För allt deltagande

vid vår KRISTIANS bår samt för alla kransar och den vackra sången vid grafven frambäres härmed till Folkhögskolans och Landtmannaskolans styrelse, lärare, särskildt herr Rektorn, eleverna m. fl. ett ödmjukt tack.
MOR och SYSTRAR.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

De nya krigsdomstolarna.

Krigsdomare komma att tillsättas till ett antal af 22 (däraf 1 för Gotlands trupper) med en aflöning, som endast i ett fall – Stockholms garnison och Södermanlands regemente – uppgår till 5,000 kronor, eljest varierar mellan 2,500 och 500 kr., beroende på olika tjänstgöring. Krigsfiskalerna blifva icke mindre än 36, af hvilka en – se ofvan – kommer att åtnjuta 3,000 kr., de öfriga från 1,500 ned till 200 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Anbud å åkande landtbrefbäring

å linjen Martebo poststation—Lummelunda skolhus—Nygranne—Ungsmiss—Stenkyrka poststation tre gånger i veckan från och med den 1 april 1915 mottagas till och med den 30 januari 1915 av postmästaren i Visby, vilken jämte poststationsföreståndarna i Martebo och Stenkyrka lämnar närmare upplysningar.
Linköping den 12 januari 1915.
Postdirektören i östra distriktet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Vintern har åter knäppt till

efter tövädersdagarna i slutet af förra veckan. Vinden har kantrat öfver på nordväst och medfört ett rätt ymnigt snöfall, som stundom närmat sig snöyra. Termometern visade ännu på förmiddagen idag – 5,5 gr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Till sjukbesökare

valdes gjutare J. W. Karlesson samt fruarna Selma Borgström, Carolina Stenström, Math. Bergström och Elin Sigrén med husäg. K. J. Hultgren och fru Emma Jupiter till suppleanter.
Revisorer blefvo ånyo bokhandl. Svante Lindby och gjut. J. N. Karlesson, med maskinist C. Andersson som ersättare.
Vid 1914 års slut hade afdelningen 38 medlemmar, af hvilka 27 tillhöra begrafningsafdelningen. Under året hade utbetalts i sjukhjälp för 323 dagar tillhopa kr. 347:-.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Till ordförande

i styrelsen för riksbanken härvarande afdelningskontor har konsul Axel Ekman återvalts och till vice ordf. apotekare V. Lindström.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Sjukvården vid Gotlands trupper.

Till tjänstgöring vid Gotlands trupper ha inkallats tillsvidare under sex veckor från och med 12 dennes föjande värnpliktige läkare, nämligen med. lic. M. Simon från Norrlands trängkär, med. lic. A. Juhle från Svea trängkår, med. lic. G. O. Sallin från Dalregementet och med. kand. C. B. Bülow från Skånska trängkåren. Af dessa ha de tre förstnämda placerats vid Gotlands infanteriregemente och den sistnämde vid regementets depå.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna.

Domkapitlet har efter hemställan af Källunge och Vallstena församlingars kyrkostämmor bestämt, att passionsgudstjänsterna i dessa församlingar skola under år 1915 förläggas i Källunge till onsdagsaftnar kl. ½ 7 och i Vallstena till fredagsaftnar, likaledes kl. ½ 7.
Domkapitlet har på hemställan af Garda församling bestämt, att passionsgudstjänsterna i Garda kyrka från och med år 1915 skola hållas å aftnar.
Passionsgudstjänsterna i Hangvars kyrka komma under år 1915 att förläggas till onsdagsaftnar kl. 7.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas

härvarande lokalafdelning hade årsmöte igår afton och beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen under 1914 samt utsåg till ordförande för 1915 snickare Karl Bergström, till sekreterare mek.-arb. Emil Jupiter och till kassör stadsgevaldiger K. J. Ahlqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13