Gotländska skrinhankar från folkvandringstid.

Under 400- och 500-talen e. Kr. lät man på Gotland icke sällan den döde få med sig i graven ett skrin av trä. Själva träet har nu givetvig i påträffade gravar förmultnat eller — i de fall där gravseden var bränning — omedelbart förbränts, men bronsbeslagen, d. v. s. hanken och märlorna, finnas stundom bevarade. I senaste numret av Fornvännen har professor Birger Nerman skrivit en synnerligen uttömmande och intressant redogörelse för de fynd av sådana, som man påträffat i gotländska gravar. Förteckningen, som åskådliggöres genom talrika illustrationer, upptar fynd från Lau, Hablingbo, Grötlingbo, Linde, Halla, Fide, Västkinde och Vallstena socknar. Han ingår även på. en systematisk granskning av de olika stilar, som därvid äro representerade.
I samma nummer av tidskriften har prof. Martin Olsson skrivit en utförlig uppsats om en grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges östkust och har därvid också i förbigående gjort några jämförelser med de gotländska kastalerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

En brevduva

har infångate av hr Sten Häggström, Burgsvik. Duvan, som tydligen var sjuk, bar om högra benet en aluminiumring med inskriptionen Dan. 03 32 2382.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

De ringmärkta fåglarnas vandringar.

Årets rapporter om ringmärkta fåglar ha varit synnerligen sparsamma, men en del meddelanden om sådana ha dock kommit Gotlands Allehanda till del. Professor L. A. Jägerskiöld i Göteborg har meddelat oss, a tt den fiskmås, som i början av juli infångats vid stranden i Gothem, kort förut (på midsommardagen) blivit ringmärkt vid Botvaldavik, medan den gräsand, som den 1 aug. sköts i Lina myr, såsom unge ringats i samma myr den 18 juni 1931. Båda fåglarna ha ringmärkts av hr Emrik Stenberg, Timans i Hörsne.
En stare, som i juli infångades vid Möllgårds i Hörsne, var märkt i England — vid Great Budworth, Cheshire — den 19 dec. 1931.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Flickorna Ihre i Visby

äro i veckans nummer av Idun föremål för en illustrerad artikel av märket H. L., vari de ännu kvarlevande båda systrarna Lina och Elise Ihre vid Tranhusgatan presenteras för läsekretsen. Det var ursprungligen fyra systrar som vid föräldrarnas — kontraktsprosten teol. joch fil. dr Salomon Jacob Ihre i Dalhem och hans maka, född Lütkeman — frånfälle i början av 1880-talet flyttade in till Visby och det lilla hus vid Tranhusgatan, där nu två av systtarna leva kvar. En av Iduns läsarinnor har skrivit artikeln i fråga med anledning av att fröken Lina Ihre i morgon, den 15 dec., fyller 90 år, på hon erinrar på samma gång om det lilla vackra hem, där systrarna delat ljuvt och lett under årens lopp. Många bemärkta resenärer till Visby ha bott hos systrarna Ihre, bl. a. Nanna Wallensteen, Sophie Elkan, dr Eckhoff m. fl., och själva ha de tjänat som modell för bl. a. Selma Lagerlöf i dennas författareskap.
Så länge »flickorna Ihre» voro fyra, hade de arbetet i hemmet uppdelat, så att en skötte trädgården, en annan hushållet, en tredje garderoben för dem alla och den fjärde hjälpte till med vad hon kunde. Den sistnämda, som sedan barnaåren var krympling, dog 1912, och i maj 1919 dog Anna Ihre i en ålder av 80 år. Det var hon som hade trädgården på sin lott. Av de båda, som nu äro kvar, fyller som sagt fröken Lina Ihre i morgon 90 år. Hon är också den äldsta i hela släkten, i de båda släkterna lhre och Cramér. Hennes mormor hette Cramér och var gift med kyrkoherden i Dalhem Gabriel Timoteus Lütkeman, son till Visby stifts första biskop med samma namn. Artikelförfattarinnan berättar, att nittioåringen alltjämt är vid god vigör, syr och läser utan glasögon samt följer med tidens händelser. Hon tycker i alla fall att allting är så upp- och nedvänt nu för tiden.
Vad som varit den sammanhållande och bärande kraften i detta syskonhem har varit den nedärvda barnafromma och orubbliga tron på Gud, hans kärlek och nåd, och över sådana människor vilar det något visst som fattiga ord aldrig kunna uttrycka. De ha alltid något att giva ut åt andra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Statsanslag till folk- och skolbiblioteken.

Skolöverstyrelsen har av anslaget för innevarande år till folk- och skolbiblioteken tilldelat Visby stadsbibliotek 4,840 kr. och Othems folkbibliotek 405 kr. samt Visby
distrikts skolbibliotek 735 kr. (H. B).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Till släktingar

sockenbor och vänner får jag härmed framföra mitt hjärtliga tack för uppvaktningar, presenter, blommor, brev och telegram på min 60-årsdag.
Bertels, Stenkumla.
Knut Galne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Dödsfall Johan August Nilsson

Tillkännagives att vår käre fader Johan August Nilsson stilla och fridfullt avled i dag i en ålder av 71 år.
Visby den 18 dec. 1932.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291