Albinos.

Tisdagen den 4, Onsdagen den 5 och för sista gången Torsdagen den 6 Juli förevisas från kl. 6 till kl. 9 e. m.
På Stadshotellet, de under 6 års vistande i utlandet vidt berömda Albinos (ljusskygga menniskor) systrarna AURORA 20 år och AMELIE 18 år.
Dessa Albinos, som äro födda af svenska föräldrar (hvilka förevisa dem), äro ett af de märkvärdigaste fenomen naturen frambragt. De förevisas till ett bildadt publikums bedömande och hafva framkallat de förnämsta läkares beundran. Kungl. familjen har låtit flickorna sig förevisas och betygat dem sitt höga deltagande. Man upptäckte personer af dylikt slag först på Panamanäset och har sedan iakttagit deras förekomst i Tyrolen och Schweiz. De igenkännas på sin mjölkhvita sjukliga hudfärg, hvita hår och röda ögon. Deras utomordentligt hvita hud och silfverhvita ullhår (liknande ospunnet silke), lockigt och fylligt som silfvertråd, ehuru vid så ung ålder, gifver dem ett allvarligt och behagligt utseende, som oftast väckt den högsta förundran. Ögonbryn och ögonhår äro silfverhvita. Om dagen hålla de ögonen halft tillslutna, ty de kunna icke utan smärta uthärda dagsljuset; och är detta orsaken hvarför detta slags menniskor äro nödsakade att lefva vid dämpad dager eller eldsljus. Deras ögon hafva en genomskinlig, i rosenrödt skimrande färg, och pupillen, som annars står stilla, är på dem jemt kringgående och af en glödande eldröd färg.
Det intressanta fenomenet af deras tillvaro torde komma publiken att hedra dem med talrika besök och mottaga deras förbindligaste tacksamhet.
Inträdesafgiften är: för äldre 50 öre och för barn 25 öre.
Flickornas porträtt finnes äfven till salu.
C. E. EKLUND, från Wimmerby: flickornas fader.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Passagerarelista.

Från Kalmar 2 Juli.
Löjtnant Krusenstjerna, grefve F. Posse, hrr Eklund, Lutteman, Kullberg, Unerius, Andersson, Rundberg, Sahlberg, Björkman; fru Svanström; frök:na Jacksson, Wallin, Wisell, Ohlsson, Jönsson.

Från Stockholm 4 Juli.
Kapt. Gondret, kyrkoherd. Wadman, öfverläkaren Edholm, grossh, Cramér, pastor:ne Hammarsten, Rudberg, kapt. Ulfsparre, löjtn. Lindvall, hrr Krause, Lagerfelt, Nygren, Christiansson, Hallengren, Hallberg, Wennerbom, Wiberg, Alin, Holm, Ekström, Bergström, Tisell, Maunerbjerta, Wenngren; fruarna Sander, Wennerbom, Ekström, Lundgren, Holm, frök:ua Brattström, Westerling, Lemke, Andersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Från jernvägsbolagets

stämma, under ordförandeskap af öfverste Vegesack, hinna vi för dagen endast anteckna, att stämman var icke fullt så talrikt besökt som man kunde hafva anledning antaga. Stor liknöjdhet ådagalades särskildt från de kommuners sida, som i saken kunna vara intresserade, alldenstund bland dem endast sju sändt ombud nämligen Etelhem, Stånga, Lau, Wäte, Barlingbo Atlingbo och Hemse.
— I fråga om sättet att erhålla nödiga medel utöfver aktieteckningen för jernvägens anläggning uppdrog stämman åt styrelsen att anskaffa sådana vare sig genom utfärdande af obligationer, genom lån från statens sida eller hos enskilde, på sätt och vilkor, som styrelsen finner lämpligast. — Med anledning af att teckningen i Roma och Barlingbo är vilkorlig, samt teckningen i Hejde icke utan. ett nytt beslut kan varda gällande ansåg sig icke styrelsen förr än det blefve fullt klart, bura dessa kommuner vilja hafva det, kunna framlägga något bestämdt förslag rörande jernvärgens sträckning, och föreslog derför, att stämman skulle ajourneras till 14 nästkommande Augusti, hvilket ock beslöts. Dessförinnan utspann sig dock en öfverläggning rörande de olika påtänkta sträckningarna, för hvilken vi framdeles skola redogöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Passagerarelista.

Från Stockholm 27 Juni.
Doktor Olsson, kyrkoh. Helander, hrr Montelius, Mellgren, Lindgren, Anjou, Thorén, Endrell, Fahlström, Tofften, Pehrsson, Wickholm, Bratt, Beckström, Thunell, Aberg, A. Johnsson; fru Endrell; frök:na Paulsson, Tillberg, Cronvall, Wettersten, Dahlström, Wickman, de Brun, Forsströmsson, Bolling.

Från Stockholm 29 Juni.
Pastor Öfverberg, häradsh:ne Blixén, Alexanderson, hrr Forsberg, Ahlén, Forsström, Bensow, Duse, Marelius, Lindgren, Kohrtz, Blomqvist; fruarna Sergel, Forsberg, Ekholm, Bergman, Åkerhjelm; frök:na Höök, Hellgren, Larsson, Lindsten, Neuman, Mossberg, Helfrid Möller, Betty Christiansson, Högvall.

Från Stockholm, 1 Juli.
Direktör Hoffman-Bang, notarien Gille, konsul Romdahl, kapt. Sergel; hrr Lindbom, Broander, Pettersson, Eriksson, Ludvig, Kolmodin, Bergvall, Ekström; grefvinvan Hamilton med döttrar; fruarna Unnerus, Henne, Lychou, Stoltz, Wennberg, Holm, Hjertstedt, Fornell, Drake, Öhman, Coentervall, Hesmtröm, Lindholm; frök:na Adlerstjerna, Attoff, Öhman,
Svensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Legala Nyheter.

FÖDDE: Arb. Enderbergs son, svarfvaren Clessons dotter, pigan Rosengrens son, skom. Tomssons dotter, É handl. Hoffmans dotter,
arb. Jonssons son.

DÖDE: Flickan Anna Helena Nilsson 21 år, 11 mån, och 1 dag gammal, enkan Anna Magdalena Westerberg, i en älder af 55 år och 9 mån.

VIGDE: Byggmästaren Eriksson och Katarina Södergren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Sjukdom

bland nötkreaturen har utbrutit i Lärbro socken. Länsveterinären afreste dit igår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Den bebådade stormen

har låtit höra af sig på ett och annat ställe. Så skrifves från Östergötland: En häftig hvirfvelstorm från N. O. till S. W. gick midsommardagen vid middagstiden fram öfver en del af vår provins. Orkanen strök fram öfver Björkebergs och Ledbergs socknar, der svarta moln upptornade sig och åskan häftigt började dundra, hvarvid strålen nedslog på ett eller ett par ställen i den förstnämda socknen. Härefter rusade hvirfvelvinden fram emot Westerlösa, der han visade sina verkningar på ett sätt, som var egnadt att injaga allmän förskräckelse. De, som åsågo ovädrets annalkande, säga att åskmolnet liknade en ofantlig kil. Träden kullkastades eller afbrötos, gärdesgårdar upprycktes, grödan nedslogs och alla åt vindsidan vettande fönsterrutor krossades af hagel, stora som dufägg. Lyckligtvis varade hagelskuren blott några sekunder. Vid Marås i Vesterlösa socken nedblåste en ladugårdsflygel, utan att de i densamma innestående kreaturen blefvo på ringaste sätt skadade. Den nämda gården fick emottaga ett svårt anlopp af vindens raseri. Häritrån drog hvirfveln fram öfver Dömestad, Sperringe, Mörby, Gottlösa och Öjebro och, enligt hvad en korrespondent i dagens nummer af denna tidning upplyser, hann ovädret Mjölby. Cyklonens bana, som till en början var märkvärdigt smal, tyckes under framåtskridandet vidgat sig, men på samma gång har kraften minskats. Från många håll ingå berättelser om afbrutna träd och uppryckta gärdesgårdar, krossade fönster och rubbade eller kullkastade byggnader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Strandningar.

Under den starka tjocka, som i onsdags var rådande kring Gotlands kuster, hafva en brigg och ett skepp strandat på Fårö, men åter kommit flott och fortsatt resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Sin årliga skyttefest

firade i tisdags Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Skyttarnes antal uppgick till omkring 80, af hvilka endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkstäldes med 5 skott på 600 fots afstånd mot 12-ringad tafla af 2 fots radie och utföll sålunda:
1:sta priset, 100 kronor, erhölls för 45 points at O. Carlström från Bunge;
2:dra priset, 15 kr., för 44 p. af J. Bogström från Visby;
3:dje priset, 50 kronor, för 40 p. af dr O. Klintberg från Visby;
4:de priset, 30 kronor, för 39 p. af O. Pettersson från Ekeby;
5:te priset, 25 kronor, för 39 p. af bokb. C. de Brun från Visby;
6:te och 7:de prisen å 10 kronor, för 38 p. af P. Sjögren från Veskinde, samt för 37 p. af W. Eklund från Björke.
Framlidne landshöfdingen Hoheohausens minnespris, 15 kronor, vanns af bokb. C. de Brun.
Vid derefter af 34 skyttar företagen skjutning på rörligt föremål, räf, utdelades 3 pris i följande ordning: A. Olsson från Hejde, bryggaren L. Wedin, Visby och C. Hansson från Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Gotlandsjernvägsaktiebolag

håller om måndag sin ordinarie bolagsstämma. Såväl derigenom, att dagen sammanfaller med den för hushållningssällskapets sammanträde och landtbruksmötet som derigenom, att den för de olika sockenintressena så vigtiga frågan om jernvägens sträckning står på föredragningslistan, kan man antaga ett talrikt deltagande och lifliga öfverläggningar. Särskildtpå en omständighet anse vi oss böra på förhand fästa uppmärksamhet. Utan tvifvel kunna meningarna komma att blifva delade om hurovida de aktietecknare, som icke fullgjort den i bolagsordningen föreskrifna inbetalningen af 10 proc., vid stämman böra anses röstberättigade eller icke, och det är med anledning häraf, som vi vilja erinra de kommuner, hvilka i jernvägen ingått söm delegare om nödvändigheten både att genom befullmäktigade ombud bevaka sina intressen och att, senast vid bolagsstämman, verkställa inbetalning af 10 proc. af tecknade beloppet.
I förbigående kunna vi upplysa, att dessa 10 proc. redan från en och annan kommun inkommit.
Slutligen några siffor, egnade att belysa jernvägsfrågans ställning för dagen. Den alldeles ovilkorliga teckningen uppgår till 615,200 kronor. Lägger man dertill hvad som vilkorligt tecknats för Hejde-sträckningen och för Wänge-sträckningen varder summan i förra fallet 651,400 kr., i det senare 644,200 kronor. Skilnaden i teckningssumman för dessa båda sträckningar utgör således blott 7,200 kronor. Hela aktieteckningen för Visby—Hejde—Ronehamn—Klintehamn utgör för närvarande 815,400 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52