Skytte

Visby skyttegille.
hade i går skjutningar om vandringspriset mot 20-ringad tavla samt tredje omgången i stående på 300 meter för fjärdeklassare.
Vandringspriset erövrades av Bror Fritz med 193 poäng. Denna skjutning var samtidigt anordnad som insatsskjutning, och resultaten blevo här följande: Klass IV: 1) Th. Gerentz, 190 p., 2) K. Dassow 189, 3) K. Levin 194. Klass III: 1) Bror Fritz 193, 2) A. Virgin 187. Klass II: 1) G. Larsson 186.
I 300 meter stående blevo resultaten: .1) A. Herlitz 65 p., 2) V. Stengård 62, 3) K. Levin 59, 4) Å. Dahlgren 55, 5) K. Dassow 45.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Visby bollklubbs 60-årsjubileum

firades på lördagen med tävlingar och fest.

Deltagarne i jubileet samlade i Åhsbergska hagen.
Sittande i mitten: fr. vänster kamrer R. Löthberg, grosshandlare John Munthe, brandehefen Carl Lindström, direktör. Nils Broander och verkmästare Marcus Hejdenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Bjärge i Dalhem

en gård som ödelades för 12- á 1400 år sedan.
Kämpgrav har brandlager från två olika tidsskeden.

En stor s. k. kämpgrav, d. v. s. en boplats från folkvandringstid, har under de senaste veckorna varit föremål för utgrävning vid Dune i Dalhem. Den omfattar två olika byggnader, den ena icke mindre än 34 meter lång och 7 méter bred invändigt, den andra 14 meter lång och liggande parallellt med den stora byggnaden på något tiotal meters avstånd.

Den gamla ängen skall odlas …
Utgrävningen har tillkommit på så sätt, att lantbrukaren Martin Wallander, Dune, har velat uppodla en äng belägen mellan gården och den nedanför liggande Holmmyr. Ängen har av gammalt kallats ”Bjärge” och i densamma har funnits en mindre kulle med stengrunder och vastar samt bevuxen med täta buskage av: hassel och andra lövträd. Men innan spett och plog kunnat sättas i marken, ha vederbörande fornvårdande myndigheter enligt sina lagliga befogenheter haft att undersöka den fasta fornlämning, som här skulle spolieras. Den nu verkställda undersökningen har bekostats med medel från Gotlandsfonden och den under vitterhetsakademiens förvaltning stående Blair Brucefonden samt tillskott från enskilt, intresserat håll i Visby. Markägaren har därjämte ställt en del arbetskraft till förfogande. En medarbetare i Gotlands Allehanda har avlagt ett besök på platsen, där «arbetet nu pågått i nio veckor under ledning av länsantikvarien, docenten: Mårten Stenberger, och med amanuensen Karl Cajmatz som den närmast ansvarige för det dagliga arbetet ute i terrängen. Och det är en ovanligt ståtlig och väl bevarad gammal husgrund, som här har frilagts. Redan dess dimensioner äro imponerande, men då man samtidigt konstaterar, att detaljerna genomgående äro ytterst väl bevarade, så gripes man ovillkorligen av en önskan, att denna gamla gårdslämning från folkvandringstidens oroliga skede hade kunnat bevaras och ligga där som ett åskådningsexempel på våra förfäders gamla boplatser. Men detta lär väl vara ogörligt.
Det märkligaste med denna gamla gårdsgrund är emellertid, att man beträffande det stora huset har kunnat konstatera två olika golvnivåer, den ena 30 å 40 cm. över den andra. Båda dessa golvnivåer äro täckta av maktiga brandlager, vilket vittnar om, att byggnaden i båda fallen ödelagts av eld. Mycket möjligt är, att huset i sina båda skeden varit precis lika stort, men fullt konstaterat är detta ännu icke, då undersökningen icke hunnit avslutas. Hur stor tidsskillnaden mellan husets båda perioder varit, är givetvis ganska svårt att avgöra, men dr Stenberger framhåller-som sin åsikt, att om man utgår ifrån, att den första byggnaden ödelagts omkring år 500 — det är ju det vanliga med de gamla gotländska gårdslämningarna — så kan det senare huset ha varit ända till ett par hundra år yngre, enligt vad vissa mindre fynd givit anledning att förmoda.

Det äldre huset har varit mest omsorgsfullt byggt.
Söker man göra en jämförelse mellan det äldre huset och det yngre, så gör man den iakttagelsen, att det äldre utan tvivel varit mera omsorgsfullt byggt. Murarna, som ha en tjocklek av 11/4 meter och äro upplagda av gråstenar i flera skift, ha antagligen varit alldeles desamma, men däremot ha stöden för takets stolpresning legat på olika nivåer. Och då befinnes det, att medan i det äldre golvet stolparna ha rests på välordnade flata stenar eller stenkuber, som äro utlagda i symmetrisk ordning, så utgöras motsvarande anordningar i det yngre lagret av ganska primitivt upplagda stenskoningar omkring stolphålen. I ett par har man för övrigt konstaterat lämningar efter trästolpar.
Det stora huset har haft ingångar i båda gavlarna och utanför dessa ingångar ligga trappstenar. Invändigt lägger man märke till den mäktiga eldhärden, som är c:a 5 meter lång och intill vilken man även finner ett lergolv, som är alldeles rödbränt av eld. Mellan eldhärden och ytterväggen finnas ett par ”stenbänkar”, vilkas uppgift på sakens nuvarande stadium ej låter sig bedöma.
I golvet omkring eldhärden äro också regelbundet placerade en del mindre stenar, vilka sannolikt utgjort stöd för åtskilliga anordningar omkring härden.
Vad det mindre huset beträffar, så ha där undersökningarna endast obetydligt påbörjats, men enligt vad dr Stenberger förklarar, finns det anledning förmoda, att detsamma varit samtida med den äldre byggnaden. Men dessa och andra detaljer hinna väl bliva närmare dokumenterade, innan arbetet härute är färdigt.

Krig måste ha gått fram över Gotland.
Det ger en ganska egendomlig stämning att stå på en sådan gammal husgrund sedan halvtannat årtusende tillbaka, i synnerhet när man frågar sig, vilka tragedier, som ligga bakom alla dessa brända gotländska bondgårdar. Detta är nu en historisk gåta, vilken forskarne snuddat vid den ena gången efter den andra, utan att någon bestämd teori har kunnat fastslås.
— Jag har litet svårt att acceptera den uppfattningen att det varit gotlänningarna själva som vid en allmän utvandring bränt sina gårdar, säger dr Stenberger. Vi ska tänka oss, att här på Gotland efter alla 1800-talets odlingsarbeten finnas konstaterade husgrunder till ett antal, som nog måste uppskattas till tvåtusen. Flertalet av de hittills undersökta ha varit eldhärjade. Jag tror inte människor, som ha det bra, lämnar sina hem och ännu mindre bränner dessa.
Ödeläggelsen synes ha gått fram över Gotland omkring år 500. Det är vid samma tid, som alla skatter av romerskt guld på Gotland blivit nedgrävda. Finns det någon annan rimlig förklaring till detta, än att krig gått fram över ön? Fienden har bränt gårdarna och människorna ha till stor del utrotats, och när gotlänningarna dessförinnan lagt ned sina dyrbarheter i jorden, så ha de också tagit hemligheten med gömställena med sig i graven. Det finns vare sig traditioner eller andra källor, som kunna ge någon förklaring till dessa händelser, men det är ju påfallande, hur litet traditionen har att berätta om stora historiska händelser på Gotland i långt senare tider. Man får då icke ha anspråk på sådana från förhistorisk tid.
Säkert är att sådana krigiska ödeläggelser gått fram över Gotland även under vikingatiden och fram på 1000-talet, vilket bestyrkes av de talrika fynden från denna tid. Vad folkvandringstiden beträffar, så utmärktes ju denna av en särskilt stor oro bland folken, och att Gotland, som ligger här mitt i Östersjön, också skulle få känning därav i en eller annan form, är ju mycket naturligt.

”När Tingstäde träsk brann …” Det är ju möjligt att även det mycket omtalade bulverket i Tingstäde träsk är från denna tid, ehuru dr Stenberger för sin del lutar åt den uppfattningen, att det är av yngre datum — från 800- eller 900talet. Även där står man inför denna fullständiga brist på muntliga traditioner, som kunna ge något stöd för den historiska forskningen. Jo, säger dr Stenberger, det finns ett yttrande, som museiintendenten Th. Erlandsson snappat upp där i bygden. En gammal man berättar om en brand, att det var ”det rökte så, som när Tingstäde träsk brann”. Det var tydligen ett gammalt ordstäv, ty den, som fällde yttrandet, kunde icke själv ge någon förklaring på dess mening.
— Men det är väl inte omöjligt, att forskningen genem en liten iakttagelse här och en annan där kan sprida ljuset också över dessa gamla dunkla men så oändligt intressanta epoker i Gotlands historia, säger dr Stenberger.
Arne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Hur blir vädret ?

Vackert och varmare.
Sammanfattning: Högtrycket ligger kvar över norra och mellersta Ryssland samt östra Skandinavien. En tilltagande ostlig luftströmning råder över mellersta Europa. Ett mindre regnområde över västra Götaland rör sig åt nordväst medan ett större sådant ligger nästan stilla över södra Norge, Nordsjön och norra Frankrike.
Nederbörd har i natt fallit huvudsakligast i västra Skåne, Norrlands fjälltrakter samt eljest här och var. Tärnaby hade 5, Skanör 9 mm.
Temperaturen var i morse i Visby 16 gr., Malmö 17, Göteborg 16, Karlstad och Haparanda 15, Falun 14, Härnösand 13, Östersund 12, Geilivara 11, Storlien och Riksgränsen 9 gr. London hade 12 gr., Paris 16, Berlin 18, Helsingfors 19, Rom 20 gr.
Barometer i Visby: idag 760,5 mm., i lördags 756 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde O 6, disigt, Ölands norra udde S 2, mulet, Fårö SO 2, nästan klart, Landsort SSO 6, mulet, Söderarm S 2, disigt.
Utsikter: Ostlig måttlig senare frisk vind. Mestadels vackert väder men morgondimma här och var. Något varmare.
Stormvarning: för södra Östersjön för i natt delvis styv ostlig kultje.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Till fyra mån. straffarbete,

villkorlig dom, dömdes den ene av de båda ynglingar, som gjort sig skyldig till upprepade stölder vid badstränderna på Norderstrand och Snäckgärdsbaden. Hans kamrat dömdes till tvångsuppfostran.

Till två mån. fängelse,
villkorlig dom, plus 15 kr. för fylleri dömdes en person som vid anhållandet uppgivit fel namn och dessutom underskrivit erkännandet av fylleriet med detta namn.

En fyllerist
dömdes till 25 kr., en till 20 plus 20 dagsböter för våldsamt motstånd och två andra till vardera 15 kr. böter.

För tillverkning av brännvin
av rödsprit dömdes en person till 40 dagsböter.

Förtäring av spritdrycker på kafé
hade två personer gjort sig skyldiga till och dömdes till vardera 20 kr. böter.

En felaktigt lastad lastbil
kostade dess ägare 15 dagsböter. Han hade lastat sin bil så att lasset sköt över lastflaket på båda sidorna.

Underlåten försäkringsplikt
kostade två bilägare vardera 10 dagsböter.

En lättviktsmotorcyklist
som färdats med två minderåriga barn på cykeln fick böta 25 kr.

Utan tänd lykta
efter mörkrets inbrott hade två cyklister färdats och detta kostade dem vardera 10 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Trafikolycka på Lummelundsväg.

Bil och lättviktare i kollision.
Vid halv 11-tiden igår kväll inträffade en kollisionsolycka mellan bil och lättviktsmotorcykel på Lummelundsväg, cirka 200 meter norr om avtagsvägen till Snäckgärdsbadens restaurang. Föraren av lättviktsmotorcykeln, 23-årige stenarbetaren Rune Pettersson från Kulshage i Hangvar, skadades därvid och infördes i sanslöst tillstånd i en förbipasserande personbil till lasarettet.
Motorcykeln kom från staden och var sålunda på väg norrut medan bilen kom från motsatta hålet.
Motorcyklisten, som vid tillfället tydligen färdats på sin högrd vägkänt i färdriktningen, körde på nämnda plats rakt på bilens vänstra framflygel, kastades av cykeln och slungades upp på bilens kylare samt störtade därifrån ned i vägen på bilens andra sida, varvid han förlorade medvetandet. Strax efter kom en annan bil, som tog upp den skadade och förde honom in till lasarettet. Därifrån meddelas på vår förfrågan i dag att den skadade ådragit sig en hjärnskakning.
Motorcykeln fick vid kollisionen hela framdelen ramponerad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från hamnen.

I lördags avgingo ms. Patria, Hedberg, till Umeå med cement, ms. Meteor, Olofsson, till Stockholm med cement, och ångf. P. G. Halvorsen, Thue, till Sanda i Norge, tom.
I går inkommo ms. Elsa, Johansson, från Stockholm med olja och bensin och ms. Amor, Boman, från Kråkelund med ved.
I dag inkommo mf. Shell 7, Bergström, från Stockholm med brännolja, och ångf. Betula, Björk, från Kotka, tom, samt avgick Shell 7, till Stockholm, tom.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Gårdagens prästval.

Folke Thuresson kyrkoherde i Hejde. — Folke Hallén komminister i Rone.

Folke Thuresson.

Vid kyrkoherdevalet i Hejde i går erhöll den i andra förslagsrummet uppförde ständige adjunkten Folke Thuresson i Visby högsta röstetalet eller 141 röster och blev sålunda vald till kyrkoherde i Hejde och Väte församlingars pastorat.
Värmast i röstetal kom den i första förslagsrummet uppförde komministern i Vall Erik V. Amér, som vid Valet erhöll 101 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde kyrköadjunkten Hilding Jacobsson i Höfsne fick 1 röst. Valförrättare var kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem.
ln . förrättades som bekant i Rone komministerval för Alva pastorat och vald blev därvid vice pastorn i Hejde Fölke Hallén med 71 röster.
Av hans medsökande fick pastora??adjunkten i När Gustaf Enwall ?????ter och vice pastorn i Rute Åke Hultmark 10 röster. Valförrättare var här kyrkoherde Olof Havrén i Fardhem.
Den nyvalde kyrkoherden i Hejde och Väte Folke Thuresson är född i Visby den 17 april 1909 och son till framlidne sjökaptenen Thure Johansson och hans maka. Då han ännu icke är fyllda trettio år, har han endast genom åldersdispens kunnat erhålla behörighet till kyrkoherdetjänst. Han avlade studentexamen härstädes 1928 och studerade därefter i Uppsala, där han absolverade teol.-fil. examen 1929 och teol. kand.-examen 1934. Samma år prästvigdes han för tjänstgöring i Visby stift. Under tiden har han sedan innehaft prästerliga befattningar som vice pastor i Klinte, Fårö, Dalhem, Grötlingbo och Lärbro. Han har även varit ämbetsbiträde åt komministern i Visby pastorat och har sedan den 1 juni varit kyrkoadjunkt i samma församling.
Den nyvalde komministern i Rone, Folke Hallén, är född den 16 dec. 1907.i Hall, där , fadern var följer. Sina studier har han bedrivit först vid Fjellstedska skolan, där han blev student år 1931, samt därefter vid Uppsala universitet, där han avlade teol. fil.-exalen 1932 och teol. kand. examen 1985. Han prästvigdes 1936 i Strängnäs för tjänstgöring inom Visby stift och har sedan innehaft förordnanden som vice pastor i Othem, Barlingbo, Västkinde, Vänge och Hejde, vilken senare befattning han fortfarande innehar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Inför repetitionsövningarna.

Inryckning vid A 7 i morgon.
Till A 7 inrycka i morgon 73 värnpliktiga från fastlandet, vilka hitlända med Visby över Kalmar, vidare 36 värnpliktiga från Gotland, varav 5 äro tilldelade luftvärnsartilleriet. Vidare inrycka furirerna på reservstat Norgren och Berg, studentsignalisterna Edqvist och Melén, befälseleven Malm och reservofficersaspiranten Silvén.
Under repetitionsövningarna organiseras kåren på kårstab, I divisionen om stab, 2, 3 och 4 batt., vidare 1 batt. och målavdelning. I kårstaben ingå kårchefen, överste Hamilton, major : Melander (skjutchef), serg. Broström, kapten von Koch, regementsståbschef, löjtnant Norman, styckjunkare Nösell, kapten Hambn, tygofficer, löjtnant Grönström, kapten Bergman, kasernofficer, löjtnant af Ugglas, styckjunkare Thimgren, förrådsförvaltare Kolmodin, förrådsvaktmästare Jupither och styckjunkare Söderström, köksföreståndare. Motorofficer är kapten von Koch, stallofficer kapten Fredriksson, signalofficer kapten Lindgren samt gasofficer kapten Carleson.I — divisionsstaben ingå kapten Bergman, chef, löjtnant Steffen, fänrik Nilsson och styckjunkare Hultberg; 2 batt. kapten Lindgren, chef, styckjunkare Nilsson, löjtnant Holmstedt, styckjunkare Hägg, serg. Ahlin och Landell; 3 batt. kapten Kring, chef, styckjunkare Hjortdal, löjtnant Linnman, fänrik Björklund, styckjunkarna Lindström och Silvén, serg. Kronbladh; 4 batt. kapten Lemmel, A 2, chef, serg. Eklund, löjtnant Leijonhufvud, fänrik Hullberg, serg. Stjernqvist; 1 batt. kapten Carlesson, chef, styckjunkare Pettersson, löjtnant Christensson, A 1, fänrik Linderoth, serg. Lundgren; målavdelningen kapten Hambn, chef, serg. Ingmansson.
Kaptenerna Reichenberg och Hägg följa övningarna enligt divisionschefens bestämmelser.
Volontärartillerist-, konstapelsoch furirskolorna avslutas idag.

Inryckning vid I 18
äger som förut rämnts rum den 1 sept., då c:a 600 man träda i tjänst, varav 400 komma från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198