Dödsfall. Ernst Gustaf Sjöberg

Att Guldsmeden Ernst Gustaf Sjöberg efter en tids svårt lidande stilla avled å Mariahemmet i dag, meddelas endast på detta sätt.
Visby den 13 okt. 1932,
Olga Sjöberg.
Barnen.
Karl-Edvard. Anna-Lisa.

Dödsannons

Jordfästningen äger rum i gravkapellet å Södra kyrkogården söndagen den 16 okt., med avgång från Epidemisjukhuset kl. 1,45 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Dödsfall. Jakob Mathsson

Vår käre pappa Jakob Mathsson lämnade oss idag efter ett tåligt lidande nära 66 år gammal; outsägligt sörjd och saknad.
Libbenarve i Havdhem den 13 oktober 1932.
Ingrid och Edvin Mathsson.
Maria och Anders Hermansson.

Dödsannons

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra när sol gått ner.
Sv. Ps. 660.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 14 okt.: kant. Florman, konsul Björkander, ingenjörer Pedersen, Sahlström, kyrkoh. Sjöberg, fänrik Norrby, herrar Pettersson, Norman, Borcon, Ekengren, Stahre, Skoog, Runander, Wahlner, Pettersson, Gerhard, Ekström, Köhler, Holmstedt, fru Linnman, fröknar Sandberg, Podenius, Janson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

En kollision vid Snäckgärdsvägen

inträffade vid 4-tiden i går eftermiddag å Snäckgärdsvägen vid lasarettet. En cyklist kom Lasarettsgatan ned och körde rätt på en bil, som kom från staden på väg norrut. Händelsen var så mycket mera oförklarlig, som ju fri sikt råder över idrottsplatsen. Cyklisten kastades 1 gatan och klagade över smärtor i benet, och cykelns framhjul ramponerades. Polis tillkallades, men cyklisten får tydligen stå sitt eget kast. Den kvinnliga bilisten förklarade emellertid, att hon kört med 40 km:s hastighet, vilket hon inte skulle ha gjort, eftersom endast 35 km:s hastighet är medgiven inom stadens planlagda område.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri, förargelseväckande beteende och misshandel var en målare från Rute instämd. Han bestred åtalet och målet uppsköts för vittnens hörande till den 27 oktober.

De cyklande springpojkarna.
En springpojke, som med våldsam fart cyklat nedför Adelsgatan och därvid påkört en liten gosse, hade i dag att inför rätta svara för sitt tilltag. Han erkände och yttrande meddelas vid nästa sammanträde.

Brännvinsdrickning på nykterhetskafé är som bekant icke tillåtet. I glädjen över att slippa den s. k. lumpen hade dock ett par herrar gjort sig skyldiga till denna förseelse. De fingo böta 30 kr. var. Den tredje supbrodern råkade senare på dagen även fast för fylleri och bötade tillsammans 45 kr.

Smuggling.
En norsk sjöman, som råkat fast för fylleri, innehade vid anhållandet 2/3 liter sprit, som han olagligen ilandfört från estniske ångaren Vidzeme. Yttrande den 20 dennes.

En fyllerist, som desslikes gjort sig skyltliv till förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot polis, fick böta 40 kr. plus 25 dagsböter å 2 kr. Fyra andra fyllerister bötade tillhopa 80 kr.

Bilföraren slapp ej betala skadestånd.
Efter besvär av snickaren Herre Hjalmar Pettersson i Visby har Svea hovrätt med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förpliktat byggmäst. Karl Johan Nilsson i Ljugarn till honom utgiva 1.231 kr. i skadestånd till följd av motorolycka.
Den 27 juli 1930 inträffade å allmänna landsvägen mellan Alskog och Ljugarn en kollision mellan en av hr Nilsson förd bil och en av snickaren Karl Johan Elias Algren förd motorcykel. varvid hr Pettersson, vilken medföljt som passagerare å motorcykeln, skadats. Häradsrätten, som ogillade hr Petterssons skadeståndsyrkande, ansåg det av utredningen i målet framgå, att hr Ahlgren vore ensam vållande till sammanstötningen. Hovrätten förklarar emellertid, att det av omständigheterna i målet icke framgår, att hr Nilsson är fri från vållande till olyckshändelsen. Han är därför skyldig att till hr Pettersson utgiva skadestånd, vilket – såvitt nu kan hodömas – kan beräknas till 3,826 kr. I målet är emellertid upplyst, att herr Pettersson på grund av en av försäkringsanstalten samatbete honom meddelad olycksfallsförsäkring uppburit 2,595 kr. 1 försäkringsvillkoren har stadgats, att hans rätt till skadestånd överginge å anstalten intill ett belopp, motsvarande anstaltens utlägg och kostnader för olycksfallet. Hr Pettersson får följaktligen anses ha till anstalten överlåtit rätten att av hr Nilsson utkräva skadestånd i den mån ersättning sålunda av anstalten utgivits. A det skadestånd, vartill han är berättigad, bör sålunda avräknas ett belopp av 2,595 kr. Hr Pettersson äger att i särskild rättegång föra den talan om ytterligare ersättning, vartill fog kan förefinnas. Det kan nämligen ännu ej avgöras, om och i vad mån han för framtiden kommer att lida men av skadorna. Vid sådant förhållande kan hans yrkande om utbekommande av invaliditetsersättning icke f. n. bifallas.
Hovrättens utslag är enhälligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Sockerbetor på myr.

Lyckade försök vid sockertabriken i Roma.
Vid Roma sockerfabrik ha under de två senaste åren gjorts synnerligen intressanta försök med odling av sockerbetor på myrmark. Sådan odling har hittills saknat aktualitet här på Gotland, ända sedan sockerbetsodlingens allra första år. Då förekom det, att en del jordbrukare levererade sockerbetor även från myrjordar, men detta förhindrades inom kort genom ett stadgande i odlingeskontakter med fabriken, i vilket stipulerades, att »Sockerbetor odlade på myrjord mottagas ej». Anledningen ul denna åtgärd från fabriksledenindens sida lär ha var den omständigheten, att myrbetorna visserligen orhöllo en synnerligen stor volym, men sockerhalten var så mycket mera anspråkslös.
De försök, som nu igångsatts vid fabriken i Roma å bolagets egna myrmarker, synas emellertid visa, att odling av sockerbetor på myr icke är så olämpligt, som man förut ansett vara fallet. En medarbetare i Gotlands Allehanda har haft nöjet att med disponent R. Harksen som ciceron beskåda fabrikens försöksfält, som är beläget alldeles intill bangården i Roma. Och det var verkligen ett nöje. Ty ett betfält i sådan växtkraft finner man knappast någonstädes å fastmarksjord och detta vad beträffar såväl blastens frodighet som själva betornas storlek.
Disponent Harksen meddelar, att av årets försöksfält, som omfattar omkring 5 tunnland, halva arealen är nyodling för året, medan den andra hälften bar betor även förlidet år. Fältet har förut legat gom betesmark. Till nästa år förberedes betfältets utvidgning med ytterligare 5 tunnland. På denna ryd areal pågå nu dräneringsarbeten med utläggande av täckdiken, ty det är nu en förutsättning för betodling på myrmark, att jorden är ordentligt dränerad, framhåller disponenten.
En annan förutsättning är en förståndig gödsling. Den rätta sammansättningen av gödningsgivorna har varit föremål för försök, särskilt under förra året, då parcallar med olika gödningsblandningar utlägts. Försöken voro ganska intressanta och man kom genom desamma fram till den slutsatsen, att superfosfaten hade den största verkan vå växtkraften, medan reaktionen för Kali var mindre framträdande. Detta är ju tacknämligt ur den synpunkten, att superfosfaten är vårt billigaste slag av konstgödning. I årets försökafalt har man också använt en gödsling av 600 kg. superfosfat och 300 kg. kali pr hektar. Samtidigt ha i försöksfältet i år inlagts ogödslade parceller, vilka klart åskådliggöra gödslingens nödvändighet. Ty i dessa ogödslade parceller äro betorna synnerligen misslyckade med en krans av blast, som kryper längs marken, och oansenliga rötter.
Återstår sedan frågan, hur sockerhalten ställer sig. I detta avseende meddelade disponent Harksen, att årets försök giva vid handen att möjlighet förefinnes att ur en myrbeta utvinna ungefär samma sockermängd som ur en fastmarksbeta. Sockerhalten är visserligen lägre i den förstnämda, men samtidigt är myrbetans vikt vanligen större, varigenom skillnaden i sockerhalt utjämnas. Huruvida myrbetan förmår upptaga konkurrensen med fastmarksbetan vad beträffar pr har producerad sockermängd är ett av de spörsmål, som de pågående försöken avse att klarlägge.
Dessa av sockerfabriken i stor skala anlagda försöksodlingar, vilka ännu befinna sig helt på experimentets stadium, kunna givetvis bliva av stor betydelse, om man tar i betraktande de vidsträckta områden av odlad och odlingsbar myrmark, varpå Gotland är så rikt, För mången lantbrukare kan det därför säkerligen vara av stort intresse — om också t. v. endast teoretiskt — att ägna fabrikens odling vid Roma järnvägsstation ett studium.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Från sjön.

Stockholm, 12 okt; (TT). Tyska motorfartyget Ostetel gick onsdag förmiddag å grund nära Saltsäckens fyr vid Dalarö. Ostetal, som var på väg med last av trä från Hargs hamn till Flensburg, gick på grundet med full fart och blev svårt läck. Besättningen, sex man, kunde dock stanna ombord, medan man väntade, att Neptunbolagets bärgningsångare Helios, som kallats till platsen, skulle komma fram dit. Om anledningen till olyckan upplysa Dalarölotsarna, att det tyska sjökortet felaktigt angav, att farleden skulle gå norr om
fyren, medan den i verkligheten går söder därom. Ostetal lastar 210 ton.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Folkskolan får gymnastik vid arlillerikåren?

Ett initiativ av militärbefälhavaren.
Militärbefälhavaren, överste G. M. Törngren, har tillställt — folkskolinspektören i Gotlands inspektionsområde följande tjänsteskrivelse:
Sedan arbetsutskottet i det nybildade Gotlands gymnastikförbund bragt till min kännedom, att Visby folkskola. av brist på lokal. saknar möjlighet att bereda sina lärjungar utbildning i gymnastik, får jag äran föreslå, att samarbete måtte anordnas mellan folkskoleinspektören och militärbefälhavaren i syfte att undersöka, i vilken utsträckning nämda brist skulle kunna åtminstone temporärt avhjälpas genom ställande till förfogande av i första hand artillerikårens exercishus.
Då det måste anses som ett såväl allmänt socialt som även rent militärt intresse, att ungdomen beredes tillfälle till en grundläggande gymnastisk utbildning, på vilken en fortsatt rationell fysisk fostran kan byggas, kommer från härvarande militära myndigheters sida allt att göras för att, i den mån kårernas eget behov av lokalerna medgiver, tillgodose från Eder sida framställda önskemål.
Det vore därför av betydelse att snarast möjligt erhålla uppgift om folkskolans behov av tider, helst man först därefter kan överblicka, i vilken utsträckning övriga i samband med det nyväckta intresset för frivillig gymnastik framkommande önskemål om disponerande av ifrågavarande lokaler kunna bliva tillgodosedda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238