Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan komma följande broar å nedannämnde dagar denna och nästkommande månad att rifvas och omläggas:
Måndagen 29 och tisdagen 30 Nov. en bro å landsvägen emellan Larsarfve och Rudvier gårdar i Alskog, då kommunikationsvägen åt Ardre socken i stället kan begagnas; — thorsdagen 2 och fredagen 3 December en bro å kommunikationsvägen emellan Heffride i Burs och Alfvegård i När, då landsvägen ötver Bursoch Närsburgen i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Höjda folkskollärarelöner.

Från nästan alla rikets delar förspörjes, hurusom socknarne höjt sina lärares löner och roligt vore veta, i hvilket beslut man här på Gotland inom de olika socknarne stannat. Alleh. för folket har sig bekant, att Buttle socken på Gotland gitver sin lärare 600 kronor. Fastlandets socknar hafva vanligen höjt folkskollärarnes löner till 700 och småskollärarnes till 250 kronor.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Prisbelönta hästar.

Vid innevarande år hållna besigtningsmöten i detta län för prisbelönande af hästar, enligt kuogl. reglementet 20 Februari 1874, hatva följande hingstar och fölston blifvit prisbelönta:

Hingstar:
Zariff, till färgen brun, tillhörig konsuln J. P. Stare, Furubjers i Tingstäde;
Sigge, mörkbrun och hv. hofkr., tillhörig — Hushållningssällskapets landtruksskola vid Warplösa i Björke;
Odin, mörkbrun med fyra hvita fötter och bläs, tillhörig landtbruksskolan;
Fux, mörkbran med stjern och två hvita fötter tillhörig L. P. Hellgren i Fohle;
Tryggve, gullfux med bläg och hvit bakfot, tillhörig egendomsegaren H. Wöbhler vid Klinitebys i Klinte; samtlige i andra klassen.

Fölston:
Flora, ljusbrun med liten bläs, tillhörig J. P. Jacobsson Alleqvia, i andra klassen;
Fria, mörkbrun, tillhörig Christoffer Larsson Isums i Atlingbo, i första
klassen;
Agda, svartbrun, tillhörig Olof Pettersson Simunde i Bara, i andra klassen;
Brunetta, brun, tillhörig Hans Johansson Burge i Habblingbo, i andra klassen, och
Emma, brun, tillhörig J. Jacobsson Lillegårda i Eista socken, i andra klassen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Eldsvådan i Wendtska färgeriet.

De hus, som härjades af elden, nämligen färgeriet och boningshuset (hvilka båda voro af sten) voro af färgar Wendt brandförsäkrade för 10,350 kronor, deruti då inbegripne panna, press m. m. Färgar Wendts lösegendom var icke brandförsäkrad; den lärer hafva varit värd omkring 3,000 kronor. Jungtruarne Kristina Sjöström och Säfveström (icke Sandström som i förra nret uppgafs) hade deremot sina lösören försäkrade för 500 kronor.
— Lidande blef äfven färgar Wendts piga, hvilken förlorade allt det lilla, hon egde, samt skräddaren Svanberg, hvilken i en gården tillhörig källare hade sitt vinterförråd af rotfrukter förvaradt. — Såsom af redovisningen å annat ställe i bladet synes, har deltagandet för de nödstälda varit allmänt.
De innebrända, modren och hennes tre barn, invigdes till den sista hvilan i onsdags afton. Till processionen slöto sig läroverkets 5:e och 2:a klasser, hvilka räknat de så sorgligt hädangångne gossarne såsom sina kamrater.
Vid jordfästningen yttrade stadskaplan Öfverberg några ord med anledning af den uppskakande händelsen och till tröst för fru Ablbergs efterlemnade make, syster och dotter.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Postkungörelse.

Kongl. Generalpoststyrelsen har förordnat att postbefordringen medelst postångfartyget Sofia mellan Visby och Oscarshamn skall för innevarande år taga sin början den 26 dennes med resan från Oscarshamn och derefter tillsvidare fortgå:
från Visby till Oscarshamn Söndagar och Torsdagar;
från Oscarshamn till Visby Tisdagar och
Fredagar tidigt på morgnarne.
Inlemningstid för värdeförsändelser, postanvisningar och paketer Onsdagar och Lördagar före klockan 6 e. m., öfriga försändelser till kl. 7 e. m.
I sammanhang härmed är föreskrifvet, att samtlige landtposterna på Gotland skola från och med Tisdagen den 30 dennes affärdas ifrån Visby Tisdagar och Fredagar kl. 8 e.m. och ankomma till Visby Onsdagar och Lördagar kl. 8,30 e.m. Inlemningstid för värdeförsändelser, postanvisningar och paketer till klockau 6 e. m., öfriga försändelser till kl. 7.
Postkontoret hålles öppet söckendagar från kl. 8 f. m. till kl. 1 e. m. och från kl. 3 till 7 e. m.; sön- och helgdagar från kl. 9 till 10 f. m. och från kl. 3 till 5 e. m.
Breflådorna i staden tömmas kl. 8 f. m. och kl. 5 e.m. och den vid postkontoret dessutom en qvarts timme före hvarje posts afsändande från postkontoret.
Visby Postkontor den 23 November 1875.
A. EHRENHOFF.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Dödsfall Jacques Niclas Åberg

Tillkännagifves att vår ömt älskade Son Jacques Niclas Åberg stilla afled i Bordeaux onsdagen d. 24 November 1875 på morgonen, uti en ålder af 25 år.
JEANA ÅBERG, född Gerle.
J. P. ÅBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Dödsfall Maria Sofia, Elin, Wilhelm och Per Herman

Att lifvets och dödens Herre under den eldsvåda, som härstädes inträffade natten emellan den 19 och 20 dennes, behagade från detta jordiska kalla min innerligt älskade Hustru Maria Sofia, f. Törner, 49 år, 8 mån. och 13 dagar gammal, samt tre mina älskade barn, näml. dottern Elin 13 år, 9 mån., 24 dagar och sönerna, lärjungar vid härvarande Elementarläroverk, Wilhelm 15 år, 7 mån., 16 dagar och Per Herman 12 år, 7 mån., 5 dagar gammal, är min sorgliga pligt slägt och deltagande vänner tillkännagifva.
Ebr. 12: 9, 10. Ps. 491:4. 1 Cor, 15: 54, 57.
Visby den 25 November 1875.
C. P. AHLBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Dödsfall Mery Sofia Lamby

Att min ömt älskade Maka Mery Sofia Lamby stilla och fridfullt afsomnade i Stockholm måndagen den 22 Nov. 1875 kl. 10 e.m., uti en ålder af 24 år, 1 mån. och I dag, djupt sörjd och saknad af mig, Barn, Slägtingar och Vänner.
Sv. Ps.-B Nr 473, v. 3—4,
ALFRED ALMBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Landtposten

kommer f. o. m. nästa tisdag att afgå från Visby postkontor tisdagar och fredagar kl. 8 e. m., samt anländer dit onsdagar och lördagar kl. 8,30 e. m.

Gotlands Allehanda.
Timdagen den 23 November 1875.
N:r 93.