Biograferna.

Visby bio har f. n. en trevig film, där Ramon Navarro spear ung och glad löjtnant. Filmen är mycket smårolig och full av bra poänger, medan däremot handlingen är ganska löst skisserad. Humöret och stämningen är den starka sidan av filmen, och som desamma icke kunna smitta åskådaren, lämnar denne föreställningen med ganska angenäma känslor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

En cykelolycka

inträffade vid 11-tiden på förmiddagen å Hästgatan utanför Svenska handelsbankens kontor, då en springpojke råkade kollidera med en fotgängare och därefter störta i gatan. Enligt uppgift fick han icke cykelns bromsar att fungera. Hamn fördes till läkare och därefter till lasarettet, där det konstaterades, att han erhållit ett brott på ena armen. Sedan han blivit förbunden, fick han åter lämna sjukhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Visborgs kungsladugård.

Arméförvaltningen har anvisat 400 kr. för utförande av vissa arbeten i uthyrningsfastigheten vid Visborgs Kungsladugård. (TT.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Anslag till skolläkare och rektorsbiträde.

Skolöverstyrelsen har för innevarrande budgetår vid högre allmänna läroverkeet i i Visby bestämt arvodet till skolläkaren till 923 kr. och till rektors biträde till 528 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

På sin 60-årsdag i måndags

blev folkskollärarinnan fröken Elise Hederstedt i Bro föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar. Redan tidigt. på morgonen infann sig skolrådet med kyrkoherde Widegren i spetsen och överlämnade en korg med blommor samt en krokan, en konstnärligt utförd avbildning av skolhuset, där jubilaren under en lång följd av år haft sin verksamhet. De ungas syförening gav en hyllning i toner, samt överlämnade ett skrivställ av silver. Under dagens lopp ankom ett stort antal blommor, presenter och telegram från den talrika vänkretsen, allt vittnande om den sympati och aktning jubilaren förskaffat sig. Bland presenterna märktes en silverkanna från sockenborna.
Fröken Hederstedt gav på kvällen supé i sitt hem för ett stort antal inbjudna gäster sockenbor och övriga vänner. Vid festligheten höllos flera tal bl. a. av kyrkoherde Widegren, som framförde såväl skolrådets som övriga sockenbors tack för fröken Hederstedts långa och plikttrogna läreregärning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Dödsfall.

I en ålder av 34 år avled i morse e. o. tjänstemannen vid riksbankens avdelningskontor härstädes Harald Hallgren.
Karl Harald Hallgren var född i Visby den 10 jan. 1898 och son till numera avlidne skräddaren Emil Hallgren och hans maka, född Johansson. Han avlade studentexamen 1917, hade därefter någon tid plats vid Köpmannabanken i Stockholm samt anställdes år 1919 i riksbankens tjänst. Inom kort drabbades han emellertid av en bröstsjukdom, och under sin tjänstgöringstid i riksbanken har han under längre och kortare perioder åtnjutit tjänstledighet för hälsans vårdande, varför han icke heller kunnat ifrågakomma till ordinarie tjänst. Efter att senast hava åtnjutit halvtannat års tjänstledighet, hade han för avsikt att den 1 dennes inställa gig till tjänstgöring, men måste taga förlängd tjänstledighet. Den närmaste dödsorsaken var nu en blodstörtning.
Den bortgångne var trots sin sjuklighet en synnerligen energisk ung man, mångsidigt intresserad och full av arbetsiver. Han var en tid verksam inom idrottsrörelsen och sekreterare i Visby idrottsförening. Sitt livliga intresse för allmänna frågor och särskilt för internationell politik gav honom anledning att i olika tidningar, i första rummet Gotlands Allehanda, medarbeta genom uppsatser, som förrådde icke blott stor beläsenhet och gott omdöme utan även hans energi att från sjukbädden studera världshändelsernas utveckling.
Närmast sörjande vid båren står den bortgångnes moder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Läkemedelsförråd i Roma?

Sveriges apotekarförbunds verkställande utskott föreslår hos medicinalstyrelseen inrättande av läkemedelsförråd i Roma att tilldelas antingen apoteket i Slite eller eventuellt apoteket i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Ytterligare bidrag ur tillfälliga skogsvårdsanslaget.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län hemställer hos k. m:t att av anslaget till understödjande av vissa tillfällig a skogsvårdsåtgärder er på enskildas skogar bli tilldelad ytterligare 1,132 kr. att utdelas såsom statsbidrag till tre skogsdikningsföretag i Västkinde och Lärbro socknar samt 204. kr. i förvaltningsbidrag. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Tjänstledighet

har beviljats kyrkoherde Gust. Sjöberg i Klinte för tiden 5—19 okt., då hans tjänst uppehålles av kyrkoherde H. Carlson i Sanda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225