Dåligt med sparsamheten vid hästutställningen?

Gotlands hästavels- och hingstägare-förening har hos lantbruksstyrelsen begärt utverkande av statsanslag med 2.000 kr. till täckande av föreningens förluster på den under 1936 i Visby anordnade utställningen av ardennerhästar. Styrelsen föreslår nu hos k. m :t att föreningen beviljas ett statsunderstöd av 1,000 kr. för ändamålet, under villkor att föreningen själv gäldar återstoden av förlusten ifråga. Av den vid framställningen fogade ekonomiska redogörelsen för utställningen framgår, att utgiftssumman för biljettförsäljning och expenser etc., dagtraktamenten till och resekostnader för bestyrelsen ävensom för representation uppgått till ett belopp av ej mindre än 2.471 kr., vilket belopp, därest nödig sparsamhet iakttagits enligt styrelsens mening torde ha kunnat i väsentlig mån nedbringas. Styrelsen anser därför att statsunderstöd ej bör beviljas föreningen med högre belopp än 1,000 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Införselavgiften återbäres ej.

Statskontoret avstyrker hos k. m:t en framställning från Gotländska lantmännens centralförening och aktiebolaget C. J. Björkander & Son i Visby om återbekommande av för mycket erlagda införselavgifter för kraftfoder. Till stöd för sina framställningar ha sökandena åberopat en vid införseltillfället utfärdad kungörelse om nedsatta införselavgifter. Statskontoret anser icke sådana förhållanden föreligga, som kunna motivera ett bifall till framställningen och för övrigt synes det angeläget att en bestämd gräns upprätthålles mellan tillämpningstiderna för olika avgiftstariffer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Dödsfall.

På lasarettet avled i morse hemmansägaren Arvid Törnvall, Valdarve i Eskelhem, i en ålder av 63 år. Han råkade för ett par månader sedan ut för en kollisionsolycka mellan Sanda och Klintehamn, varvid han ådrog sig ett lårbensbrott, för vilket han åtnjutit vård på lasarettet. Emellertid tillstötte komplikationer, bl. a. blodpropp, som alltså medförde dödlig utgång. Den bortgångne, som huvudsakligen ägnade sig åt brukandet av gården, vilken han ännu vid sin död innehade, dog barnlös och sörjes närmast av maka, född Olofsson, bröder och övriga släktingar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Remontuppköpen på Gotland.

Ur de i tisdags införda uppgifterna från remontuppköpen härstädes hade i ett fall köpesumman råkat bortfalla. Det gällde sto f. 1934 e. Bohéme, säljare G. Levander, Rosarve, Havdhem, köpare J. Ahlsten, Koparve, Alva. Köpesumman för detta f. ö. synnerligen förnämliga sto var 1,400 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Från hamnen.

I går inkommo ms. Agda, Knutsson, från Södertälje med tegel och ms. Siri, Johansson från Klintehamn, tom, samt avgingo ms. Otelia, Mattsson, till Norrtälje med cement och ångf. Irene, Holmqvist, till Nyköping med styckegods.
I dag inkommo ms. Victoria, Trybom, från Södertälje, tom ms. Helga, Andersson, från Västervik, tom, ångf. österklint, Knafve, från Stockholm, tom, ms. Harald, Arvidsson, från Norrköping med cementplattor, ångf. Gerda, Nillsen, från Palermo, med salt, ms. Anna Karlsson, från Falkenberg med tegelrör, samt avgick Siri, Johansson, till Kylley, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Landsbygden. Anga.

Anga 9 juni.
Anga fruktodlaref örenloge medlemmar hade den 6 juni gemensam utflykt. med buss. Ett 20-tal personer deltogo. Avfärden skedde kl. 8 på morgonen. Första mål var nämdeman David Lund, Fride, Lojsta, där en av Gotlands största trädgårdar är belägen. Under resan dit gjordes ett par uppehåll vid Alskogs och Etelhems kyrkor vilka besågos. Framkomna till Lojsta blev man hjärtligt mottagen. Här besågs den stora välvårdade trädgården, som har en areal av 15 tunnland med olika trädsorter. Här finnes även lagerrummen där frukten förvarades. Kvarvarande lager av äpplen delades frikostigt ut till resenärerna, vilka samtliga inbjödos till ett rikt dukat kaffebord. Ett tack till herrskapet Lund för den stora gästvänligheten.
Efter uppbrott ställdes färden till Hemse kyrka, där högmässa förrättades av biskop Ysander.
Efter 4 timmars uppehåll ställdes färden på västra sidan till Klinte, där hamnen och dess omgivningar besågos, samt vidare till Klintebys gård, först den stora nyuppförda ladugården, trädgården samt den bredvidliggande parken med alla de olika trädslagen. Vidare fortsattes färden med kortare uppehåll. Hemkomsten skedde vid 10-tiden.
Ange, lokalförening hade den 5 dennes sitt årssammanträde i folkskolan under ordförandeskap av lantbrukaren J. Pettersson, Boters, som hälsade de närvarande. Föregående års räkenskaper föredrogos och godkändes. Av räkenskaperna framgick, att omsättningen under föregående år varit i stark ökning och att föreningen alltigenom fått en ännu tryggare ställning. Förslag framkom om hyresersättning till lagerlokal och kassören beviljades 30 kr. årligen. Samtliga funktionärer omvaldes. Efter sammanträdets slut vore alla medlemmar inbjudna till kassör Wahlqvist, Änggårda, till ett trevligt samkväm.
Slåttern börjar även här ta sin början. Den ringa nederbörden under maj månad har menligt inverkat så vallarna ha lidit svårt av torkan. Höstsäden klarar sig ännu om någon nederbörd snart kan vara i annalkande. Frosten har även gjort skada på sina håll.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Inlösen av fornfynd.

Akademien begär anslag.
Vitterhetsakademien har hemställt att k. m:t till akademiens förfogande skall ställa 3,790 kr. till täckande av kostnaderna för inlösen av under innevarande budgetår inlösta guld- och silverfynd.
För 1,612 kr. har inlösts en på Burahus nr 1 i Ravlunda socken 1 Skåne påträffad halsring av guld, vägande 324 gram. Ringen anses ha samband med Sveriges förbindelse med goterna vid Svarta havet under 300-talet e. Kr., och är den första i sitt slag, som påträffats i Sverige. För 800 kr. har inlösts en på Stora Velinge i Buttle socken på Gotland påträffad silverskatt, bestående av 2,674 huvudsakligen arabiska mynt. Fyndet härrör från 900-talet och utgör vår största myntskatt från vikingatiden. En i Sigtuna funnen armring av guld, vägande omkring 87 gram, har inlösts för 435 kr. Ringen är ett synnerligen vackert arbete från 1,000-talet. Vidare har för 200 kr. inlösts ett skattefynd från Färgelanda socken i Dalsland, bestående av ett stort silverspänne, 12 hängsmycken av silver, silverkedjor, mynt m. m.; för 300 kr. ett silverfynd, bestående av fem armringar, en Torshammare, mynt m. m. från Othems socken på Gotland, för 120 kr., guldbrakteat från Ganthems socken på Gotland, för 150 kr. en fingerring av guld med infattade halvädelstenar, funnen i Kjula socken i Södermanland, för 50 kr. en guldten funnen i kvarteret Cepheus i Stockholm samt för 125 kr., 74 silvermynt och åtta silverarmringar från Salems socken i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Korporationsskjutningen stundar.

Livlig anslutning i år.
Visby skyttegilles korporationsskjutning äger rum i år söndagen den 20 d:s å Visby skyttegilles bana. Anmälningar skola vara inlämnade hos Karl Dassow senast den 16 d:s. Som förut sker deltagandet i tremannalag och varje företag kan sätta upp flera lag om man så vill. Beträffande själva tävlingen så är denna i år något ändrad och skjutningen verkställes mot 10-ringad tavla på 300 meter med 10 skott i liggande på en tid av 4 minuter. Man beräknar att med övergången till 10-ringad tavla kunna bättre skilja skyttarna åt. Jämsides med korporationsskyttet anordnas insatsskjutningar mot bl. a. miniatyrtriangel och miniatyrtavla.
Det är emellertid icke endast deltagande, som skall anmälas till hr Dassow. Alla dem, som välvilligt vilja skänka större eller mindre pris till tävlingen, äro välkomna med en vink härom ju förr dess hellre. En del vackra pris ha redan skänkts och utlovats, bland annat har en medlem av syktteförbundens överstyrelse visat sitt intresse för det gotländska korporationsskyttet genom att skänka ett pris till tävlingen. Deltagandet i tävlingen är begränsat till Visby, men här finnas så många intresserade, så att anslutningen bör bli rekordartad i år.
Det är alltså hög tid att sätta ihop lagen och träna samt att i tid anmäla lagens deltagande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet.)
Rannsakningen med växelförfalskaren. Vid den fortsatta rannsakningen 1 går med den häktade Henning Lingström från Vall framställdes, sedan den häktade i detalj fått redogöra för sina transaktioner, yrkanden från målsägarnas sida. På deras vägnar yrkade sålunda åklagaren, att Handelsbanken i ersättning måtte utfå sammanlagt 2,575 kr. och Gotlandsbanken sammanlagt 9,475 kr. Vidare yrkades, att för två borgensmäns räkning, vilkas namn varit äkta på en lånehandling, den häktade skulle utgiva 180 kr. till vardera.
Därefter hördes den häktade om ett tillgrepp av en 100-kronesedel, vilket skulle ha skett i mars i fjol. Lingström hade nämligen då vid ett tillfälle besökt en kvinnlig släkting och i ett obevakat ögonblick passat på att ur en olåst byrålåda lägga beslag på en 100-kronsedel, vilken fanns i en plånbok. På ordförandens fråga förklarade den häktade, att han av ren nyfikenhet tittat i byrålådan och att han vid åsynen av plånboken och 100-lappen känt frestelsen för stark. Målsägarinnan hade dock intet yrkande.
Åklagaren yrkade ansvar å den häktade för 18 delvis fortsatta förfalskningsbrott samt för första resan stöld.
Försvarsbiträdet, advokat Lithberg, hemställde till rätten att taga hänsyn till de förmildrande omständigheter, som kunde föreligga, nämligen bl. a. att den häktade icke visat några brottsliga tendenser förut, utan att hans brott uteslutande vore att hänföra till akut ekonomiskt betryck. Därjämte hade även svärfadern till den häktade hemställt om så mild dom som möjligt och att själv för sin del icke haft några yrkanden. Beträffande stölden av penningsedeln, sy nem tillgreppet ha skett helt spontant, varit en ögonblickets ingivelse. Slutligen framhölls Lingströrna beredvillighet vid utredningen samt att han erkänt.
Därmed var rannsakningen rörande växelförfalskningarna avslutad, men 1 fortsättningen behandlades ytterligare ett mål mot Lingström. Det gällde nämligen en pålcörningsolycke, för vilken den häktade även var ansvarig.
Den 26 mars hade en person, som nu även var närvarande vid rannsakningen, kommit cyklande på vägen i närheten av Soldathemmet på Visborgs slätt och därvid blivit påkörd bakifrån av en bilist. Det befanns senare, att det var Lingströms bil och att denne vid tillfället i fråga skulle skjutsa tre flickor till Visby för biobesök. Vid Träkumlebacke hade Lingström överlämnat ratten till en av flickorna, som fått köra till Södervärn. Lingström medgav nu, såsom tidigare vid polisförhöret, att han haft vetskap om, att flickan saknade körkort. Hennes körkunskaper voro för övrigt ringa. Vid påkörningen hade flickan fört bilen, men varken Lingström eller någon annan av passagerarna synes ha märkt, att man körde på någon. Målsägaren, som ådragit sig en del skrubbsår på ena handen, då bakskärmen skrapat emot honom, yrkade nu att utfå 25 kr. för sveda och värk. Han hade nämligen i omkr. en veckas tid måst gå med handen i band och därigenom haft nedsatt arbetsförmåga.
Åklagaren yrkade nu ansvar å Lingström för att ha överlämnat ratten till en icke körkunnig.
Efter enskild överläggning beslöt rätten uppskjuta målet till nästa tisdag för inhämtande av närmare uppgifter, bl. a. från straffregistret, om den häktades namn. Som i gårdagens referat angavs förklarade nämligen den häktade sig heta Lingström och icke Lindström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131