Passagerarelista.

Från Stockholm, 24 Juni.
Dokt. Rubensson, konsul Stare, notarien Tauvon, kapt. Andersson; hrr Dahlstedt, Vennberg, Luthander, Nilsson, Strandberg, Sandelius, Raessler, Ståhl, Herlitz, Lindstedt, Forsberg, Malmqvist, Möller, Björkman, Fagerholm Forsberg, Hagman, Westman, Lindström, Rundberg, Wallin, Johansson, Palmgren, Delphin, Ekman, Hellsten, Lutteman, Engström, Eriksson, Lidman, Östman, Gardell; fruarna Karlman, Olsson, Oldberg, Rubensson, Palm, Söderlund, Gardell, Gesslin, Wiberg, Söderlund, Bramstedt, v. Feilitzen; fröknarna Eneqvist, Rohde, Söhrling, Emeli Karlsson, Boman.

Från Kalmar, 25 Juni.
Grossh. Möller; hrr Abrahamsson, Johnsson, Nilsson, J. Pettersson, Mogren, Liljebjörn, de Geer, Reutersköld; frökina Klein, Myrsten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Professor Karl Säve.

Den ansedda tyska vetenskapliga tidskriften ”Das Ausland” för 19 Juni innehåller om den aflidne vetenskapsmannen och universitetsläraren en vänligt skrifven minnesruna, hvari tecknas Säves stora förtjenster om den fornnordiska språkkunskapens utveckling och hans utmärkta förmåga att hos sina lärjungar väcka kärlek till den vetenskap, han sjelf med sådan hängifvenhet omfattade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Svea hofrätt

har fastställt Gotlands södra häradsrätts utslag, hvarigenom kyrkoherden I. N. Jonsson på åtal af jägmästaren O. Sylvan fälldes att, för det han å sitt boställe Fardhem låtit afverka skog, i böter och ersättningar utgifva 236 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Afslutningsexamen

för vårterminen egde i förra veckan rum med ”fasta folkskolans” och småskolornas lärjungar i närvaro af skolrådet och en talrik åhörareskara. Antalet barn, som i stadens folkskolor under denna termin varit inskrifna, utgör: för ”fasta skolan” 156 gossar och 142 flickor, tillsammans 298, samt i staden8 sex småskolor 173 gossar och 145 flickor, tillsammans 318 barn. Sammanlagda antalet utgör sålunda 616 barn. Af fasta skolans barn hafva 4 under terminen kommit i lära eller tjenst, 2 hafva flyttat från staden och 15 utan anmäldt förfall från skolan uteblifvit. Skolans alla flickor, 142, hafva af lärarinnan för qvinnohandaslöjder undervisats i sömnad, stickning, märkning m. m. Uti den 1 April härstädes började slöjdskolan, ”som står folkskolans lärjungar öppen”, hafva 45 barn, 22 gossar och 23 flickor, ur de två öfversta afdelningarna åtnjutit undervisning. Af dessa hafva 23 deltagit i den med samma skola förenade ritskolan.
Barnen hemförlofvades af biskopen, hvarefter för uppmärksamhet, gjorda framsteg och godt uppförande till nedan stående barn utdelades belöningar, bestående af böcker, kartor, syväskor, syskrin m. m.
Vid afgång från skolan: O. A. Gerdqvist, K. O. Gardelin, A. Linnarsson, W. Törnskog, K. O. E. Dahlin, J. Stenbom, A. F. Levin, H. Lindberg; Hilda Wallin, Klara Andersson, Therese Rosvall, Laura Lindell, Selma Sandelius, Adolfina Lindblom, Wilhelmina Lindvall.
3:dje klassen: F. K. Jacobsson; Johanna Kristina Dablin, Desideria Eriksson, Hulda Johansson, Amanda Pettersson.
2:dre klassen: R. H. Mårbeck, K. M. Lindbom; Emma Kristina Larsson, Anna Ottavia Tingström.
1:ste klassen: K. A. Lindbom, A. K. Gröndabl; Hulda Kristina Svensson, Anna Julia Sofia Aronsson; samt
för flit och gjorda framsteg i syskolan:
Emeli Olsson, Wilhelmioa Olsson, Maria Berg, Emeli Hedin, Eugenia Mårbeck, Maria Hansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Om ångbåtsfarten

i Sverige före år 1840 innehåller tidningen Norden en uppsatsföljd, hvarur vi meddela följande:
Man började nu (1830-talet) att på Gotland inse behofvet af ångbåtskommunikation med fasta landet; och då amiral Kretger utgifvit sin bok ”om ångmaskiner och deras användande hufvudsakligen till sjös”, så rådgjorde man med honom och fick sålunda ritningen uppgjord till ångfartyget Gotland. Detta fartyg bygdes i Vestervik och erhöll 70 hästars maskiner från Owens verkstad. Det kom i gång 1836 och var ovanligt starkt bygdt, hvilket väl behöfdes, ty intet fartyg i hela svenska ångbåtsflottan bar genomlefvat ett sådant äfventyrarelif som detta, hvilket tidtals förts såväl ytterst djerft och väl, som ytterst vårdlöst. Nästan oräkneliga äro dess pågrundstötningar, ombordläggningar och öfriga missöden, bland hvilka senare det värsta kanske var, då det en natt tog eld vid skeppsbron i Kalmar och måste sänkas, för att räddas. År 1854 förändrades fartyget något och kallades derefter Fulton, men dess tid var förbi, ty ehuru det gamla mörbultade skråfvet ännu höll segt och envist tillsamman, kunde fartyget dock icke täfla med de nyare och tidsenligare fartyg, som efter hand intogo turer på Sveriges sydöstra kust, der Gotland hufvudsakligan hade sin ”trade”, sedan detslutat att gå mellan Stockholm, Wisby och Westervik, som det i början gjorde, hvarför dess resor slutligen för alltid upphörde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

För dr G. S. Brydolf,

skrifves till Got). Alleb., hölls häromdagen en enkel afskedsfest, hvarvid, såsom ett uttryck af den allmänna högaktning och tacksamhet, som han tillvunnit sig genom det i alla afseenden utmärkta sätt, hvarpå han i 12 år skött sitt svåra och ansvarsfulla kall såsom provinsialläkare i Gotlands södra läkaredistrikt, till honom öfverlemnades en gåfva, bestående af en vacker silfverbägare, inneslutande något öfver 2000 kronor i guld, insamlade genom frivilliga bidrag inom distriktet. Doktor B., som någon tid ämnar uppebålla sig vid någo utländsk badort i och för vårdandet af sin helsa, samt derefter emottager läkaretjenst i Örebro, qvarlemnar här många tillgifne och facksamme vänner bland alla samhällsklasser.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Dödsfall Hedvig Fredrika Matilda

Tillkännagifves att vår innerligt ömt älskade dotter Hedvig Fredrika Matilda efter ett svårt lidande stilla och fridfullt afled vid Bäcks i Hangvar Fredagen 23 Juni kl. 2 f. m., i en ålder af 16 år, 9 mån. och 18 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar, syskon, slägt och många vänner.
Bäcks i Hangvar, 26 Juni 1876.
Maria och Anders Petterson.

Sörj ej på mig, jag är från mödan tagen;
Ho vet hvad godt mig verlden ärnat har,
Mina unga ben de hvila få i grafven,
Men själen upp till bimlens glädje far.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Passagerarelista.

Från Stockholm 15 Juni.
Baron Kruse, kyrkoh:ne Östberg, Söderberg, kapt. Gondret, hrr Freidenfeldt, Widman, Caspersson, Lagerström, Liljegren, Smedberg, Ekström, Blomqvist, Bogström, Eriksson, Hammarbesg, Lindeström, Ljungqvist, Carlsson; öfverstinnan Kriger, fru Gondret, frökn:na Wachtmeister, Klintberg, Caspersson, Bolin, Fåhræus.

Från Stockholm 17 Juni.
Brukspatr. Tisell, dokt. Gethe, notarien Lötvenberg, öfverste de Maré, ingeniör Schyl, major Kylander, konsul Enequist;doktor Klingvall; hrr Herlitz, Hauffman, Johnson, Tillberg, Palmgren, Säve, Lundström, Kindberg, Åckander, Lindbom, Wahlgren, Melander, Lindström; fru:na Leatz, Halliog, Klingvall, Hauffman, Siggelin; frök:na Lindström, de Maré, Petterson, Blomberg, Andersson, Nordsvan, Dahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Beviljade lagfarter

under Maj 1876.
1.) Hus och gård nr 6 i Norderrotans 1:ste qvarter, köpare kapt. Henrik Lindström; säljare förmyndaren för Ingrid och Anna Borglund, köpesumma 5,500 kr.;
2.) Hus och gård nr 11 i Klinterotans 3:dje qvarter, köpare: sjökapt. B. C. Siggelin, säljare: Å. F. Lindbys konkursmassa, köpeskilling 1,900 kr.;
3.) Hus och gård nr 105 i Klinterotans 3:dje qvarter, köpare: poliskonstapel C. D. Broström, säljare: sjöman N. P. Liljewardts sterbhusdelegare, köpeskilling 750 kr.;
4.) hus och gård” nr 14 i S:t Hansrotans 1:ste qvarter, köpare: handlanden J. Christiansson, säljaren: mamsell Fredr. Längstadius, köpeskilling 3,500 kr.;
5.) hus och gård nr 97 och 98 i Norderrotans 3:dje qv. köpare: skomakaren A. R.
Blomqvist, säljare: handl. T. Klingvall, köpeskilling 6,000 kr.;
6.) hus och gård nr 12 i S:t Hansrotans 3:dje qvarter, köpare: qvarnegaren C. J. Ohlsson, säljare: handl. L. J. Ehinger, köpeskilling 8,000 kr.; och
7.) bebyggda 2:ne tunnland fri jord i öster för staden belägna ”Lythska hagen”, köpare: arbetaren Fredrik Pettersson, säljare: arbetaren F. P. Nygren, köpeskilling 500 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48