Fordringsegarne

i fältskären C. J. F. Bäckströms och kammakaren Carl Sedelius” konkurs bevaka sina fordringar den 25 oktober 1875 före kl. 12.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Sammanstötning.

Ångfart. Visby sammanstötte natten till torsdagen på resan mellan Stockholm och Visby med kronoångaren ”Sköldmön”, hvilken senare, efter hvad det påstås, icke lärer
hafva haft någon lanterna tänd. Ombord å ”Sköldmön” lärer bland andre sjöministern von Otter hafva befunnit sig. Någon vidare skada förorsakades emellertid icke å någondera sidan.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Hjerts och Tektors rof

har nu lyckligen återförts till sitt hemland, såsom synes af följande Kongl. M:ts befallningshafvandes kungörelse: Sedan det, etter flera fåfänga försök, lyckats att genom dykaren Ljung, anstäld å K. M:ts korvett Thor, den 9 uti innevarande månad upptaga de utafhäktade Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor under sistl. års höst här å Gotland olofligen tillgripna och vid Hästö sänkta guld och silfverpjeser, och desamma blifvit från Kongl. M:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län hitsända, varda egarne till berörda stulna gods härigenom uppmanade, att till vederbörande kronolänsman i distriktet ingifva noggranna beskrifningar å de hos hvar och en stulna persedlar, hvilka beskrifningar derefter böra af Länsmännen hit insändas.
För ifrågavarande effekters tillrättaskaftande har uppstått en kostnad af 89 kr. 50 öre, enligt hit insända räkningar, hvilket belopp Kongl. M:ts Befallningshafvande har ersatt dels af de utaf några bland de bestulna utlofvade och inbetalda belöningar för det stulnas tillrättaskaffande, dels af de medel, som på Kongl. M:ts Befallningsbafvandes uppmaning blifvit af kommunerna i länet insamlade för upptäckande af brottslingar m. m.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Bergad besättning.

I tisdags sjönk utanför Öland briggen ”Venus”, skepparen J. Jansson, hemma i Köpenhamn, kommande från Sunderland, destinerad till Riga med last af kol. Besättningen räddades och i land sattes i Visby onsdags afton vid sextiden af skepparen Hellström förande norska skeppet Solfida.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Haverist.

Den 20 dennes inkom till Burgsvik Finska skonertskeppet ”Lady”, kapten K. A. Jansson, stadt på resa från Räfsö till Hull med plank. Fartyget hade under byväder och hög sjö den 18 d:s förlorat alla rorhakar. Skadan repareras i Burgsvik, hvarifrån fartyget om några dagar kan fortsätta resan till destinationsorten.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Rik äring.

I Rone socken har skördats en nötklase med 13 fullt utbildade hasselnötter. Ovanligt är icke i år, säger vår brefskrifvare, att få se nötklasar med 7 å 8 nötter.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

För fiskets ordnande

kallas, genom Kongl. M:ts Befallningshafvandes påbud, delegarne i Paviks (Eskelhems socken) och nästgränsande fiskvatten i Westergarns socken samt de fiskelag, som derstädes idka fiske, att sammanträda i Westergarns sockens skolhus måndagen 6 Sept. kl. 10 f. m. Delegarne i Öja och Hamra sockens fiskvatten kallas för samma ändamål till Öja sockens skolhus onsdagen 8 Sept. kl. 10 f. m., samt delegarne i Österviks i Närs socken och Närs-åns fiskvatten till Närs sockens skolhus fredagen 10
Sept. kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Åskväder i Östergarn

(bret till Gotlands Allehanda). Härstädes har under nära nog en hel veckas tid det häftigaste åskväder rasat. Ingen dag har gått förbi utan regn, storm och åska, hvilket oväder dock i måndags mellan 8 och 9 f. m. nådde sin höjdpunkt. Under det de förfärligaste åskknallar dånade, satt husbonden Österberg och hans hustru Clara Helena Österberg i sin bostad vid Kopungs. Mannen bad då sin hustru att gå upp på loftet för att efterse, huruvida deras lilla på vinden förvarade rågparti hade, i anseende till det bristfälliga taket, tagit någon skada. Hustrun gick, men afhördes icke, hvarför mannen blef orolig, och gick sjelf upp på loftet. Han fann då sin hustru död och kläderna i ljusan låga. Åskan bade slagit ned genom taket och åskstrålen träffat hustruns bufvud, bröst och sida. Ingen person fanns till hjelp, men mannen Österberg lyckades dock släcka elden.
Äfvenledes hos en enka Österlund i samma socken anstälde åskan samtidigt härjningar. Dörrar och fönster söndersplittrades, enkan Österlund svimmade, men skadades lyckligtvis icke.
Slutligen hemsökte den väldige Thor med sin stråle arbetaren Bolins i Anga bostad. De innevarande, hustrun och ett barn, förblefvo dock oskadade. Ett så ihållande och häftigt åskväder, som detta, har man i våra bygderi mannaminne icke upplefvat.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Väghinder.

En bro å allmänna vägen vid Alvide gård i Hogrän socken kommer att ombyggas under torsdagen, fredagen och lördagen den 2, 3 och 4 instundande september, under hvilka dagar, i stället för den derigenom ofarbara vägen mellan Valls och Hogräns församlingars kyrkor, vägen förbi Mickels i Wall kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Vattenborrningar på Gotland.

Svenska jordborrningsaktiebolaget har under en del af sommaren härstädes varit sysselsatt med arbeten för anskaffande af brukbart vatten. Försöken hafva hittills krönts med framgång. Så har godt vatten erhållits i en till 60 fots djup borrad brunn i botaniska trädgården, samt vid 55 fots djup hos jägmästar Sylvan häri Visby. På Lenna har dylikt arbete förehafts i öfver en månads tid. Länge såg det ut, som om alla bemödanden på detta ställe skulle, i anseende till det tjocka kalklagret, vara fruktlösa; men i förrgår lyckades man äfven här erhålla godt vatten. Ett annat arbetslag är nu sysselsatt vid Österport, och oförtöfvadt komma liknande arbeten att företagas äfven vid Fridhem, der troligen flere brunnar komma att borras. Dessutom pågå för närvarande underhandlingar angående borrande af tvenne brunnar för stadens räkning.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.