Om räfskallet i Tofta

skrilver man till oss: Genom annons i Gotlands Allehanda för 23 Februari hade åtskilliga skyttar från Visby blifvit ut lockade att försöka sin lycka på jagt, efter vårt enda fyrfota rofdjur rälven. I annonsen sädes att skyttarne skulle infinna sig vid Tofta kyrka 24 d:s kl. 10 f. m. och att hållet skulle blifva vid Gnisvärds fiskeläge. Vid ankomsten till Tofta kyrka träffade våre skyttar åtskillige af allmogen samlade, försedde med bössor, men någon närmare underrättelse om hvar hållet, d. v. s. skyttarnes linie skulle placeras kunde af dem ej erhållas. Sedan våre jagtvänner i en närbelägen stuga intagit en liten stärkande sup, begåfvo de sig ned till Gnisvärd åtföljde af en liten del af allmogeskyttarne, de öfriga hade begifvit sig ned åt Blåhäll, omkring en qvart mil längre norr än Gnisvärd. Vid detta senare ställe sökte våra vänner plats så godt de kunde och efter bästa omdöme, och efter några timmars väntan hördes drefvets oväsen på afstånd, men efter att hafva nalkats under en half timmas tid började det åter aflägsna sig och kom aldrig i närheten af sjön och våra jägare stodo der med långa näsor utan att få se hvarken mickel eller ens någon af tillställarne eller dreffolket.
Sedan våra resande jägare, efter den långa och kyliga väntan i skogen, ytterligare anlitat matsäckar och kantiner för att styrka sitt sjunkna mod och sina frusna ”korpusar” begåfvo de sig på hemvägen och hörde på vägen att skallfolket dragit sig ned åt Blåbäll, men fiogo icke den ringaste underrättelse om huruvida någon räf varit synlig, men antagligt är att detta, utan erfarenhet eller ens en tillstymmelse till vanligt godt bondförstånd arrangerade skall icke i någon mån motsvarat de kostnader och det besvär derpå nedlagts.
Önskligt vore att vår allmoge sökte råd och hjelp hos personer, som i sådant afseende hafva någon erfarenhet, innan de rusa åstad med anordnande af räfskall, hvilka väl ledda kunna vara både nyttiga och nöjsamma, men eljest blifva en onyttig tidspillan och ett fullkomligt narrspel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Den gotländske skogshäster

är väl värd sitt eget kapitel, och mången gång hafva vi tänkt egna honom liten uppmärksamhet. Tillfället dertill är just nu passande, emedan framför oss ligger ett i detta afseeude ganska intressant bref från en framstående man af facket, grefve Wrangel, skrifvet med anledning af den härstädes nyligen bildade föreningen förden gotländske skogshästens bevarande och förädling.
Hr grefven uppställer först trenne frågor, hvilka man vid hvarje korsning bör söka få besvarade: 1) Hvad hafva vi? 2) Hvad sakna vi? 3) Huru kunna vi säkrast och billigast förskaffa oss detta senare?
Hos Gotlands skogshäst hafva vi härdighet, seghet, ett godt lynne och liflighet. Vi sakna deremot den elegans i kroppsställningen och rörelse, som gör att ponyn blifvit så begärlig i verldsmarknaden. Ponyn är en lyxartikel, en leksak, och dep som framalstrar sådana får ej sätta sig till herre öfver modet. Vi må rycka på axlarne åt modet, som för ponyn föreskrifver ädelt hufvud, fin hals, elegant svansföring och höga knärörelser; men vilja vi skaffa våra ponys afsättning, måste vi ovilkorligen på ett eller annat sätt skaffa dem, hvad de i köparens ögon sakna; med andra ord: vi måste följa med modet.
För att uppnå detta mål finnes på hela jorden endast en hästras, som kan hjelpa oss, och det är den syriske hingsten af minsta slaget. Adel, elegant, med höga knärörelser och en svansföring, som söker sin like, är han just den bäst, som kan ”förädla” vår pony, utan att samtidigt utplåna hans medfödda goda egenskaper och företräden. Att korsa Gotlands ponyn med någon redan existerande ponyras, är vågadt; ty dels äro fullt duglige ponyhingstar så godt som oåtkomlige dels är svårt att med ponyhingst åstadkomma eller upprättbålla den för poly ponyn (poly-ponyn måste vara starkare bygd, såsom afsedd för äldre personer) oumbärliga storleken, för att icke tala om elegansen.
En sådan hingst, lämplig att omdana Gotlands skogshäst till dessa leksaker, som kallas ponys, och hvilka äro synnerligen begärliga i marknaden, emedan de i synnerhet i England allmänt begagnas af såväl äldre som yngre, skulle från Frankrike kunna hitbekommas mot en kostnad af i ett för allt vid pass 3,200 kronor. Denna summa är äfven ungefärligen tecknad af skogshästafvelsföreningen härstädes, hvadan man torde kunna antaga, att om någon tid en dylik hingst skall kunna hitbekommas.
Att hela denna affär för Gotland icke är någon ”leksak”, fastän leksaker dermed skulle frambringas, torde blifva hvar och en klart, då man betänker, dels att vårlille anspråkslöse skogshäst representerar ”en af Europas mest lofvande ponyraser”, enligt grefve Wrangels vitsord, dels det höga pris, hvarmed dessa hästar betalas. För en vanlig barnpony begäres i England allmänt omkring 900 kronor och endast undan tagsvis kunna de erhållas till ett belopp, understigande denna summa. Polyponyn betingar en vida högre summa.
Af hvad vi bär ofvan nämt, synes emellertid att sannolikhet förefinnes att vår gotländske ”skogsruss”, korsad med en syrisk hingst, skall med heder kunna bestå profvet på den utländska ponymarknaden,och i en framtid kunna medföra en ingalunda föraktlig vinst för den gotländske landtmannen.
”Låt pojken rida” anser engelsmanen vara ett bland de bästa råd, han med afseende å barnuppfostran kan gifva, och vi afsluta vår uppsats med att upprepa detta råd. Då våre jordbrukare äro nog lycklige att redan förut ega eller för en ringa penning kunna förskaffa sig en visserligen icke så elegant men dock användbar pony, hvarför icke då låta barnen begagna det stärkande och upplifvande nöje som ligger i skötseln och begagnandet af ponyn? Vi säga ännu en gång: Låt pojken rida!

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Dödsfall Maria Victoria

Att vår ömt älskade Dotter Maria Victoria stilla afled i Kopparsvik, Torsdagen 24 Februari 1876, kl. 6 f. m., är det vår smärtsamma pligt Slägt och Vänner tillkännagifva.
ANNA LANG, f. Ödin, J. LANG.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Dödsfall Kristina Jacobsdotter

Tillkännagifves att Husbonde-enkan Kristina Jacobsdotter stilla afled vid Qvinnegårda i Hafdhem, onsdagen 23 Februari 1876 kl. half 3 f. m., efter en lefnad af 69 år, 7 mån. och 16 dagar; sörjd af barn och barnbarn, syskon samt slägt och vänner.
Sv. Ps.-b, nr 451 vv. 1, 2, 9, 10 o. 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Född.

En frisk och välskapad DOTTERS lyckliga födelse 22 Februari 1876, hafva vi äran endast på detta sätt tillkännagifva.
Stafva i Barlingbo.
Agnes v. Corswant. Arthur v. Corswant

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Visby stormaktstid.

Vigtiga historiska dokument rörande denna tid hafva pyligen kommit i dagen. Med anledning af rådhusets i Reval (Estland) ombyggande företogs. nemligon en flyttning at dervarande arkiv, hvarvid man bakom ett skåp påträffade 14 st. trälådor, hvilka ej varit öppnade på flera århundraden. Dessa innehöllo omkring 300 gamla dokument, hvilka nu af en dertill nedsatt kommission blifvit ordnade i sex grupper. En afdessainnehåller historiska handlingar angående staden Visby, samt bref till en rådman Selhorst i Reval, hvilka gifva intressanta upplysningar rörande handels- och kulturförhållandena i östersjöprovinserna under denna tid. De äldsta handlingarne äro från år 1248; de, som förskrifva sig från 13:de och 14:de århundradena, äro författade på latin, de från 15:de och 16:de århundradena på plattyska, och några, som äro från 17:de århundradet, på högtyska och svenska. Handlingarne äro försedde med vidhängande vaxsigill af mycket intresse, bland dessa finnes de danska konungarnes äldsta sigill i en storlek af 2,1 till 2,7 tums diameter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

Barnamord.

Pigan Johanna Thorson, 21 år gammal i tjenst hos skolläraren Broberger i Wiklau, framfödde fredagen den 11:te dennes ute i ladugårdshuset ett lefvande flickebarn, hvilket hon strax derpå afdagagatog och undandolde. Öfverväldigad af samvetsqval öfver sitt brott har hon sedan bekänt detsamma för församlingens pastor och 2:ne husbönder, hvarefter hon tisdagen den 22 Februari införpassades till cellfängelset för undergående af ransakning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

Vådaskott.

Snickarelärlingen B. T. Lindvall från Qvie i Eista begaf sig i förrgår från sitt hem, medtagande en laddad bössa. Han hade dock ej hunnit långt, då han halkade och föll omkull, hvarvid skottet brann af och träffade honom i ryggen under högra skuldran. Man förde honom genast på väg till Visby, men, innan han hunnit fram, uppgaf han andan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

På förslag

till provincialläkaretjensten i Hemse distrikt af Gotlands län hafva uppförts: 1) distriktsläkaren W. Hansson i Jemshög, Blekinge län, (med förord); 2) distriktsläkaren P. A. Bjurbäck.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15