Jordfästningar.

Stoftet efter förre lantbrukaren A. N. Niklasson, Stenstu i Bunge, jordfästes i måndags i Bunge kyrka sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. När kistan inbars spelades sorgemusik på orgeln, varpå den högtidliga akten inleddes med ps. 586: 4—5. Prosten A. Hedwall höll griftetalet och förrättade jordfästningen, efter vilken begravningsmässan utfördes. Sedan en psalm sjungits utbars kistan under sorgemusik och sänktes i griften. En rik skörd av kransar och blommor hade ägnats den bortgångnes minne. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.
— På måndagen vigdes stoftet efter f. hemmansägaren John Alexandersson, Lilla Hoburga på Fårö, till den sista vilan. Efter en andaktsstund i hemmet avgick processionen till kyrkan, där akten inleddes med ps. 549: I—2 och där kyrkoherde Edlund förrättade jordfästningen efter ritualen. Han höll också ett griftetal över juldagens episteltext samt erinrade om den bortgångnes strävsamma liv och om de prövningar och motgångar som fördystrat hans senaste år. Till sist sjöng man ps. 50: 1 och därefter fördes kistan ut på kyrkogården och sänktes i griften, där kyrkoherden lyste frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Dödsfall.

Fru Amanda Broberg, Etelhem, har avlidit i en ålder av sjuttiosju år. Den bortgångna, som var änka efter hemmansägaren Karl Broberg, sörjes närmast av barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i måndags blev hr Ivar Olsson, Fide, föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen och fortgingo sedan under dagens lopp. Familjen uppvaktade bl. a. med en rock, och av sin mor och sina syskon fick jubilaren mottaga en originell present i form äv en julgtan klädd med svenska riksbankens sköna sedlar. Grannar och vänner uppvaktade bl. a. med en fåtölj, blommor, skrivunderlägg av skinn samt presentkort, och ”1896 års sorkar” med skrivbordsuppsats: Av arbetarkommunen fick femtioåringen mottaga en fåtölj. Presenter ingingo även från andra håll liksom blommor och telegram. På kvällen gavs supé för ett 30-tal gäster, varvid jubilaren ytterligare hyllades.
— På sin femtioårsdag i måndags fick fru Anna Klintberg, Burs i Källunge, mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Uppvaktningarna för henne började tidigt på morgonen, då familjen hyllade. henne och överlämnade en fåtölj och ett bord. Av släktingar fick hon mottaga en penninggåva åtföljd av textad adress medan vänner och grannar överlämnade en porslinsservis med adress. Dessutom ingingo blomsterhyllningar och telegrafiska lyckönskningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Födelsedagar.

Förre folkskolläraren i Lye H. P. Gardell, numera bosatt i Havdhem, fyller åttiofem år i morgon. Han är född i Lärbro och blev efter examen vid seminariet i Uppsala och vikariat på olika platser ordinarie lärare vid folkskolan i Lye i början av 1890-talet. I Lye verkade han i ett 40-tal år som lärare och innehade även en lång rad kommunala och andra förtroendeuppdrag. Det var också han som startade Lye konsumtionsförening, och sedan var dess föreståndare under tre decennier. Jubilaren har gjort sig känd som en synnerligen dugande lärare av den gamla goda stammen, sträng kanske, men rättvis och rättrådig och därför också uppskattad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Femtioårig gutapåg.

I femtioåringarfas led inträder på måndag den 30 då en av de många framgångsrika gotlännihgarna i förskingringen, advokat Algot Enström i Malmö, som redan i 20-årsåldern lämnade sin fosterö för att skapa sin framtid i en annan provins.
Jubilaren är född och uppväxt vid Karby i Roma som son till lantbrukarenJ. O. Enström därstädes. Efter att ha genomgått läroverket i Visby tog han studenten i Lund 1918 och avlade sin juristexamen vid därvarande universitet 1923. Fram till 1925 innehade han i kompanjonskap Rappes advokatbyrå i Malmö och i 21 år har han nu drivit Enströms juridiska rådfrågningsbyrå, som alltjämt går i samma regim, och han har under årens lopp åtnjutit förtroende hos ett bredare klientel runtom i Skåne. Men dugligheten har även tagits i anspråk på andra håll, bl. a. är femtioåringen ordförande respektive styrelseledamot i flera fastighets- och aktiebolag i Malmö med omnejd. Nämnas kan också att han som intresserad motorman är en av Skånska automobilklubbens stiftare.
Femtioåringen är även en av de som varit upphovet till Gotlands gille i Malmö och han var under ett flertal år med i dess styrelse. På senare tid har han lämnat den aktiva föreningsverksamheten åt sidan för att i större utsträckning ägna sim kraft åt det dagliga värvet.
Personligen en gladlynt och charmerande människa har advokat. Enström tillvunnit sig mångas vänskap — ett faktum som bemärkelsedagen säkerligen kommer att vitsorda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Bröllop.

I Gamla Uppsala kyrka sammanviges i dag trädgårdskonsulent Erik Widebrant och vävlärarinnan vid Drottning Desiderias arbetsskola fröken Gerd Johansson, Visby.
— I Sproge kyrka sammanviges om lördag löjtnanten i Gotlands infanteriregementens reserv Peder Nordahl, Stockholm, och proverskan vid MEA fröken Signe Hederstedt, dotter till lantbrukaren Jakob Hederstedt och hans maka, f. Hägg, Snoder i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovningar.

Förlovning har tillkännagivits emellan tjänstemannen vid Kungl. Flygförvaltningen, Stockholm, Thure E. Öhberg och fru Greta Wennersten, Visby, dotter till framlidne fil. lic. O. V. Wennersten och hans efterlämnade maka, f. Stenberg; — mellan löjtnanten i trängens reserv, banktjänstemannen Åke Löfvenberg och sjuksköterskan — fröken Elvi Forsberg, dotter till lantbrukaren J. A. Forsberg och hans maka, f. Sand, Vasa;

— mellan lantbrukaren Bertil Johansson, Mafrids, Västergarn, och fröken Gullan Jakobsson, dotter till lantbrukaren Sigfrid Jakobsson och hans maka, f. Samuelsson, Smiss i Hejde;

— mellan köksmästare Harald Svensson, Stockholm, tidigare bosatt i Barlingbo, och fröken Kerstin Bäcklund, Åre; — mellan lantbrukaren Anselm Pettersson, Lojsta, och fröken Gertrud Jakobsson, dotter till lahtbrukaren Gunnar Jakobsson och hans maka, född Dabhlström, Botes i Etelhem;

— mellan hr Gösta Johansson, Etelhem, och fröken Margareta Larsson, dotter till lantbrukaren Josef Larsson och hans maka, f. Johansson, Dibjers i Hörsne;

— mellan metallarbetaren Börje Hellqvist, Stockholm, bördig från Rute, och fröken Ingegerd Säfhlwnd, dotter till åkeriidkaren Alexander Säflund och hans maka, f. Håkansson;
— mellan, pastor Åke Torkelsson, Klintehamn, och fröken Vera Björkqvist, dotter till hemmansägaren Gideon Björkqvist och hans maka, f. Jakobsson, Hunninge i Klinte;
— mellan fänriken vid Gotlands artillerikår Karl-Erik Hilding och fröken Birgitta Rydheim, dotter till bokhandlare Magnus Rydheim, Huskvarna, oeh hans maka;
— mellan hr Per Ahlér, Visby, och telefonisten — fröken Kerstin Engström, dotter till framlidne postiljonen Erik Engström, Visby, och hans efterlämnade maka, f. Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Många lyssnade till kyrkornas julbudskap.

Överfullt i julottorna i stad och på land.
Julen är kyrkornas stora helg framför alla andra och så blev fallet också i år, när klockorna ringde samman till julgudstjänsterna. I stad och på land var folket tidigt på benen på julmorgonen för att besöka julottorna — på sina håll var kyrkorna öppna flera timmar i förväg för att ta emot de första besökarna och när klockorna ringde samman var kyrkorna som regel fyllda till sista plats, Det fina vädret och de goda vägarna gjorde att man kanske i större utsträckning än vanligt kom att söka sig till kyrkorna för att lyssna till den gamla välkända texten och sjunga julens speciella psalmer.
Visbyborna samlades enligt gammal tradition till julbön i domkyrkan på julaftonen kl. 5 och där predikade biskopen om julens evangelium och om ljusets och hemmens högtid med den hjärtlighet och värme som alltid kännetecknar hans framställningar. Inalles 760 personer hade samlats i domkyrkans bänkar och extra sittplatser och biskopens varma vädjan om kollekt till den redan förskotterade julutdelningen bland stadens behövande förklingade inte ohörd, då resultatet blev 631 kr.
I julottan var besökarantalet lika stort och där predikade pastor Wihlborg, som även förrättade altartjänsten. En nyhet för året var att julottor anordnats även i Hästnäs skola, där pastor Johansson talade, samt. i Södervärns skola med pastor Bergström som officiant. Vid guds tjänsterna i domkyrkan medverkade också domkyrkokören med några julhymner.

Julhelgen på Frälsningsarmén
begynte med julotta, som var mycket välbesökt och som leddes av major Erie Lindgren. Fru Anna Lisa Lindgren, löjtnant Nils Gustavsson och kårens sångare och musikanter medverkade med tal och sång. En barnkör sjöng även några sånger och vidare sjöng den elvaåriga Birgitta Pettersson Julsång av Adam. Det innehållsrika och omväxlandet programmet o. de strålande ljusen åstadkom att julottan blev en mycket högtidlig och stämningsfull upptakt till julfirandet på Frälsningsarmén. På juldagens kväll hölls helgens högtidsmöte med tal, sång, deklamation och musik och på annandagen höllos tvenne offentliga möten.
I morgon kväll kl. 20 hålles en offentlig julgransfest, för vilken kårens manliga soldater har ansvaret. Förutom ett omväxlande sång- och musikprogram kommer även det vackra Julspelet ”Den heliga natten” att utföras av en grupp barn. Det blir även servering och julgransplundring.

Julhelgen i Immanuelskyrkan
har firats på traditionellt sätt. Som tidigare nämnts, inleddes den redan söndag före jul med söndagsskolans julfest… På juldagsmorgon samlades man talrikt till otta. Pastor Hammarståhl talade om Kristus som det förkroppsligade ordet, Guds handling. Så är frälsningen ej läror utan en frälsare, som personligen kommer oss till möte. Damkören medverkade medvacker sång. Annandagens familjehögtid gav skäl för sitt namn. En synnerligen familjär stämning rådde, och inneslöt alla, både tillfälliga besökare och församlingens medlemmar. Hälsningar framburos av dem som kommit på besök, eller kommit hem från andra håll, till helgen. Damkören medverkade, vacker fiolmusik utfördes av hr Albert Hansson till ackompanjemang på pianot av fröken Ingrid Hansson. Samkvämet avslutades med en betraktelse av pastor Albin Högberg över tanken ”Kristi sinnelag””. Under kvällen framlämnades sparbössor för den yttre missionen.
Annandagens förmiddag höllos gudstjänster i Väskinde, där pastor Högberg predikade, och i Hejdeby, där pastor Hammarståhl talade.

Julens högtider i Helgeandskyrkan
har firats på traditionellt sätt med julotta på juldagsmorgonen och förmiddagsgudstjänst på annandagen, varvid pastor Robert Jonasson och evangelist Börje Karlsson predikat över dagarnas texter och solo- och duettsång utförts av fru Hildur Gustafsson och fru Margareta Larsson. En ganska stor menighet har varit samlad i den med två stora granar smyckade kyrkan.
På annandagens kväll hölls den sedvanliga missionsfesten med sparbössetömning för yttre missionen, som inbragte ej mindre än 766 kr., vilken summa säkert kommer att öka ytterligare. Förutom församlingens pastor och ordförande samt sångare medverkade missionär Anders Hansson, som varit verksam i Kongo i 20 år. Han gav en fascinerande skildring från missionens första år där.
Tal. stannade särskilt vid en av de första pionjärernas, missionär Henning Skarps, arbete på Diadias missionsstation, vilken startades 1888. Det var oerhörda svårigheter i portgången att kämpa mot, främst infödingarnas missavföll de flesta och avgudaprästerna tro. När så år 1889 smittkoppor utbröt, hetsade infödingarna att gå till angrepp mot missionsstationen, men som genom ett under hejdades skarorna och stationen räddades Missionär Skarp fick ej uppleva någon större framgång -— han dog redan 1895, och med honom vilar över 60 missionärer i Kongos jord — men det var som en vändpunkt uppnåddes genom hans bortgång. Diadias missionsstation är numera nedlagd, då klimatförhållandena där är för svåra. Arbetet bedrives nu från Kibunzi station, men Skarps och andra missionärers pionjärarbete har burit frukt i dessa trakter — i Kongo finns nu 44,000 kristnade infödingar. Tal. slutadé med ett tack till missionsfolket i hemlandet för dess offervilja samt med en uppmaning till fortsatta ansträngningar för missionens heliga sak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

God ordning i julfirandet.

Brandkåren i Visby hade utryckning i går.
Den gångna julhelgen har varit den lugnaste på många år förklarar de ordningens upprätthållare som vi i dag varit i kontakt med. Landsfiskalerna ute i våra samhällen har överhuvudtaget intet annat att meddela än att allt varit stilla i helgen och även i Visby har de vakthavande haft ett par lugna dagar, glädjande nog har man också haft fritt från fyllerister. Allmänheten har också klarat julljusen och granarna med försiktighet så att några bränder inte behövt uppstå av den anledningen.
Ett eldsvådetillbud inträffade dock på annandagens eftermiddag, då brandkåren kallades till fastigheten vid Birkagatan 2 på öster. Familjen, som bor på andra våningen, hade i det kulna vädret tänt på en brasa i den öppna spisen men efter en stund märkte man att rök trängde ut i rummet och att den blev alltmer besvärande. Brandkårens experter fann snart att det. brann inuti väggen mot spisen och man måste därför hugga sig igenom väggen från motsvarande rum för att på detta sätt nå eldhärden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Hur blir vädret?

Fortfarande gråväder.
Över Skandinavien råder fortfarande en S till SV mild luftströmning i samband med ett lågtryck mellan Island och Norge. Ett sekundärt lågtryck befinner sig över Belgien och Frankrike.
Utsikter: Måttlig vid kusten delvis frisk vind, mestadels mellan SO och SV. Mulet eller nästan mulet och opålitligt för nederbörd. Temperaturen omkring 0 gr. För norra Östersjön: God till styv bris mellan SO och SV, måttlig sikt.
Temperaturen kl. 8: Stockholm, Malmö, Visby, Falun, Härnösand och Haparanda 2 gr., Göteborg och Karlstad 3, Växjö och Östersund — 1, Riksgränsen — 6. London och Oslo hade 4, Paris 3, Berlin och Helsingfors 0, Rom 2 och Antibes 5 gr.
Vind och väderlek var kl. 11: Ölands södra udde SSV 4, mulet, Ölands norra udde S 4, nästan mulet, Östergarns fyr SV 2, mulet, Gotska Sandön SV 6, mulet, Landsort SV 2, mulet.
Barometer kl. 13 i Visby 759,5 mm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300