Förskingringarna i Stenkyrka.

Uppgå till 25,000 kr. — Skulderna utgöra över 60,000 kr.
Första borgenärssammanträde har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan härstädes i urarva konkursen efter avlidne löjtnanten C. O. Pettersson, Smiss i Stenkyrka, Interimsförvaltaren, advokat G. Kjällman, hade upprättat såväl uppteckning av konkursboets tillgångar och skulder som också en förvaltningsberättelse med åtskilliga kompletteringar till bouppteckningen. Därvid framgick, att tillgångarna i boet uppgå till kr. 24,738:25, medan skulderna belöpa sig till kronor 51,546: 21. Bristen uppgår sålunda till kr. 26,812:96. Av skulderna äro kr. 15,447:78 prioriterade och 36,098:78 oprioriterade. Förvaltaren ansåg, att fastigheten, som är taxerad för 20,000 kronor, näppeligen torde komma att inbringa mer, än inteckningarna gälla, varför det är ovisst, vad de oprioriterade fordringsägarna kunna erhålla.
Till skulderna kommer dessutom det belopp, som fattas i Stenkyrka lokalförenings kassa, vilket belopp ännu icke blivit fastställt. Enligt uppgift skulle bokföringen visa en brist av 10.000 kr., men huruvida denna summa är definitiv har icke kunnat konstateras och torde näppeligen kunna fastställas utan rättegångar. Den avlidnes bokföring befinner sig nämligen i ett synnerligen trassligt skick. Medlemmar i lokalföreningen, som äro debiterade för skulder till lokalföreningen, påstå sig i stor utsträckning hava gäldat dessa och många kunna också förete kvitton på verkställda inbetalningar.
Stenkyrka kommuns ombud, lantbr. Carl Carlsson, Stenstuge, meddelade, att det belopp, som den avlidne förskingrat för kommunen, nu ökats till 7,507 kronor, sedan det konstaterats, att även skogsaccismedel äro borta, varjämte han brister i inbetalning för egen kommunalskatt med c:a 220 kr. Förskingringen i Nordermyrs utdikningsföretag uppgår till omkring 8,000 kr.
Till förvaltåre i konkursen valdes. advokat G. Kjällman och rättens ombudsman är v. häradshövding H. Ullman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Från hamnen.

Idag inkommo ms. Vallküre, Beutelrock, från Danzig med koks, samt ms, Elisabeth, Nilsson, från Gävle, tom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Folkskolläraretjänsten

i Sanda, med vilken organisttjänsten därstädes är förenad, sökes vid ansökningstidens utgång av tvänne sökande, vikarierande folkskolläraren Karl Gustaf Karlsson, Sanda, samt ordinarie folkskolläraren Tage Berg, Markim, Stockholms län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Friesland reparerar i Slite.

Som vi i går ommämde var det meningen att Memelångaren Friesland, som härom dagen inkom till Slite med ångpanman läck, skulle av samma rederis ångare Holland bogseras över till Oskarshamm i dag för reparation vid därvarande varv. Emellertid befanns detta icke låta sig göra på grund av vissa bestämmelser i de svenska förordningarna angående inhemsk kustfart. Slite cementfabriks verkstad har därför i dag börjat arbetet med att svetsa igen sprickan i pannan, varefter ångaren torde få tillstånd att fortsätta resan till Oskarshamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Kronohäktet.

Fångvårdsstyrelsen har beviljat läkaren vid kronohäktet i Visby, överläkaren Ruth Svensson, tjänstledighet för enskilda angelägenheter till årets slut med leg. läkaren Nils Bolin som ställföreträdare. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Othems socken vill placera 20 arbetslösa.

Othems sockens arbetslöshetskommitté anhåller hos arbetslöshetskommissionen om 20 platser vid statliga reservarbeten.
Arbetslöshetskommittén i Othems socken rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 58, därav 42 familjeförsörjare. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Ett förslag med tvivelaktiga fördelar.

Domkapitlet i Visby har avgivit yttrande till k. m:t över en framställning av föreningen Sveriges stadsfogdar om omläggande för pastorsämbetena att vid upplysningar om bötes- och skattskyldiga även uppgiva dessas bostadsadress.
I likhet med pastorsämbetet i Visby kan domkapitlet icke finna att ett sådant särskilt åläggande för pastorsämbetena skulle medföra fördelar, som kunna uppväga det extra arbete, vilket måste bli en följd, om ett sådant åläggande skulle stadgas. För övrigt är det icke säkert, att särskild anteckning om den vid avflyttningen uppgivna bostadsadressen skulle bli vederbörande uppbördsman till gagn. I regel begäras uppgifterna ganska lång tid efter utflyttningen, och även om den eftersökte först flyttat till uppgiven adress kan han därför ha hunnit flytta till ny bostad, när pastorsämbetet i utflyttningsorten lämnar de begärda upplysningarna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Gotlands artillerikår.

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet föreslår hos k. m:t, att löjtnanten vid Gotlands artillerikår N. E. L. Borg beordras till kursen för eldledare vid artilleriets skjutskola å Marma under februari månad 1983.
Majoren i armén, kaptenen vid Karlsborgs artilleriregemente och i Gotlands artillerikår G. G. W. von Braun föreslås till deltagare i kuren för gruppledare vid skjutskolan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282