Dagens motorkrönika.

Bilkrock och kullkörningar.
En bilkollision av våldsamt slag inträffade vid 10-tiden på fredagskvällen i närheten av Tibbles i Hejdeby, där två bilar, en gammal Ford från Fole och en Chevrolet från Visby råkade sammanstöta så kraftigt, att Visbybilen rullade runt. Taket akts av på fordonet, och de två åkande kastades ur. På Folebilen slets ena Bidan bort, men även här klarade sig passagerarna, do voro tre, utan några skador. Det hela är att betrakta som en ren olyckshändelse, enär föraren av Folebilen blev bländad och icke hann föra sitt fordon över på rätt sida, då Visbybilen i sin tur bländade av.

I lördags kväll vid 10-tiden inträffade en kullkörning ungefär en fjärdingsväg från ovannämda olycksplats, i det att en trafikbil från Slite med två passagerare råkade komma för långt ut på den just nu lösa vägkanten med påföljd, att ena hjulet kom på sidan av vägen. Bilen fortsatte så några meter framåt, tills föraren lyckades få upp fordonet på vägen, men därvid slirade vagnen omkull och blev liggande mitt på vägen. Dessbättre blev ingen person skadad. Föraren är känd för att vara absolutist.

En kullkörning som tyvärr icke synes kunna räknas till de mera ofrivilliga olyckshändelserna, inträffade natten till söndagen i Hemse. En bil, förd av en yngling från Follingbo, råkade nämligen på vägen i närheten av Nafta bensinstation ”tappa kursen” och hamnade på sidan av vägen vid ett staket, som blev åtskilligt tilltygat. Fordonet fick givetvis även flera blessyrer, bl. a. blev ena skärmen illa, tillbucklad och strålkastarna fick skavanker, men fordonet kunde dock för egen maskin taga sig till verkstaden. De åkande måste emellertid fortsätta färden med en hyrbil.
Enligt vad polisutredningei givit vid handen var bilens förare icke nykter, och vad bilens ägare beträffar, som jämte ett par, tre andra ungdomar i 20-25-års-åldern var passagerare, hade han överlämnat ratten till kamraten, enär han ej ansåg det rådligt att själv köra. Tidigare på dagen hade han, enligt vad som uppgives, emellertid fört bil.
Ungdomarna i fråga voro på hemväg från en festlighet, som hållits samma kväll i Hemse. Blodprov togs på föraren, som förmodligen har rättsligt efterspel att vänta.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 4 april.
Årsfest hölls igår, gynnad av god tillslutning, av Allians-Missionsföreningen 1 föreningens lokal i ö. Fröjel. Efter hälsningstal aiv lantbr. H. Lagergren vidtog ett rikhaltigt och omväxlande program. Föredrag hölls av kyrkoherde Sjöberg och en uppbygglig betraktelse av pastor J. Gustafsson, som talade över en del av Joh. 1 kap., varjämte förutom unison psalmsång och duettsång förekom flitig medverkan av dels kyrkokören på platsen, och dels baptistförsamlingens sång- och musikförening. Under en paus i programmet serverades kaffe. Avslutningsanförande hölls av kyrkoh. Sjöberg, varefter H. Lagergren tackade medverkande och publik för en god afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Linde.

LINDE, 5 april.
Linde Blåbandsförening höll siatlidne torsdagskväll sitt årsmöte i missionshuset. Mötet inleddes av föreningens ordf. Hugo Pettersson, Amlings, med bibelläsning och bön. Härefter föredrogos årsberättelsen och räkenskaperna och ansvarsfrihet beviljades styrelsen i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Kassan har under året omslutit 343 kr. Till ledamöter ay styrelsen omvaldes Kristian Pettersson, Hägvalls, Georg Ekström och Nils Ekström, Kelder, med Harald Olsson, Ava, och Herbert Johansson, Hägvells, som tupp. Revisorer blevo Kr. Niklasson och Otto Hammarlund, Odvalls. Årsavgiften bestämdes i likhet med föregående år till 1 kr. Till föreningens studiebibliotek anslogs 15 kr. och till Sv. Blähandsförbunds offervecka 10 kr. 1 biblioteksstyrelsen omvaldes Joh. Niklasson, Odvalls, Erik Pettersson, Amlings, Kristian Pettersson och Nils Ekström. Till ombud vid Gotl. Blåbandsförbunds konferenser valdes Joh. Niklasson, Harald Olsson och Vera Pettersson. Beslöts att även i år emottaga Bäbandsförbundets sommarting. Under en paus i förhandlingarna intogs gemensamt kaffe. Det fåtaligt besökta mötet avslöts med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 5 april.
Femtio år fyller i morgon tisdag byggmästaren och fjärdingsmannen Karl Lindahl i Gothem. Han har, under årens lopp hedrats med en hel del förtroendeuppdrag i socknen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Sanda.

SANDA, 5 april.
Årssammanträde med huvudmännen för Sanda sparbank hölls här lördagen den 3 dennes med lantbr. Johannes Hansson som ordförande.
Årets räkenskaper genomgingos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Sparbankens tillgångar, och skulder belanserade vid årets slut på kr. 202,964: 85.
De i tur avgående styrelseledamöterna kyrkoherde H. Carlson, lantbr. J. Hansson, Hj. Hagström och Gust. Nilsson omvaldes. Till revisorer valdes lantbr. Gust. Åström och Karl M. Pettersson med Karl Ahlberg som suppleant.
Styrelsens förslag att av årets nettovinst 75 kr. skulle överföras till fonden för sparsamhetens främjande och hälften av återstoden 416: 23 kr. skulle läggas till reservfonden godkändes. Vidare skulle kr. 41: 62 anslås till främjande av gotländsk idrott vid Sanda folkskola samt 375 kr. till en blivande badanläggning. inom kommunen.
Årets första ordinarie kommunalstamma hölls här lördagen den 3 april med lantbr. V. Stenström som ordförande.
De under stämman hörande räkenskaperna föredrogos och godkändes och full ansvarsfrihet beviljades samtliga styrelser.
Till ombud vid Klinte—Roma järnvägsstämma valdes lantbr. Edvard Johansson. Till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförening valdes lantbr. Frid. Johansson.
En ansökan från Sandakretsen av Röda korset om ett bidrag på 500 kr. till en badanläggning inom socknen beviljades, varjämte kommunen iklädde sig ansvaret för nämda anläggning för en tid av 10 år.
Sands J. U. F. höll ordinarie sammanträde här annandag påsk. En hel del ärenden avgjordes. Bland annat bestämdes att en cykelorientering skall hållas nu i vår tillsammans med Roma-Björke J. U. F.-avdelning. Att ombestyra tävlingen utsågos hrr John Vedin, Edvin Olsson, Carl Ahlberg, Erik Johansson och Karl M. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Follingbo.

FOLLINGBO, 5 april.
Årets först ord. stämmor höllos här i lördags den 3 dennes. Såväl kyrka som kommunalstämmans förhandlingar leddes av hr Arv. Collberg, Nygårds.
Kyrkostämmans första ärende var val av ordförande efter kyrkoh. G. Coldemo, som den 1 april tillträdde sitt kall i Lärbro pastorat. Till stämmans ordf. valdes hr Arvid Collberg, Nygårds. Föregående års räkenskaper för kyrka och skola samt dithörande fonder föredrogos och godkändes. I likhet med revisorernas förslag beviljade stämman full an. avarefrihet åt räkensk~örarna.
Kommunalåtämman vidtog med räkenskaperna. föredragande. Samtliga under stämman hörande kassör och styrelsers förda räkenskaper under 1936 godkändes och den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten beviljades.
Som ledamöter i valnämden för 1 år omvaldes hrr Joh:s Dahlström, Klinte, Hj. Hagvall, Kallings, Emil Pettersson, Klinte, och Emil Pettersson, Sylfaste, Likaså återvaldes suppleanterna Reinh, Nyström, Gerte, och Wilh. Vestergren, Klinte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND, 5 april.
Bunge distrikt av Gotlands konsumtioner örening hade under söndagen sitt distriktsmöte i Flygstationens gymnastiksal i Fårösund. Till ordf, för mötet utsågs hr Gösta Lundin och att föra dagens protokoll utsågs hr H. Hasselöv.
Förvaltningsrådeta, styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Till medlemsråd för arbetsåret utsågos Gösta Lundin, Hilda Johansson, Hallvard Stare, Knut Sjögren och Edv. Vidgren, suppleanter Arvid Pettersson, Henning Enderberg, Margit Lindqvist, K. H. Andersson, och Albert Sandgren. Till fullmäktiga valdes J. O. Johansson, Hallvard Stare och Sven Karlsson.
Folkskollärare Per Björk, Othem, medverkade under mötet med deklamation, och 4 barn från herr Björks skola skötte om programmets musikavdelning, vilket allt mottogs med kraftiga applåder av den förtjusta publiken.
Assistent Arvid Cederqvist, Stockholm, talade om medlemmarna och föreningen. Föredraget belönades med kraftiga applåder av de över 200 personer som voro närvarande. Till sist bjöds de närvarande på kooperativas kaffe.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 4 april.
Tre årssammanträden höllos i folkskolan härstädes i lördags e. m., nämligen med Kritklingbo R. L. F., Kräklingbo jordbrukokassa och Kräklingbo äggförening. Sammanträde (skulle dessutom ha hållit med Kräklingbo lokalförening av G. L. C., men på förekommen anledning måste detta uppskjutas 14 dagar. Man fick dock tillfälle att en stund diskutera magasinsfrågan.
Vid jordbrukskassemötet föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljade ansvarsfrihet. Kassans totala inmättning utvisade en summa av i runt tal 61,000 kr, och utlåning 80,000 kr. Antalet medlemmar är 50 och tecknade andelar 812. 1 styrelsen omvaldes Charles Hansson, Feber, Tage Nilsson, Gurpe och Artur Hanell, Hejdeby, och till suppleant Karl Engström, Boticker i Ånga. Revisor efter Artur Johansson, Enggårda 1 Ånga, som undanbett sig återval, blev Arvid Bendelln, Fjäle i Ånga, med Albert Wessman, Kräklings i Krilklingbo, som suppleant. Till ombud vid föreningsstämman utsågs Charles Hansson med Tage Nilsson som suppleant. Efter föredrag av kamrer Åke Wahlgren antogs föreslagen stadgeändring.
R. L. F.-stämman beslöt godkänna de föredragna berättelserna samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har cirka 40 medlemmar. Till ledamot i styrelsen efter Tage Nilsson, Gurpe, som avsagt sig, utsågs Charles Hansson, Poler. De två styrelsesuppleanterna omvaldes.
Äggföreningen beviljade styrelsen ansvarsfrihet och omvalde samtliga i tur avgående, i styrelsen Martin Wiman, Tings, Olga Ekman, Ekeskogs, Mauritz Björklund, Hvitfelder, Anton Isenberg, Tings, och Larsson, Gurpe, samt de två suppleanterna. Likaså omvaldes till revisorer Lennart Andersson, Kräklings, och Charles Hansson, Foler, samt suppleanterna för dessa.
Föreståndaren för äggcentralen hr John W. Bergström höll efter sammanträdets slut föredrag om ägghandelns ordnande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 5 april.
Hablingbo handelsförening hade ditt 17:de årmöte i bondeförbundets lokal härstades i lördags, under stor tillslutning.
Mötets öppnades kl. 2 e. m. av föreningens vice ordförande, lantbr. Th. Thomsson, Hemmlangs, vilken hälsade alla hjärtligt välkomna. I varma ordalag frambar han dei vid sitt och förenin- gens tack till dess ordförande, lantbr. J. Larsson, Mickels, som av sjukdom var förhindrad närvara, för det nitiska och maktpåliggande arbete han som föreningens ordf. under 15 år nedlagt. Med uppoffrande av tid och krafter har han med ett aldrig svikande intresse stått, som den kraftiga drivfjädern för föreningens framgång och bästa. Talaren riktade även ett tack till föreståndare O. Andersson för ett i allo fullgott arbete. I korta drag redogjorde så talaren för föreningens utveckling under det gångna året. Värmeledning och elektriskt ljus har blivit insatta i lokalerna, ävenså i det storslaget uppförda magasinet, där ljus och kraft äro tillgängliga.
Därefter vidtogo förhandlingarna, som leddes av Th. Thomsson. Styrelse- och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, därvid full och tacksam ansvarsfrihet lämnades styrelse och räkenskapsförare. Vid härefter företaget val av styrelse omvaldes lantbr. G. Boberg, Petes, W. Elgstrand, Simes, J. Kristoffersson, Sigleifs, och R. Mattsson, Klemette. Till suppleanter valdes Hj. Larsson, Havor, och E. Rangstedt, Mickels. Revisorer blevo lantbr. J. Smitterberg, Hallvarda, och IL Thomsson, Nisse, samt deras suppleanter lantbr. Ax. Jacobson, Hemmungs, och mejerist E. Johansson. Att representera vid K. F.:s årskongress i Stockholm som ombud, valdes W. Elgstrand, Simes.
Enligt förslag av styrelsen beslöt stämman att överskottet 7,957: 86 skulle sålunda fördelas: Ränta å insatskapital 805: 30, återbäring å köpta varor samt levererade ägg med 4 proc. kr. 5,759: 93, avsättning till reservfonden 1,193:68 och till upplysningsfonden kr. 198: 95. Omsättningen under året har ökats med 12,000 kr. och likviditeten har förbättrats.
Då förhandlingarna slutförts, blevo alla de närvarande bjudna på kaffe. Som värdinnor fungerade styrelseledamöternas fruar som på ett festligt sätt i Balens fond hade dukat ett inbjudande kaffebord.
Till sist förevisades flera vackra och intressanta filmer. Den första av dessa visade ”hur granen kan förvandlas till kläder”. Flera trevliga och präktiga tygprov framvisades, som vore tillverkade av gran. En intresserad och tacksam publik fyllde den stora lokalen till sista plats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Idrott och Sport.

AIK i orienteringsform.
Storseger i går.

Gårdagens klubbmatch i orientering mellan AIK och A. 7:s furirkår blev en storseger för AIK, som belade de nio främsta placeringarna i prislistan. Banan, som mätte 10,5 km. och gick över två kontroller mellan Etelhem och Stånga, hade lagts av hrr Kolmodin och Gottberg, A. 7. Den var synnerligen idealisk med omväxlande slätter och bergknallar. Efter den snövinter, vi haft, var terrängen ovanligt torr.
Även den individuella segern blev för AIK stor, i det att klubbens pålitlige Robert Ahrling korn hela 39 min. före nkirmaste man, som var konditionsstarke Harry Nygren. H. Ahrling och Bertil Björk, vilka startade i teten, lågo till en början bra till men jagade sedan varandra ”direkt åt skogen”.
Genom segern fick AIK första inteckningen i det av de båda parterna uppsatta vandringspris, en pokal.
Prislistan fick följande utseende:
1) R. Ahrling 1,21,0,
2) Harry Nygren 2,00,30,
3) Gösta Löfeivist 2,07,0,
4) B. Pettersson 2,07,30,
5) B. Björk 2,22,0,
6) Ture Fohiström och Hilding Nygren 2,25,0,
8) H. Ahrling 2,31,0,
9) Nils öström 2,43,0, samtliga AIK,
10) E. Lindkvist, A. 7, 2,48,0,
11) A. Liljegren, A.7, 2,52,
12) Erik Olsson, AIK, 2,54,30,
13) S. Andersson, A. 7, 3,10,0,
14) M. Ahlkvist, A. 7, 3,17,
15) S. Gahnberg, A. 7, 3,18,0.

Konstapelklubben A. 7.
hade i går anordnat en klubbtävlan i orientering med start och mål vid Sillcattegelfabriken och 6 km:s bana, vilken löptes ett varv. Banan, som lagts av konstapel Viderström, kunde betraktas som medelsvår. Klubbmästare blev konstapel G. Löfkvist: med tiden 31,20, 2) Ekelöf 31,57, 3) Leinholm 32,27, 4) Stenström 32,35. Tio man startade och samtliga fullföljde tävlingen. Tiderna äro som synes ganska bra i betraktande av att det var premiär.

Brottningsuppvisning i Hemse.
Flott propaganda av VIF.
HEMSE, 5 april.
Hemseborna fingo i går vara med om en brottningsuppvisning, som blev en verkligt flott propaganda för den klassiska kraftsporten. Det var Visby IF, som rest ned till sudergutarnas metropol för att lära bort en del finesser och knep på brottarmattan, och en talrik publik — omkring 125 personer — hade infunnit sig i folkhögskolans gymnastiksal, då uppvisningen kl. 4 tog sin början.
Den inleddes med greppdemonstration med Erik Hellström ”Peking” som speaker, varvid distriktets mästare i bantam ”Påven” Blomberg och Ch. Broman fungerade som objekt. Det blev en livfull och trevlig demonstration, som livligt uppskattades, och de därpå följande uppvisningsmatcherna, ett tiotal i samtliga klasser utom de två tyngsta, blevo synnerligen spännande och sevärda, enär brottarna gingo in för att fallbesegra varandra och alls inte visade någon ”semesterbrottning”. Publiken fick en god lektion i grekisk-romersk brottningsteknik och var med på noterna från början till sista matchen, som gick mellan lättviktsmästaren Börje Carlsson och Broman. Samtliga matcher blevo som sagt av bästa slag, och brottarna fingo också mottaga kraftiga applåder.
Uppvisningen tog ett par timmars tid i anspråk. Bl. a. passade ”Peking” på att meddela, att Svenska brottningsförbundets instruktör I. Gustafsson kommer till Visby i mitten av månaden för att hålla en kurs å A. 7:s gymnastiksal, i vilken kurs intresserade Hemsebor och övriga sudergutar givetvis inbjödos att deltaga.

Fotbollsdomarekursen i går
å rådhuset, anordnad av Gotlands fotbollsförbund, hade samlat ett 40-tal deltagare från öns alla delar, vilka intresserat toge del av kamrer Axel Bergkvists tolkning av reglerna, i vilka som bekant en hel del nyheter äro att notera. Vi ha tidigare redogjort för de väsentligaste nyheterna, och hr Bergkvist erinrade nu om dessa och demonstrerade därjämte på bord och på svarta tavlan olika situationer ,som kunna uppstå under spelet och hur en domare skall förfara. Hr Bergkvist har som bekant förut hållit en domarekurs härstädes, och det är givetvis av stort värde för såväl gamla domare som -aspiranter och aktiva spelare, att få en auktoritativ utläggning av texten. Kursen pågick c:a 3 ½ timmars tid.
Så nu kan spelet åter börja. Premiären äger förresten rum redan om söndag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76