Passagerarelista.

Från Stockholm, 27 April.
Landshöfding R. Horn, kommendör-kapt. af Klint, jägm. Sylvan, Lagerqvist, grossh. Meyer, löjtn:ne Gyllenram; hrr Johansson, Grönberg; Cedergren, Holmström, Nordin, Landeberg, A. Fahlström, kapt. Rydholm, L. P. Berglund, fruarne Liljeström, Segerdahl; frök:ne Stjernholm, Beckstadius, Richardsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Utvandring till Amerika.

Med engelska postångaren ”Orlando”, som i fredags afgick från Göteborg till Hull, medföljde 187 utvandrare till Amerika.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Med Maj icke April månads slut

upphöra de gamla kopparmynten, d. v. s. alla de mynt som böra äldre årtal än 1855, att anses såsom lagligt betalningsmedel. Intill 1 September mottagas de dock såväl i kronouppbörden som i Post-, Tull- och Telegrafverkens samt statens jernvägstrafiks och i alla öfriga kronans kassor. Tills vidare är en hvar berättigad att i riksbankens alla kontor samt intill 1 September 1876 i länets ränterier få det sålunda aflysta kopparmyntet till hvilket belopp som helst invexladt mot gångbart mynt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Den objudne gästen

(bref till Gotlands Allebanda).
På ett torp i Klinte socken bodde ett åldrigt par, hvilket biträddes af den yngre af sina båda, 20—30 år gamla, söner. Allt var godt och väl, men så kom lunginflammationen, i hvilken först den hemmavarande sonen insjuknade, derpå fadren, så modren, samt slutligen äfven den hemkallade, äldre sonen, som var i tjenst på Hallfreda i Follingbo, Inom loppet af en vecka voro alla fyra döde.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Vacker handling.

Pastor K. H. Ihre höll i söndags sin afskedspredikan i Klinte; 1 Maj tillträder han nemligen Atlingbo pastorat. Vid detta tillfälle upptogs, på kyrkovärdarnes uppmaning, ett 8. k. ”offer”, hvars inkomst skulle, såsom ett erkännande af pastor Ihres oförtratna nit, under den tid af 3 år, han i Klinte skött pastoralvården, till honom öfverlemnas. Herr pastorn, tacksam för den mottagna summan, uppgående till vid pass 160 kr., anhöll
dock att få öfverlemna medlen till socknens fattige.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Statens årliga premiering

af hästar eger under innevarande år rum vid Visby och vid Ronehamn, på förra stället måndagen 3 Juli kl. 10 f. m., på det senare onsdagen 5 Juli kl. 9. f. m. Länsveterinären E. Schoug har aft kungl. m:ts befallningshafvande förordnats deltaga i dessa besigtningar.
Underrättelser: Föremål för prisbelöningar äro:
a) Hingstar vid fylda 4 år, belönas i 2 klasser.
1:sta klassen: Hingstar af Arabiskt eller Engelskt fullblod, med ett pris af
200 kronor.
2:dra klassen: Hingstar af alla andra slag, med ett pris af 150 kronor.
b) Fölston belönas likaledes i2 klasser.
1:sta klassen: Fölston från och med fyllda 5 till och med fyllda 8 års ålder, med ett pris af 75 kronor.
2:dra klassen: Fölston från och med fyllda 9 till och med fyllda 12 års ålder med ett pris af 50 kronor.
c) Unghästar, utmärkta och väl uppfödda, af så väl hingst som stoslaget, då de äro i 2:dra, 3:dje eller 4:de året belönas: de, hvilka främst äro värde belöning, med en skådepenning at silfver, och de, som dernäst äro förtjente att belönas, med en skådepenning af brons. Med 2:dra året förstås kalenderåret näst efter det under hvilket djuret är födt o. s. v.
Anmärkes, 1, Att endast fullt dugliga hingstar och fölston med framstående egenskaper som aftvelsdjur böra belönas.
2.) Att vid uppvisning af hingst (se a) en af två trovärdige män bestyrkt betäcknings- eller språng-rulla skall företes derom att hingsten under året betäckt minst 30 ston.
3.) Att hingst, hvilken under året icke betäckt 30 ston, må dock, så vida minst 20 ston blifvit at honom under året betäckta, belönas med en skådepenning at silfver.
4.) Att fölsto (se b) som anmäles, skall hafva föl vid sidan, efler vara synbart drägtigt och bevis företes att fölet är fallet efter, eller att betäckningen skett af statens beskällare, sqvadrons- eller kompani-hingst, prisbelönad eller eljest godkänd hingst.
5.) Att såväl hingst som fölsto årligen kan belönas, såvida berörda vilkor uppfyllas och de anses dugliga till alvel; fölsto likväl ej längre än till och med dess 12:te år.
6.) Att unghingst, hvilken användts till betäckning innan han ingått i 4:de året, icke får prisbelönas.
7.) Att hvarken sqvadrons- eller kompani-hingstar eller nummerston kunna blifva delaktiga af nämde prisbelöningar, men väl unghästar fallna efter de sistnämnda.
8.) Att emot nämdens beslut om prisbelöningar må ej talan föras.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Ångaren Klintehamn,

tillhörande det i Klinte nybildade ångbåtsbolaget, väntas ankomma till Klinte 8 Maj.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Ny sparbank.

Kungl. m:ts befallningshafvande har, uppå ansökan af kommunalstyrelsen i Ardre socken, 24 dennes fastställt reglemente för ”Ardre sockens sparbank”.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Styrmans- och sjökaptensexamina

vid härvarande navigationsskola togo sin början i torsdags. Inspektören öfver rikets samtliga navigationsskolor, kommendörkaptenen af 1:sta klassen i Flottan F. V. af Klint, är närvarande. Vi hoppas i nästa nr kunna meddela namnen på de lycklige.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Plats för Gotlands folkhögskola

är nu bestämd vid Isums i Atlingbo. Några elevplatser finnas ännu, hvartill ansökningar kunna före 1 Juni ingifvas till Styrelsen under adress Visby. Afgiften för hvarje läroår, 40 kronor, erlägges vid inträdet i skolan. Bostad och kost få eleverna sjelfva förskafta sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34