Passagerare-Lista.

Från Stockholm den 28 Juni.
Doktor Lindström; Prot.-Sekr. Hellman; Byggm. Ericson; Kapt. Schantz; Direktör Engström, Hrr Johansson. Nyhman, Blomqvist, Götherström, Nyman, Buck; Fruarna Holm, Sandgren, Rohde, Bramstedt; Frök:ne Forsströmsson, Romborg.

Från Stockholm den 30 Juni.
Hofrätts.-Råd Widström; Just.-Råd Cramér; Grefve Hamilton; Prosten Bergvall; Apoth. Zeippel; Doctor Sauval; Kapte:ne Berglund, Gullberg, Forten; Stud. Berndes; Kapellm. Norman; Hrr Bolinder, Ljungberg, Graham, Schultz, Kotben Bang, Hanson, Erlandsson, Abrahamsson, Sjöström, Lekström. Malm, Rosen, Lager, M. Ohlsson, C. Söderberg, Larsson, Sandberg Werklin Hoflund, Sronison, Berg; Mrs Dougalt; Grefvinnan Hamilton, Pastorskan Holm, Fru:ne Jansson, Hildebrand, Thunell, Zeipel, Bergman, Norberg, Erlandsson. Almberg; Frök:ne Bergvall, Möller, Berg, Björkman, Gode, Anna Pettersson, Österberg, Lind, Norman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Bergadt fartyg.

Det lyckades, berättar Dag. Nyh., i fredags bergningsångfartygen ”Neptun” och ”Poseidon” att taga flott det sistlidna höst utanför Hamra på Gotlands östra kust strandade göteborgska barkskeppet ”Charles Tottie”. Dykarna arbeta med att täta skeppet, och kommer fartyget, sedan tätningen blifvit verkstäld att bogseras till någon docka i för reparations undergående antingen i Stockholm eller i Oscarshamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Cellfängelset.

Uppgift från Gotlands Länscellfängelse den 30:de Juni 1875.
Från föra månaden varsitta:
9 straffarbetsfångar af mankön. 1 ransakningsfånge af mankön. 1 till fängelse dömd af mankön.
Tillkomne under Juni månad:
4 ransakningsfångar af mankön. 1 d:o af qvinnkön. 1 försvarslös af mankön.
Afgångna under Juni månad:
1 till fängelse dömd fånge af mankön. 1 försvarslös af mankön.
Qvarsitta den 1:ste Juli 1875:
9 straffarbetsfångar af mankön. 5 rensakningsfångar af mankön. 1 ransakningsfånge af qvinkön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Kanslianslag

om hvad som åligger arbetaren Lars Petter Westergren att fullgöra inom 3 veckor från den l:ste innevarande månad vid laga äfventyr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Utställning af hästar.

Till kännedom för dem, som önska att vid de till den 26 och 28 nästinstundande juli månad utsatt möten för besigtning och prisbelöning af hästar i detta län, utställa sådana kreatur, meddelas härigenom att behöriga anmälningssedlar för sådan utställning finnas att tillgå hos veterinärläkarne E. Schoug i Wisby och F. W. Sjöstedt i Hemse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Hushållningssällskapets årsmöte

i Visby i går gynnades af det herrligaste väder. Utställningarna, rikhaltigare och mera omvexlande än vid något föregående möte, voro också talrikt besökta. Kreatursexpositionen hölls å södra byrummet, utställningen af industri- och slöjdalster uti artilleriets exercisbyggnad, som för tillfället var festligt dekorerad med flaggor och vimplar. Midtelpartiet af högra långväggen pryddes af konungens och drottningens porträtt.
Prisbelöningen försiggick å södra byrummet. Priserna utdelades vexelvis af de båda småprinsarne, hertigarne af Vestergötland och Nerike.
Bristande utrymme hindrar oss att i detta nummer ingå på en utförligare redogörelse såväl för mötet i dess helhet som för hushållningssällskapets sammanträde och den upplysande samt af öfvertygelsens falla värme gefromandade diskussion angående jernvägsfrågan, som der fördes. Vi återkomma härtill i följande nummer. För dagen meddela vi emellertid de belöningar som utdelades på utdelningen för
Industri- och Slöjdalster:
Silfvermedalj.
Wisby tändsticksfabriksaktiebolag, fru Ulla Herlitz, maskinstickade arbeten, hrr J. W. Klintberg &. C:o, marmorarbeten, fröken Mari. Svebilius, träsnideriarbeten, samt Graham Brothers, landtbruksmaskiner.
Bronsmedalj:
Gelbgj. P. A. Hellgren, div, gelbgjuteriarbeten samt elektriska ringledningar, snickare Wien, möblei af ek, snickare J. N. Osterman, div. möbler i valnöt, spegelfabr. C. Hellman, div. arbeten, Barnhemmet, Fridhent, vätnader, spånader, m. m. Slöjdskolan i Wisby, d:o d:o, hustru Sofia Rundberg, vadmal, konsul L. N. Enequist, bränntorf, jernhandl. Fahlström, div. jernarbeten, smeden Grönberg, en vagn.
Under middagen, som började kl. 4 e. m., föreslogos skålar för konungen (efter hvilken skål folksången af sjöngs), för Gotland, hushållningssällskapet, utställarne etc. Sinnesstämningen var animerad.
Bland mera framstående främlingar, som besökte mötet, märktes den om slöjdundervisningens befrämjande i Upsala län så högt förtjente landshöldingen i samma län grelve A. Hamilten, hvilken äfven var närvarande vid sällskapets sammanträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Skarpskytte- och Jägare-gillet

firade i förrgår, under det angenämaste väder, sin ärliga skyttelest. Skyttarnes antal var ovanligt stort, uppgående till 86, hvaraf endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkställdes med 5 skott på 600 fots afständ, mot 12-ringad tafla af 2 fots radie, och utföll sålunda:
1:a priset, 100 kronor, erhölls för 44 ints af Johan Qviherg från Hafdhem;
2:a prisat, 75 kr., erhölls för 43 points af P. N. Pettersson från Björke;
3:dje riset, 50 kr., erhölls för 40 points af E. Media från Eskelhem;
4:de priset, 30 kr., erhölls för 39 points af J. Engvall från Lumelunda;
5:te priset, 25 kr., erhölls för 30 points af A. Thomasson från Hogrän och
6:te och 7:de priset á 10 kr. erhölls för 35 points af Lars Larsson från Garde och Victor Hanell från Hejdeby.

Framlidne landshöfdingen Hohenhausens minnespris 15 kronor, vanns af Oscar Carlström från Bunge. — Pricken träffades och kanonen affyrades sju gånger under skjutningen.
Sedan dessa priser under fanfarer blifvit utdelade och Hans Maj:t Konungens skål, föreslagen at dagens skyttemästare, Johan Qviherg, och ledsagad af fanfarer och folksången, samt Gotlands Jägare-gilles och Skyttemästarens skål, föreslagen at Gillets för dagen tjenstgörande ordförande, druckits, företogs skjutning å rörligt föremål, en räf, hvatuti 30 skyltar deltogo och trenne priser utdelades, nemligen till:
Konsul Carl Falk,
Oskar Melin från Sanda och Styckjunkare Wiesselgrem.
Musik utfördes under skjutningen af Gotlands National-Bevärings musikkår. hvilket mycket bidrog till böjande af ledamöternas och de mänga åskådarnes nöje.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Årets landstingsmän.

Efter innevarande år förrättade val, består Länets Landsting af följande
Ledamöter:
för Visby stad: konsuln m. m. R. Cramér, lektorn m. m. C. J. Bergman, consuln L. Arweson, auditör S. Engström, häradskrifvaren C. A. Ljungholm och regementsläkaren m. m. E. Leijer; för Norra Häradet: riksdagsmannen m. m. G. Kolmodin, hemmansegaren Lars
Granberg Granskogs, nämndemännen Jac. Johansson Gute och J. G. Lindgren Hägur, fanjunkaren O. Broström Eriks, förre riksdagsmannen P. Larsson Lill-Fohle, nämndemannen L. P. Christensson Norrbys, P. Endrell Hanes och C. Bendelin Bendes samt hemmausegaren L. P. Bodin Grausne;
för Södra Häradet: majoren m. m. A. Kyllander, skolläraren J. N. Boberg, hemmansegaren Joh. Hägg Hägvalls, postexpeditören O. Lagergren, fanjunkaren O. Kahlström, nämndemannen O. Pettersson Burge, f. Riksdagsmannen L. Norrby Stenstuga, nämndemannen O. R. Pettersson Liffride, handlanden J. T. Jacobsson och fanjunkaren F. Palmqvist Petarfve.
Suppleanter:
för Wisby stad: consuln m. m. L. N. Enequist, handl. J. T. Lundin, läroverksadjunkten C. A. Weström, bankdirektören m. m. L. Jacobsson samt v. consulerna C. L. Ekman och C. J. Westberg; för norra fögderiet: hemmansegaren L. P. Metlin Medebys, nämndemannen O. Lavenberg Lauhage, kaptenen m. m. C. T. Broander, fanjunkaren J. Bingmark, Nämndemannen A. Englund Banna, henimansegaren O. Olofsson Kopungs och J. N. Hederstedt Nygranne, nämndemannen J. N. Söderberg Sylfaste, hemmansegaren O. Christensson Sojdebys och fanjunkaren J. Österberg;
för Södra häradet: vice consuln Lars Cramér hemmansegaren Lars Jacobsson Skogs, Gustaf Pettersson Walla, Carl Lagergren Alvide, Olof Bilon Gandarten, godsegaren H. Wöhler, gästgifvaren Carl Skönlund Kyrkeby, hemmansegaren Joh. Söderdahl, Bolex, nämdemannen J. Jacobsson, Svarfvare och hemmansegaren O. Pettersson Odvalls.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Undertecknad

som tdrfärdigar och isätter alla sorter artificiella tänder, monterade på guld eller vulkaniserad cautschouc, plomberar och conserverar maskätna tänder, borttager s. k. vin-sten, hotar tandvärk huru våldsam som helst, med ett ord verkställer allt hvad till mitt fack härer, får härmed tillkännagifva att jag anländt till staden.
F. SAUVAL.
Tandläkare från stockholm.
Adr.: S:t Hansgatan: 11 nedra botten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52