls i går förmiddag inför rådhusrätten härstädes. Till densamma voro inkallade brandschefen, öfverstelöjtnant Carlatedt såsom fruntimmersamfundets representant, konsul Karl Ekman som ombud för brandförsäkringsbolaget Svea, slöjdskolans föreståndarinna fru Bachér och föreståndarinnan för hushållsskolan fröken Åsandar, flickan Olga Olson, hvilken först upptäckte elden, städerskan enkan Hultgren samt pastor Söderberg.
Stadsfiekalen hade i måndags å brandstället hållit undersökning och dervid hade hörts alla här ofvan omnämda personer utom hrr Ekman och Carlstedt, och hvad de haft att berätta öfverensstämde fullkomligt med hvad vi förut yttrat rörande eldsvådans upptäckt och dämpande.
Det upplystes utom detta vid förhöret igår, att i rummet på nedre botten, som användts till skollokal sedan slutet af Januari, hade eldats från kl. 8 till 12 på morgonen i lördags, men att i rummet ofvanpå spjället stängts vid 1/2 11-tiden och att sedan dess ej eld der varit uppgjord. Kakelugnen i nedre rummet hade uppsats, när hushållsskolan inflyttade i lokalen och kakelugnen 1 tr. upp ett år i somras då äfven nytt golf inlagts i detta rum.
I måndags hade brandechefen jämte byggmästare Kihlberg företagit besigtning brandstället och efter hvad som kunnat utrönas då, hade elden börjat på nedre botten, bränt hål på taket, fattat i en låda med vätskedar, jämte några mattor och väfstycken, som funnes i kakelugnshörnet en tr. upp, derifrån gått uppåt väggen till taket och vidare upp till tredje våningen. Hvad som vållat antändningen i bottenvåningen torde väl aldrig blifva fullt klart utredt. Det troligaste skulle, enligt brandechefens och stadsfiekalene åsigt vara, att antingen någon remna funnits uppe å kakelugnen, eller också — och detta senare antogs — att plåtröret, som från kakelagnen gick in i skorstenspipan och som låg horisontalt endast några fä tum från takbjälkarne, blifvit betydligt npphettadt. Möjligen har sedan murringen kring röret varit på något sätt sprucken, så att t. ex. i sprickorna befintligt dam antändts och sedan ledt elden vidare.
Genom branden förstördes rummet på nedre botten helt och hållet, förstugorna i alla våningarne, båda trapporna, tro rum i våningen 1 tr. upp helt och hållet samt ytterligare tre så att de tarfva någon reparation. Dessutom förstördes åtskillig lösegendom, såsom värvar, varstolar och en del böcker.
Egendomen är orandförsäkrad i Svea för 17 tusen kronor och lösegendomen för 1 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Krigets onda genius

lägger äfven i fredstid sin hämsko på utvecklingen. Våra läsare torde minnas, att hamndirektionen i Fårösund i en väl motiverad skrit valse hos regeringen hemstält om uppsprängning af Fårösunds norra inlopp något öfver det djup af omkr. 10 fot, som nu utgör det normala. Detta för att underlätta samfärdseln oeh sjöfarten och möjliggöra för äfven djupgående fartyg att gå genom sundet utan ait behöfva göra den långa omvägen kring Fårön. Regeringen har nu afelagit denna framställning af strategiska skäl och då man befarade, att en sådan åtgärd skulle tvinga till ökade anstalter för försvarsväsendet äfven vid det norra inloppet i likhet med dem, som man af omständigheterna eller — som det berättats — påstötningar österifrån ansett nödigt anlägga vid sundets södra inlopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Korrespondenter, ohoj!

Följande försändelser hafva under år 1888 inlemnats å Visby postkontor, men halva på grund af ofullständig adress hit återkommit och tillhandahållas numera respektive afsändare:
Ahlqvist, Alfred, Fredonia; Alexandersson, Till, miss, Brooklyn; Andersson, Anders, herr, Visby; Andersson Anders, mr, Chicago; Andersson, C., herr, San Francisco; Andersson, Nils, arrendator, Örebro; Bauman, Elvira, fröken, Stockholm; Berglund, M. C., enkefru, Stockholm; Björnberg o. C., herr, Stockholm; Bodin, P., kyrkovärd, Hudiksvall; Bolin, C., mr. Witman, Chicago; Bolin, Carl, Seffield, Warren; Callenberg med. doktor. Stockholm: Carlsson, Conrad, Omalia, Nebraska; Carlsson, Conrad, Omalia, Nebraska; Carlsson, Ester, jungfru, Stockholm; Collie, Lisen, mademoiselle, Vallnu; Danielsson. C. O., bagaregesäll, Vestervik; Danielsson, O., bagaregesäll, Vestervik; Danielsson, O., Vesterås; Duglig, 3, Sundsvall; Ehnström, Maria, jungfru, Stockholm; Eneqvist, Otto, mr, Beadle Dakota; Engström, Emil, Othem; Engström, Josefina, Barlingbo; Ericksson, A., herr, Sundbyberg; Eriksson, Alma, meiss, Brooklyn; Eriksson, Vandla, mrs, Sancta Cruz, California; Falstedt, Carolina, meiss Brocktan, N. Amerika; Fjellström, Hilda, jungfru, Stockholm; Forsell, Ivar, studerande, Stockholm; Gardell, C., herr, Visby; Gardell, Emelie, fru, Stockholm; Gardell, Emma, miss, Brooklyn; Gardell, Emma, miss, Brooklyn; Gierty, Augusta, fru, Kristiania; Gierty, Augusta, fru, Kristiania; Grundman, fru, Bromberg; Grönhagen, L. kamrer, Stockholm; Grönholm, K. J., mr, Medvaeskee, Wisconsin; Gustafsson, J. G., herr, Stockhoten; Gustafsson, J. M., Åmål; Hanssén, G. A., målaregesäll, Horndal; Hansson, Carl, matros, Falmouth; Hansson, John, mr, Pullman, Ill.; Hellström, Augusta, fröken, Stockholm; Hedström, Augusta, Stockholm; Hedström, J. F., herr, Stockholm; Hedin, Victor, herr, Stockholm; Hjertström, Maria, fru, Bollans; Holmberg, F., filaren, Stockholm; Holmgren, Maria, jungfru, Stockholm; Holmgren, Karl, studerande, Stockholm; Hultqvist, A., Stockholm; Höggen, N. Williams, Essex; Jacobsson, August, mr, Chicago; Jacobsson, Amanda, miss, Englewood Cook Co. Ill.; Jacobsson, Amanda, miss, Chicago; Jacobsson, C. E., sjöman, Newcastle; Jacobsson, J. A., herr, Stockholm; Jacobsson, J. N., San Francisco; Jakobsson, Oskar, arbetare, Stockholm; Jakobsson, P.V. hr, Adelaide; Jakobsson, Vilhelm, herr, Adelaide; Jansson, L. G., herr, Säter, Kil; Jansson, Mina, fröken, Stockholm; Johansson, C. J., sjöman, Santos, Brasilien; Johansson, Jakob, mr, Willinar, Minnesota; Johansson, Johan, dräng, Kallunge; Johansson, Kristina, Delta Melkeika, N. Amerika; Johansson, Maria, fru, Visby; Johansson, Mathilda, fröken, Stockholm; Jonsson, Hilma, fröken, Stockholm; Jonson, Oscar, herr, Escanaba. Michigan; Jonsson, S. G. M., Wetmore, Norfolk; Jönsson, Anna jungfru, Stockholm; Kalbom, Th. L., herr, Stockholm; Karlsson, Amanda, jungfru, Stockholm; Karlbohm, Maria, fru, Stockholm; Karlsson, Amanda, jungfru, Stockholm; Karlsson, Augusta, fröken, Stockholm; Karlsson, Mathilda, fröken, Stockholm; Karlsson, Karl, mr, Anaconda, Montana; Kallman, C. V., sjöman, Rouen; Klintström, Christina, jungfru, Stockholm ; Kolmodin, Theodor, herr, Stockholm; Krona, Fritz, mrs, Chicago; Larsson, A. P., styrman, Pernambuco; Larsson, G. F., matros, New York; Larsson, Johan, Gothem; Larsson, Johanna, miss, Brooklyn; Larsson, Karl, herr, Pullman, Ill.; Larsson, M., styrman, Hernösand; Larsson, Maria, fru, Stockholm; Larsson, Maria, jungfru, Vaxholm, Stockholm; Larsson, Maria, Vaxholm, Stockholm; Leader, Frank, mr, Iron, Mountain; Lejman, J., herr, Göteborg; Lilja, G. H., gjutare, Rockford, Illinois; Liljegren, C. O., herr, Stockholm; Lindeman, Rudolf, mr, New York; Lindström, Anna mrs, Washington; Lindström, August, herr, skomakaregesäll, Stockholm; Lindström, Augusta, fru, Stockholm; Lindström, Fredrik, skomakaregesäll, Lindesberg; Linholm, fru, Stockholm; Linnarsson, C. T. New York; Lundberg, Karolins, miss, Morristonen, N. Amerika; Lundin, Oscar, mr, Chicago; Lundin, Sigerid, fröken, Stockholm; Lüsel, Fritz, stud., Norrtelje; M. Visby; Malmström, Ferdinand, herr, Stockholm; Nelson, Charles John, mr, Liverpool; Newbrigh, C. O., Manistee, Michigan; Nilsson Emmen, jungfru, Stockholm; Norrby, Maria, miss, New York; Nygren, E. F., Visby; Nyström, I. F., herr, Stockholm; Nyström, I. F. hr, Veskinde; Oberg, Herman, miss Phitipsburg, N. Amerika; Olofsson, Olof, mr, Ill.,
N. Amerika; Olsson, Alfred, mr, Marinetta, Wie; Olsson, Augusta Sofia, mims Cheyenne, Wyoming Terr;Olseon,Augueta Sofia,miss Cheyenne, Wyorning Terr; Olsson, Charlotte, fröken, Ljusdal; Olsson, P. A., sjöman, Köpenhamn; Persson, Alma, fru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Karl, sjöman, Queenstown; Pettersson, Karl, sjöman, London; Pettersson, Karl, mr, Pollman; Pettersson, C. E. Falmouth; Pettersson, Christina, mrs, Hyde Park, N. Amerika; Pettersson, Erik, grundläggare, Stockholm; Pettersson, Hilma, fröken, Stockholm; Pettersson, Ids, jungfru, Stockholm; Pettersson, J., herr, Stockholm; Pettersson, Jacob N., Eskelhem; Pettersson, John, Bremerhaten; Pettersson, Lars Edvard, mr, Nebraska; Pettersson, Lars Edvard, mr, Nebraska: Pettersson, Laura; fröken, Stockholm; Pettersson, Mota, jungfru, Stockholm; Pettersson, O. V., New York; Pettersson, P. J., mr, Blandford, N. Amerika; Pettersson, Renbhlt, mr, Chicago; Pettersson, Sofia, jungfru, Brooklyn; Pomyolque, P. & C., mrs, Paris; Rasmussen, Laura, Köpenhamn; Rehnström, O. A., herr, Stockholm; Renimer, Aedelie, fröken, Stockholm; Rohnström, Albert, mr, Las Mimas Colorado; Rondahl, Charley, mr, Sank Centre Minnesota; Sandgren, Emma, jungfru, Stockholm; Stenberg, Anna, fröken, Stockholm; Stenberg, Hilma, fröken, Stockholm; Stenberg, John, Queenstown, Irland; Stenberg, Olot, skomakarearbetare, Srockholm; Stenström, John, mr, Grayling, Michigan; Stolpe, Vilhelm, sjöman, Aut. verpeo; Svensson, Edvard, herr, Hejde; Stfström, Agnes, iris, Stockholm; Söderberg, Herm., kapten, London; Söderholm, G., skomakare, Stockholm; Söderström, Anna, jungfru; Fårö; Söderström, Fedricka, mamsell, Fårö; Tokoren, Adolf, mr, Roseland; Tmiauder, Carl, Visby; Vahlberg, Hanna, fröken, Hamburg; Vablgren, C. J., Lake, Michigan; Valström, R., kapten, Falmouth; Velander, Gustav A., mr, C harlestown, N. Amerika; Veruström, Nils Petter, f. d. sjöman, Oskarshamn; Vester, M. L., fru, Stockholm; Vestmark, F. Joh., herr, Stockholm; Vickel), Fredriks, fru, Stockholm; Viltson, Charles F., mr, Pueblo, Colorado; Viman, Vicktoria, fröken, Stockholm; Vinter, Anna, miss, Brooklyn; Vinter, Anna, miss Brooklyn, Amerika; Vinter, Anna, miss, Brooklyn; Wyman, Karry, mrs, Cardiff; Maria, fru; Stockholm; Österdahl, Anni, miss, Nord Amerika; Östergren, madam, Veskinde.

Rekommenderade bref:
Ahlgren, C. A., mistr, Brooklyn, Nord Amerika; Garcia, Don Nemesio, senor, Barcelona*; Magnusson, J. A., Minnesota, Nortamerika, Pedersen, Peder A., Brooklyn, Newyork; Pettersson, C. L., sjöman, Sundsvall.

Adressaten är den bekante äfventyraren, hvilken i enskilda handbref sagt sig känna platsen der en omätlig skatt förvarades, hvilken han mot kontant erkänsla ville förbinda sig att upptäcka. För tillfället satt han för politisk förbrytelse i fängelse. Således äfven denna grofva krok har man nappat på. Denne brefskritvare är nog ej den ende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistret denna dag intagits anmälan af Hedvid Aurora Johanna Wirsén att den af henne i Näs socken under firma H. A. Wirsén idkade handelsrörelse nu mera upphört.
Visby i Landskansliet 25 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

En ofta upprepad erfarenhet

under de 30 år, som Gotlands postföring vintertiden ombesörjts med ångbåt, har lärt oss, att, när Sveriges östra hamnar stängas af is, den lilla tillstymmelse till hamn på Öland, som kallas Kåreholm, just icke är mycket att lita till. Platsen, ett litet fiskläge, saknar fyr, poststation och framför allt telegraf, har grundt vatten och lemmar vid sydvestlig vind intet skydd alls. De vägar, som leda derifrån, kunna snarare liknas vid oländiga byvägar, än vid landsvägar, och samfärdseln med det öfriga Öland från Kåreholm är klent besörjd, hvarom bland annat vittnar det sakförhållandet att tidigt i tisdags morgse i Kåreholm landsatt post föret kl. 1/2 2 kom till Borgholm — omkr. 2 mils väg derifrån.
Om Gotland skall kunna tänka på att blott någorlunda följa med sin tid, är det derför af nöden att söka oss om efter någon annan angöringspunkt att i nödfallsväg kunna användas, då de vanliga vä garna äro stängda. Ty samfärdsel måste vi ha, om icke all industri alldeles skall tyna af. Vi ha sett mejerihandteringen blomstra upp till jämförelsevis och för våra förhållanden stor omfattning, men det be höfves väl icke mera än några sådana vintrar i följd som denna och fjorårets för att slå ihjäl äfven den industrien, ifall den skall sakna afsättningsmöjlighet för sina alster just under den tid, då de betalas som bäst.
För öfrigt och hvad beträffar postföringen, så borde Kåreholm anses omöjlig ensamt ur den synpunkten, att der saknas telegraf. Att göra sig underrättad om isförhållandena på en plats på sådant sätt, att ångaren härifrån Visby företager en expedition på sex timmar till platsen för att se huru det ser ut, är ett något medeltldsartadt tillvägagående i elektricitetens tidehvarf.
En sådan plats bland de ytterst få i Östersjön, som med lätt tillgänglighet erbjuder åtskilliga andra fördelar är Landsort. Der möter en fyr, en bland de starkaste i Östersjön, som på 20 minuters omkrets sänder seglaren sin vänliga blick. I stället för de eländiga fiskarbodarna vid Kåreholm bjudas der väl ombonade, af staten underhållna bostäder för en talrik personal. Der stå tio raska lotsar till reds att lemna fartyg och passagerare all den handräckning som behofvet påkallar. Och der lemnar en signalkanon, som hvarje qvarts timme affyras, varning i sjömannens brydsammaste belägenhet — tjockan.
Vid Herrhamra, strax norr om Landsort, finnas med fem olika inseglingsleder tre de yppersta ankarsättningar förutom sådana som nödfallsvis kunna användas.
Landsort är en långsträckt, smal ö af ungefär en half svensk mils längd. Dess läge nästan rakt i norr oeh söder gör att med ostlig vind farleden är fri på den vestra och med vestlig vind på den östra sidan. Det är oftast sydliga vindar som kunna göra Landsort iitängdt, men sådana bruka icke höra till vanligheterna under vintern. Derför är det också ytterst sällan som Landsorts fyr är släckt.
Så gjordes exempelvis igår telegrafisk förfrågan i Landsort rörande isförhållandena och samtidigt med underrättelsen om huru Sofia med svårighet och fara för båt och manskap, att nu icke tala om de arma passagerarna, arbetade sig in till Kåraholm, ingick underrättelsen att det fans rent vatten vester om Landsort till Grisskärsgrundet. För att för de icke sjö. kortskunnige göra klart hvad detta betyder, må nämnas, att, om Sofia landat i Landsort, poet och passagerare skulle varit lika nära Stockholm som de i Kåreholm äro nära Kalmar, samt att den Stockholmspost Sofia skulle kunna hämta i Landsort, i ålder just icke hinner många flere timmar än till Kårehohn släpad post hinner dygn.
Efter alla de upplysningar vi af sakkunnige härutinnan inhämtat äro vi derför fullt öfvertygade, att, om och när Vesterviks skärgård är otillgänglig, Landsort är vår naturligaste anknytningepnnkt för samfärdselns upprätthållande. Vi äro för öfrigt tacksamme för hvarje bidrag till denna frågas närmare utredning, äfven om det skulle gå i motsatt riktning mot här uttalade mening, ty saken är för orten af högsta vigt att få grundligt utredd.
Dessutom böra vi på allvar taga i öfvervägande äfven en annan sak. Uti aftalet rörande statsanslag mellan regeringen och vårt ångbåtsbolag ingår bestämmelsen om ersättning för hvarje fullbordad resa fram och åter mellan Stockholm och Visby. När nu så ogynsamt inträffar att sjöfarten på Stockholm stängas, borde — liksom fallet är för Libanbolaget beträffande Vestervik som angöringspunkt — samma anslag utgå för resa mellan Herrhamra (eller Landsort) och Visby. Att Klintehamn blott derför, att Stockholms hamn är stängd, skall nödgas mönstra af sin besättning och lägga upp, minskar för bolaget i väsentlig min fördelen af detta anslag, och det beröfvar Gotlands län en posttur i veckan, som vi skulle kunna få behålla, om Klintehamns befälhafvare finge samma frihet som Sofias, att angöra hvar som helst, när någon af hufvudangöringspunkterna är stängd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

En episod från branden i lördags afton,

föga känd, torde förtjena omnämnas.
Äfven uppfordringsverket var naturligtvis ute. Det var ett hårdt arbete att genom de höga snödrifvorna forsla detsamma ned till Norderetrand. När man väl kommit dit gick der sådan brytande hög sjö, att ingen af manskapet ville trots enhetens, bokhandlare Nybergs order — lägga ut slangen i vattnet. Herr Nyberg tog då densamma sjelf och vadade ut i bränningarna, till vattnet stod honom öfver höfterna. När sedan pumpen kom i gång — fick man ej något vatten. Sugapparaten i upptordringaverket var nämligen ej nå stark att den förmådde öfvervinna aggan, hvilken oupphörligt drog vattnet ur detsamma.
Under hemfärden fastnade verket ånyo i drifvorna och endast genom enhetens rådighet, understödd af hans mindre vanliga styrka, lyckades man få uppfordringsverket till sin plats igen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

En af samhället äldste invånare

fabrikör J. D. Lang alla natten till måndagen vid en ålder af närmare 85 år. Den gamle, som på grund af olyckshändelse vid ett sprängskott redan i unga år förlorade synförmågan, har det oaktadt med stor omsorg drifvit jordbruks- och qvarnrörelse och äfven annan verksamhet på det tekniska området. Hans hörsel och känselsinne voro i ovanligt hög grad utvecklade. Den aflidne, som långt tillbaka i tiden vid en båtseglats utanför Visby såg sin broder försvinna i vågorna och med knapp nöd räddade eget lif, sörjas af efterlefvande barn, deraf en son är kemie professor J. Lang i Lund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25