Passagerarelista.

Från Stockholm, 27 Maj.
Hrr Kramer, Pettersson, Sahlberg, Larsson, Hultberg, Strindberg, Kullberg, Witting, Ekenberg; fruarna Herlitz, Wengelin, Klingvall; fröken Hägg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Silfvermyntfyndet.

De i f. d. Mullbärsplanteringen funna, och förut omnämda, 2,440 mynten voro svenska silfvermynt från Sverkerska och Erikska konungarnes tid. De hafva, jemte lerkrukan, af staten inlösts för 80 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Stöld ur trädgård.

Dels för att fullständiga vår notis i nr 40 angående den förrymde frukttjufven, dels för att kunna framställa ett varnande exempel för okynniga personer, som göra skada å planteringar, hafva vi förskaffat oss närmare npplysningar rörande den i ofvannämda notis omtalade drängen Anton Pihl. Ur skolläraren Nordins i Vestkinde trädgård bade bemälde Pihl, dräng vid Stora Norrgårda, och drängen Karl Petter August Lindbom vid Lilla Norrgårda nattetid tillgripit närmare 6 kappar äpplen. Instämde till rätta, erhöllo de at norra häradsrätten 11 April sin dom, hvarigenom Lindbom, som otvunget erkände snatteriet, dömdes till 75 kr. böter till kronan; Pihl åter, som fräckt och ihärdigt nekade, tills han af vittnesmålen. öfverbevisats om sin brottslighet, fick umgälla förbrytelsen med 2 månaders fängelse. Frukten och skadan å trädet, hvilka hvardera värderades till 5 kr., samt rättegångskostnaderna, hvilka uppgingo till 24 kr., skola gäldas af den af de anklagade, som bäst gälda gitter”. Sålunda är antagligt, att, sedan nu drängen, Pihl gifvit sig på flykten, den andre tjufven, drängen Lindbom, får förutom böterna, betala äfven rättegångskostnaderna, eller sammanlagdt 109 kronor. Dryg betalning i sanning för icke fullt 6 kappar äpplen!

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Ännu en seger

för jernvägsvännerna. Visby stad har, enligt hvad man tillskrifver oss från Stockholm, fått tillstånd att för deltagande genom aktieteckning i Gotlands jernvägsaktiebolag, upptaga ett amorteringslån å 500,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Ett rykte

vill veta att Gotland i sommar skalle få den höga äran att mottaga ett besök af ingen mer och ingen mindre än — kejsaren af Brasilien, dom Pedro II, hvilken bär skulle studera öns egendomliga geologiska formationer. Detta rykte torde dock förtjena lika liten tillit, som det för en tid sedan kringspridda om vår konungs hitkomst, hvilket sist nämda saknar grund. — Löjligt vore emellertid, om en sydamerikansk furste skulle aflägga ett besök på vår ö, som ännu aldrig beträdts af hennes egen konung.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Dödsfall Jonas Hallin

Tillkännagifves, att Herren efter sitt outgrundliga råd från jordelifvet bortkallat f. d. Husbonden och Kyrkovärden Jonas Hallin, som efter ett kortare lidande afled vid Bosartve i Lye 25 Maj 1876 kl. half 6 e. m., i en ålder af 71 år och 17 dagar, begråten af maka, slägt och talrika vänner.
Sv. Ps.-b. nr 344.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Dödsfall Lars Gustaf Ludvig Åberg

Tillkännagifves, att Gud efter sitt allvisa råd behagat 25 Maj 1876 kl. 9 e. m. hädankalla min älskade make Lars Gustaf Ludvig Åberg född 1:sta Juni 1840; djupt sörjd och saknad af maka och åldriga föräldrar.
Sv. Ps.-b. 468 vv. 11, 12, 13 & 14.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Legala Nyheter.

FÖDDE: Slagtar Sedelius dotter, f. hemmansegare Vallins son.

DÖDE: F. d. smedmästaren L. F. Eneqvist, 63 år, 7 mån. och 7 dagar.

VIGDE: Kakelugnsmak, August Pettersson och Emma Beckström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 22 Maj.
Försök till bedrägeri.

Kronofogden H Wolff hade instämt fjerdingsmannen A. Krysell i Sanda, hvilken 12 sistl. April till Cellfängelset inforslat en bötesfånge och dervid begagnat en häst, men sökt tillnarra sig dubbel skjutslega, under uppgift att han begagnat 2 hästar. Han hade med fången stigit af åkdonet invid Söderport och derifrån till fots begifvit sig med honom ned till Cellfängelset, der fängelsedirektören tillsagt honom att dit nedhämta skjutsen, emedan han ville se densamma. Han hade då åter begifvit sig af uppåt Söderport, der han påträffat en person med ett åkdon, förspändt med 2:ne hästar och af denne fått låna samma för att förevisa vid fängelset och sålunda få betalning för 2 i stället för en häst. På vidare frågor af fängelsedirektören hade han dock vidgått att han begagnat blott 1 häst och icke heller fått betalning för mera Krysell erkände nu allt detta fritt och otvunget samt anhöll om slut å målet och utslag. För införskaffande af prestbetyg ifrån Sanda, uppsköts det emellertid till 29 Maj.

Fylleri, oljud m. m.
Icke mindre än 10 personer voro tilltalade dels för fylleri, dels för oljud m. m. å Sophiadagen, 15 Maj, och dömdes, efter eget erkännande, derför att böta: arbet. H. Svensson och J. Pettersson, skomak. N. Möller, arbet. J. Ahlgren, sotarelärlingen C. Nyström och drängen C. P. Sandholm, hvardera 5 kronor; arb. G. A. Sjöstedt ifrån Follingbo 10 kr.; drängen Johan Gardell 5 kr. samt för begagnande af oloflig körväg öfver Södra byrummet 10 kr.; hemmanseg. Ol. Lindahl, Lina i Hörsne, för fylleri och vårdslöst körande 22 April 10 kr.; arbet. Abrahamson för fylleri 11 Maj 5 kr.; arbet. Oscar Grefberg för fylleri och djurplågeri 11 Maj 20 kr; arbet. Sven Johansson, hvilken 6 April e. m. skolat nedforslas till Cellfängelset för att afsitta honom ådömda böter, hade vid framkomsten dit befunnits så öfverlastad, att ban icke kunde emottagas, utan måst afföras till vaktkontoret för att der sofva ruset af sig. Johansson nekade, samt begärde och erhöll uppskof till 12 Juni.

Oloflig körväg.
För begagnande af oloflig körväg öfver södra byrummet dömdes qvarnegaren O. Pehrson att böta 10 kr.

Häst utan tillsyn.
Bagaren J. E. Löfgren, som 20 Maj under dag och natt låtit vagn med vrånghäck stå utanför sitt hus å Klosterbrunnsgatan dömdes att derför böta 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42