Arbetsförmedlingen.

Hos finansministern uttalar Gotlands läns landstings förvaltningsutskott sin anslutning till ett av socialstyrelsen framlagt förslag om att pensionsrätt i statens pensionsanstalt skall tillerkännas personalen vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Meningen är, att både stat och landsting skola bidraga till pensioneringen. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Läkarna.

Provinsialläkaren Gunnar Harner i Klintehamn har anmält sig som sökande till provinsialläkartjänsten i Broby distrikt. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Bröllop

har firats mellan stadsfiskalen i Norrköping Herman Norrby och fröken Stina Samuelson, dotter till framlidne klädeshandlanden Josef Samuelson i Norrköping och hans likaledes framlidna maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Åttio år

fyller på fredag övermaskinisten Adrian Lindström härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Dödsfall.

I sitt hem i Stockholm har landskapsmålaren Conrad Hederstedt avlidit, 65 år gammal.
H. var född på Gotland, där han efterlämnar släktingar, bl. a. en bror, bosatt i Klintehamn. I övrigt sörjes han närmast av maka, född Blomqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Rute Röda korskrets

höll i går sitt årsmöte i Rute folkets hus under ordförandeskap av ingenjör Martin Lantz.
Därvid beslöts bl. a. att fortsätta barnbespisningen i skolorna inom kretsens verksamhetsområde liksom även läkareundersökningen av skolbarnen. En kommitté tillsattes för beredning av frågan om folkbad. Till revisorer valdes fjärdingsman Hilmer Jönsson och ingenjör Hilmer Forssling. Till representanter vid distriktsmötet utsågos hr Olof Westergård och fröken Helny Jacobsson med folkskollärare H. Brege som suppleant.
På lördagen hade kretsen i samma lokal anordnat soaré med dans, Festen inleddes av ordf., som hälsade de närvarande välkomna samt redogjorde för vad kretsen uträttat under de fem år den verkat. Programmet upptog vidare en teaterpjäs och dans, varjämte tombolan rullade flitigt. Före soarén hade en barnfest anordnats, varvid de små bl. a. fingo njuta av ett sagospel. Festen torde ha inbringat ett gott tillskott till kretsens kassa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Lantmannaveckan i Gothem

tar i dag sin början med föreläsningar av konsulenterna B. Ljunggren och Anders Eklund. Föreläsningar hållas varje dag i veckan med början kl. 4,30, varefter de fortsätta till kl. 8,30 eller 9.
Föreläsare bli på tisdagen konsulent Emil Nilsson och fru Tekla Eklund, på onsdagen konsulent Eklund, länsarkitekt Hamrin och jägmästare Melin, på torsdagen konsulenterna Eklund och Ljunggren, på fredagen desamme jämte agronom W. Ericsson samt på lördagen konsulenterna Eklund och Ljunggren samt landahövdingskan Gertrud Rodhe, varefter avslutningen förrättas av landshövding Rodhe.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Laga skifte i Follingbo.

Överlantmätaren i länet har förornat distriktslantmätaren i Gotlands norra distrikt att verkställa laga skifte å skogsmarken till Follingbo sockens andra skifteslag. Ansökan om igångsättande av detta skifte har å kronans vägnar ingivits av jägmästaren i Linköpings revir.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

En falsk enkrona

har påträffats i Klintehamn. Det var en lantbrukare från Sanda, som härom dagen upptäckte, att han bland sina pengar hade en enkrona, som bl. a. till färgen skilde sig från övriga silvermynt. Kronan hade även en död och tung klang samt gick att böja. Hur han kommit i besittning av myntet vet han inte, men tror, att han erhållit det på postkontoret vid avhämtandet av likvid för till slakteriet levererade varor. Myntet har nu överlämnats till landsfiskalen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Belönad räddningsbragd.

Den från haverierna i Kappelshamnsviken i höstas kände fiskaren David Hejdenberg, som bärgade en del nödställda från de havererade pråmarna och då erhöll en större penningsumma för sin rådige och djärva insats, har i dagarna ytterligare blivit hedrad. A.-B. Karta & Oaxens chef, dir. Axel Norman, har nämligen vid ett besök på Gotland till Hejdenberg överlämnat en större silvertallrik, graverad med de båda rederibolagen Karta & Oasens och Transportbolagets emblem samt ett tack från rederierna till Hejdenberg för hans förtjänstfulla bragd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43