Såsom sparbanksinspektörer

ha af länsstyrelsen förordnats för södra häradet kronofogden Bokström, för norra häradet häradsskrifvare Nordahl och för D. B. V:s sparbank bankdirektör Kolmodin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Ungdomssällskapet Gnistan

firade i söndags sin andra årsfest i en för tillfället hyrd lokal vid St. Hansgatan i f. d. Arwesonska huset. Salen, der festen hölls, var rikt och smakfullt dekorerad med de nu så moderna kinesiska prydnaderna, hvarjämte en vacker transparang med sällskapets namn strålade från en af väggarna.
Efter ett deklamationsnummer, »Statsfången», dracks föreningens skål och ordföranden helsade de närvarande välkomna.
Aftonen tillbragtes sedan under omväxling af sång, deklamation och dans till kl. 11, då supé intogs, hvarpå festen fortsattes till långt öfver midnatt.
Ett särdeles smakfullt och om goda artistanlag vittnande dansprogram hade utförts af en bland sällskapets medlemmar. Det bidrog i sin mån till det dekorativa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Såsom sparbanksinspektörer

ha af länsstyrelsen förordnats för södra häradet kronofogden Bokström, för norra häradet häradsskrifvare Nordahl och för D. B. V:s sparbank bankdirektör Kolmodin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Salning är ett mycket praktiseradt satt att skaffa sig bränvin. Då man ej har råd att köpa en hel liter, slår man sig ihop några stycken och anmodar någon villig individ att köpa fludiet, hvilket man sedan delar. Har i staden lär finnas personer, som ha snart sagt till födkrok att gå dessa salningsherrar tillhanda. Några personer, som gjort sig skyldiga till denna förseelse, voro idag af stadsfiskalen instämda till ansvar härför. De voro garfveriarbetaren Anders Johan Lundgren, snickaren Niklas Nordström, åkaren Johan Nordin och arbetaren Lars Hultqvist. Af dessa erkände endast den förstnämde. I öfriga målen blef uppskof för bevisnings förebringande.

För olaga ölutskänkning var instämd enkan Julia Stergård, boende i nr 7 Norra Smedjegatan. Hon erkände.

För djurplågeri var instämd åkaren Hjalmar Höglund. Han hade 28 Dec. 1888 på Kopparsviksvägen under väl 10 minutera tid misshandlat en honom tillhörig häst medels slag af piska och tömlycka samt sparkar på buken och på benen. Han nekade. Uppsköt för vittnens hörande.

Farlig kälkbacksåkning. Ynglingen Gottfrid Sjölund var inetämd för det han 2 sistlidna Januari i vild fart kommit åkande på en kälke utför backen från Norderport, hvarvid han kört omkull enkan Katarina Nordahl, så att hon slagit hufvudet i isgatan och i sanslöst tillstånd måst föras hem. I tre veckor hade hon sedan legat under läkarebehandling, och, gammal som hon är, tordo hon för framtiden komma att lida men af den undergångna skadan. Sjölund nekade nu till att ha kört omkull gumman, ehuru han på vaktkontoret erkänt det. Uppskot för vittnena hörande.

För fylleri och förargelseväckande beteende var instämd f. lotslärlingen Johan Mellander. Han hade 5 Februari å Centralkaféet beskylt innevarande personer att ha stulit en honom tillhörig portmonnä, som han sedan hittat i en af sina fickor, samt hindrat dem som ville tillkalla polis m. m. Han erkände sig ha varit berusad, men hade ej uppfört sig alls oanständigt. Uppskof för vittnens hörande.
Utslag i de två slutagerade målen afkunnas annan dag.

Slagsmål arrangerades i lördags qväll strax efter kl. 7 utanför kasernen vid St. Hansgatan mellan artillerister och några navigatörer. Polisen måste inskrida. Saken blir troligen omhändertagen af allmänna åklagaren.

Förfalskare för 26 kronor. Båtsmannen J. N. Heder var för någon tid sedan i tjenst hos hemmansägaren Pettersson, Pusarfve i Fröjel. Hos handl. Nyberg å Klintehamn hade han bestått en kavaj för 26 kronor, hvilken han skulle få mot sin husbondes borgen. Borgensförbindelsen fick hr Nyberg, och rocken fick Heder, hvarpå han begaf sig till Visby, der han pantsatte den för 4 kronor, hvarefter han begaf sig till Stockholm, der han fick vallning vid Svea gardet.
Men borgensförbindelsen var falsk. Drängen hade skrifvit den sjelf. Och saken öfverlemnades åt länsmannen. Vid af stadsfiskal Cederborg i Stockholm med Heder anstäldt förhör har denne förnekat all kännedom om saken och påstått att har var misstag på person. Ett hitsändt porträtt af Heder har emellertid identifierat mannen, hvadan naturligtvis laga åtgärder komma att vidtagas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lagfart begärdes i dag hos rådhusrätten

af bleckslagaren Frans Johansson å hus och tomt nr 24 i Klinterotens 3 qvarter, hvilka på honom öfverlåtits af enskilda banken, som inropat dem exekutivt från guldsmeden M. Elgstrand.
Likaså begärde arbetaren Karl Johan Pettersson lagfart å hus och tomt nr 14 i Klinterotena 4 qvarter, hvilka han för 2,100 kronor köpt af Sofia Charlotta Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Jemlikt 4 § i lagen

angående handalsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets utdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan.
Burs pastorats sparbanks reglemente faststäldes af konungens befallningshafvande i länet den 5 November 1867 och ändrades den 14 Januari 1889. Sparbankens ändamål är att emottaga och till delägarnas nytta förkofra penningar, som insättas. Grundfond eger sparbanken icke, men reservfond, som vid 1888 års början utgjorde 9,036 kr. 82 öre. Styrelsen har sitt säte i Stånga socken och utgöres af Lars Gustaf Wilhelm Åkerman, Österlings, Johan Fredrik August Uddin, Ungbåtels, Lars Carl Larsson, Tellungs, alla i Stånga, samt f. Folkskolläraren Carl Herman Löfveberg, Qvie, Handlanden Nils Johan Ferdinand Fagerherg, Dala, Carl Mathias Wiman, Sigsarfve och Niklas Petter Grönström, Sigdes i Burs socken. Rätt att teckna firman tillkommer styrelsen i sin helhet eller minst fyra af dess ledamöter, då icke flere äro närvarande. Tillkännagfivanden för delegarne behörva ej införas i tidning, utom då sparbanksbok förloras, då boken efterlyses tre gånger i ortens tidningar.
Visby i Landskausliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handalsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Mathias Reinhold Laurentiue Lindström att han öfvertagit den af Carl Oscar Bokström hittills idkade handelsrörelse i Hemse socken under firma Oscar Bokströms efterträdare; och att han till prokurist antagit Oscar Bokström.
Visby i Landskansliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

I vår samfärdsel

är det stopp sedan i onsdags, efter hvilken dag Sofia af den is, som blockerar Gotlands vestra kust, hindrats att utgå ur hamnen.
Vi få uppriktigt bekänna att lika angenämt öfverraskade som vi i onsdags blefvo vid åsynen af Sofias ankomst till Visby hamn, dit hon med då rådande vind- och isförhållanden minst af allt var väntad — ty på södra Gotlands udde eller dess östra sida tog man då för gifvet att posten skulle landsättas — lika oväntadt var det att se ångaren här lägga sig qvar i stället för att fortast möjligt vända åter till sjös.
Vi beklaga det ytterligare af brott i en skäligen oregelbunden samfärdsel, som deraf blifvit en följd, och vi beklaga att af den gotländska vinterpostföringens traditioner finnes så litet qvar ombord på Sofia. Dessa traditioner från 1871 (Palander), 1875, 1881 (Höggren) m. fl. strängare isår bjuda, att akta sig för instängning i Visby hamn, sedan årstiden framskridit så långt, att isen kommit i drift. De anvisa under sådana omständigheter till södra Gotland (Barehagerefvet, Faludden) eller till östra kusten (Ronehamn) såsom lämpliga angöringspunkter. Till någon af dessa platser har postförbindelsen vissa år under flere veckor varit anknuten, och efter hvad vi inhämtat fans intet hinder att der angöra i onsdags, likasom idag östra delen af södra Gotland icke besväras af is.
Kåreholm ligger i det närmaste på samma breddgrad som Hoburgen, och hade Sofia i onsdags satt kursen dit i stället för på Visby, så hade vi möjligen nu haft vår förbindelse orubbad, så mycket säkrare, som vestlig vind gör Kåreholms hamn tillgänglig så godt som ända in till bryggan. Att Sofia under en eller annan vecka fått blifva osynlig i Visby, hade så mycket mindre att betyda, som godsförsändelser härifrån eller hit i alla händelser icke bruka ifrågakomma så länge förbindelsen underhållas öfver Öland. Posten är under sådana förhållanden hufvudsaken.
Emellertid få vi nu finna oss i vårt öde tills ostlig vind eller storm inträffar. Det försök som igår morgse gjordes att utgå och hvarvid man kom några båtlängder utanför vågbrytaren, visar blott huru starka de band äro, som afstänga oas från den öfriga verlden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Från sjön.

I söndags lyckades det Landskrona bergarelag att genom isningsarbete få engelska ångaren »Sapphire» i flott vatten, hvarefter den inkom i dervarande hamn. Bergningsarvodet säges vara 7,200 kr. Detta inisningsarbete har varit föronadt med rätt många besvärligheter; så hafva flere fruktlösa försök gjorts för att nå ångaren såsom i lördags, då flere båtar med bergaremanskap kommit ungefär halfvägs, men fastnade i drifisen och följde med den norrut, hvilket äfven var fallet unden från ångaren utsatt skeppsbåt med fyra man för att möta bergarne. Ångslupen »Axel» utgick till de nödstaldes hjelp och inbogserade Landskronabåtarne äfvensom den engelske skeppsbåten, hvilken föret påträffats utanför Barsebäck bland drifisen af ångaren »Vesta» och sedermera öfverlemnats till »Axel». Provianten ombord på »Sapphire» hade nämligen nästan tagit slut, de dagliga ransonerna hade knappats af och nu skulle besättningen försöka komma i land för att proviantera. Det var emellertid färenadt med stora svårigheter och sannolikt skulle manskapet, utmattadt som det var, ej lyckats nå land, om ej »Vesta», lyckligtvis kommit och undsättning. På nödsignaler från folket i båten närmade sig »Vesta», och då kaptenen erfarit förhållandet, lemnade han dem en del proviant och hjälpta dem dessutom att komma fram, så att de kunde gå i land och proviantera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Från landsbygden. Levide.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Levide, 9 Mars.

Inom Levide socken ha stora förändringar börjat visa sig, sedan skifteslagen 2 och 3 till träddes. De som blifva dömda att flytta ut, ha börjat vidtaga förberedelse och äfven jordarna börja så småningom att förändrae.
Skilteslagen 1 och 4 blefvo också afslutade i slutet af förra året. Men båda dessa skilteslag ha, klagat. I fjerde skifteslaget ha försök gjorts till förlikning ett par gånger, men utan resultat.
I skifteslaget nr 1 har man icke hört at något än, men man väntar att någon skall söka få ihop skifteslager, för att höra, om klagomålen icke kunna uppgöras utan ägodelningerätt. Skulle detta misslyckas, så blifver säkert detta skiftet dyrt, om hvar och en håller hårdt på sina klagomål.
Man det är icke allenast jorden, som byter om ägare och förändrae och hus, som flyttas, utan man skall äfven halva

Ny prest och folkskollärare.
Småskollärarinna bytte vi om i höstas, så det blir »alltsammans nytt». Prest är redan utsedd, och man håller på och funderar som bäst kvar man skall få skollärare ifrån och hurudan den skall blifva. Önskningarne äro olika, somliga vilja ha en blåbandist, andra en goodtemplare, andra en religiös o. s. v. Men någon skall det blifva. Hurudan han sedan blifver det får framtiden utvisa. Men ännu är det ett par förändringar, som äro högst af nöden och som mången länge har önskat skulle komma till stånd, och det rör

Postturerna
och poststationens flyttning. Då man under åren sett med hvilken omsorg polstyrelsen arbetar för ett utvidga och förbättra postföringen inom ön, och då den ena postlinien efter den andra fått sina postturer ökade, så hoppas äfven vi i Levide att till sommaren få våra postturer ökade från två till tre. Vi få nu post tisdagar och lördagar och få således icke vår onsdagstidning förrän på lördag eller söndag. Men om äfven vi finge post på torsdag, så vore detta afhjelpt. Det vore onekligt att posten en dag i veckan finge gå ända till Klinte, ty det är egendomligt att bref härifrån skall på den långa vägen af nio mil öfver Hemse och Visby för att komma till Klinte, som är en mil härifrån*) Vi få väl hoppas att Poststyrelsen icke glömmer oss till sommaren.
Det är svårt att begripa hur man kunnat förlägga poststationen i Levide i sista hemmanet i socknen närmast Fardhem, då det är poststation i Fardhem. Dat mest naturliga i inriden hade väl varit att förlägga den i folkskolan eller vid Korsgatan, hälst i folkskolan, ty det er väl få gårdar der det icke finnes barn, som gå i skolan. Och då kunde hvar och en i socknen få hem sin post. Nu skall man hålla ett posbud för att hämta posten från nedersta ändan af socknen till skolan. Nu år det endast ett par hemman, som njuta fördel af posten, alla andra skola hämta nere hos dem, så att det ser ut, som om poststion vore inrättad för några enskilda personer dernere, men om den flyttas till folkskolan, så blifver det lika långt för alla sockenbor och då är ingen orätt skedd, ty poststationen är väl ändå för socknens räkning.

*) Det finnes redan nu en posttur i veckan Hemse—Klinte.
G. A.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36