Lösen för fynd att lyftas å

Landskansliet af: arbetarehustrun Greta Pettersson Sigdes i Burs 37 kronor för en treryggad fingerring af guld; Johan Olsson Bitters i Hejnum 12 kr. för 1 knif och 1 armring af brons, Joh. Vallin Nygårds i Vänge 5 kr. för 2 söljor m. m. af brons; Niklas Lundin Båtare i Gothem 8 kr. för 2 spännbucklor m. m. af brons, L. P. Zackrisson Kisslings i Fohle 10 kr. för bitar af en sköldbuckla och handtag af brons samt 3 små silfverknappar; Carl Nygren 20 kr. för 3 bågspännen m. m. af brons och perlor m. m. funna å Vallstenarum samt 30 kronor för 1 större, tunn, öppen ring, ett bågspänne och små ringar samt ett mynt af romerska kejsarinnan Faustina den yngre, allt af silfver och en kam af ben m. m.; Carl Viman Stenstugu i Vesterhejde 12 kr. för 1 större och 2 mindre spännen af brons; P. Vahlqvist 5 kr för 1 söndrig stenyxa, perlor m. m. funna å Vallstenarum; And. Ahlberg Broa i Halla 4 kr. för 1 jernsvärd; Hjalmar Carlqvist L:a Gudings i Vallstena 4 kr., för 1 spjutspets af jern och en hake; drängen L. Österberg i Alfva 25 kr. för 4 djurshufvudtormade spännbucklor af brons m. m., Jacob Geselius Stenstugu i Bro 3 kr. för 1 plogbill af jern; A. Larsson Gudings i Vallstena 40 kr. för diverse jernvapen; Carl Nygren 10 kr för 1 sköldbuckla, svärd, spjut m. m. af jern, funna å Vallstenarum; L. Pettersson Vägvalls i Vallstena 10 kr för ett jern svärd, perlor m. m.; Gossen Hugo Eriksson i Vallstena 5 kr. för bitar af jernvapen och 3 spännen af brons; C. Larsson Antarfve i Toffta 3 kr. för 1 spännbuckla af brons: L. P. Ekström Gloser i Gammelgarn 3 kr. för 1 bronsnål med öga; J. Eklund Levede i Etelhem 4 kr. för 2 söljor m. m. af brons; flickan Anna Börjeson å Roma kungsgård 1 kr. för 1 knifskaft af nyare arbete; arbetaren Frimodig och Björkqvist Klintebys i Klinte 1 kr. förfen kedjestump af brons och en lerperla; Anders Söderström Busartve i Othem 50 öre för en bit af en armring af brons; Hugo Österberg Gantarfve i Gammelgarn 16 kr. för 1 hel lerkruka, spännen m. m. af brons; Joh. Andersson Rovalls i Eskelhem 3 kr. fik 1 spännbuckla af brons; Joh. Timgren Gloser i Gammalgarn 2 kr. för 1 ändbeslag af brons; Thom. Robert Nisse i Habblingbo 4 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; A. Gardell Tomasse i Lokrume 1 kr. för 1 skära och 1 bit af ett annat instrument af jern; J. Johansson Hallbjens i Heide 4 kr. för 1 jerncelt; Lars Andersson Bols i Hafdhem 3 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; Husbonden Littberg Busarfve i Roma 4 kr. för 1 rund spännbuckla och 1 löst beslag af brons, det senare med tunn silfverbeläggning; O. Vallenström Buttlegårda i Buttle 5 kr. för 1 rundt bronsspänne; C. N. Andersson Antarfve i Hafdhem 4 kr. för 1 sölja, brutna ringar m. m. af brons och 3 perlor m. m.; satm Nils Siggelin Ringom i Alfva 4 kr. för 1 jernknif, 1 sölja och bitar af en lerkruka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Utslag från Kongl. Svea Hofrätt

att lösas å Landskansliet af Båtel Nyman Pejnarfve, arbetaren Ludv. Melin f. bonden N. P. Hansson i Ahlskog, bonden L. Johansson Hesselby m. fl., bonden Mårten Mårtensson Rofinds, bonden Joh. Eklund Stenhuse m. fl., kyrkoherden Carl Herlitz, enkan Carolina Pettersson Suderbys, Husbonden Gustaf Johnsson vid Bryor, häradshöfdingen A. L. von Strussenfelt och kyrkoherden Mårten Lyth.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Kongl. Skogsstyrelsen

har på gjord ansökan beviljat Jägmästaren J. O. Sylvan tjenstledighet, för helsans vårdande, under nästa Juli och Augusti månader samt förordnat extra Jägmästaren H. Lagerqvist, boende vid Landtbruksskolan å Varplösa i Björke, att tjensten under tiden bestrida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Den nya ångaren Oscarshamn

fortfar att på sin trade Wisby—Öland—Oscarshamn jemte några andra platser å fastlandet göra goda och lönande resor — säger Oscarshamns Posten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Nyutnämnde rektorn

vid härvarande läroverk hr lektor Forssberg har anländt till staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Tjenetledighet och förordnande.

Uppå derom gjord ansökning har konungens befallningshafvande härstädes beviljat kronofogden H. N. Volff, för helsans vårdande, tjenstledighet från den 25 uti innevarande månad till och med den 26 instundande juli, samt förordnat stadskassören J. G. Frendin att under nämnde tid kronotogdetjensten i Gotlands södra fögderi bestrida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Afslutningsexamen

för vårterminen egde i tisdags rum i härvarande folkskola, hoars salar dagen till ära voro rikt smyckade med blommor. Antalet barn, som i stadens folkskolor under denna termin varit inskrifne, utgör: för lasta skolan 148 gossar och 129 flickor, tillsammans 277, samt i stadens sex småskolor 164 gossar och 142 flickor tillsammans 306. Sammanlagda antalet utgör sålunda 583 barn. Af fasta skolans lärjungar halva duck under terminens lopp 23 barn utan gjord anmälan upphört med läsningen. Nittiofyra flickor halva al skolans lärarinna Mll Gustafsson undervisats i handasnjder såsom sy, sticka, märka m. m.
Barnen hemlörlolvades af H. H. Biskopen, som i sitt tal bland annat skarpt framhöll nyttan och nödvändig beten af att barnen vid sin afgång från skolan uttaga afgångsbetyg. ”I kommen ut i verlden och hafven intet intyg öfver edra i skolan inhendade kunskaper och edert uppförande. I blifven då misstänkta för att hafva blygts uttaga något sådant” För öfrigt uttalade hr Biskopen varma välönskningar för deras framtid, som nu afgingo från skolan, och lade dem på hjertat att ej glömma två saker, dels att arbetet är menniskans högsta ära, dels att vi lära så länge vi lefva, vår ställning må vara hög eller låg så finnes alltid mycket som bör förkofras.
Etter examens slut utdelades följande belöningar:

Vid afgång från skolan:
Alfred Björkegren, ”Sverige” af Horberg, Karl Pehrsson, Zweigbergks räknebok, Hugo Lindbom, Skol-atlas af Roth, Maria Gahnström, en Syväska, Hilda Sandahl en Läsebok, Maria Söderberg, en d:o, Hilda Wallin, Gotlands Geografi o. Historia, Hilda Gardell, en Läsebok, Hilma Alfvegren, Gotlands Geografi och Historia, Hulda Andersson, en Syväska, Emma Wester, en Psalmbok.

För uppmärksamhet, gjorda framsteg och gode uppförande:
4:de kl. Johan Stenman, ”Sverige” af Hofberg, Johan Levin, Zweigbergks räknebok, Otto Öllander, d:o d:o.
3:dje kl. Olof Nikl. Ekman, Karl Olof Edv. Dahlin, Gustaf Edv. Fallström och Walfred Törnsliog hvardera ett exempl. af Roths Skolatlas, Anna Maria Blomberg och Maria Berg, hvardera en Psalmbok, Emma Sofia Bäckström, ett Skrin.
2:dra kl. Johan Loggin, Gabriel Herman Wessman, Karolina Josefina Björkander samt Maria Wallander, hvardera Erslevs Geografi samt Starbäcks Historia.
1:sta kl. Karl Edv. Johansson, Naturlära af Berlin.
För flit och framsteg i syskolan: Wilhelmina Olsson, Selma Sandelius, Emeli Kristina Olsson, hvardera en Sax.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Stå kostnaderna för anläggande

af smalspåriga jernvägar på Gotland i sådant förhållande till fördelarna deraf, att Gotland bör tillgodogöra sig dessa kommunikationsmedel? Denna för ön så vigtiga fråga kommer att af hushållningssällskapets ledamöter den 2 juli kl. 1 e. m. ä hypoteksföreningens lokal vid Donners plats diskuteras. Frågans stora betydelse för öns och Visby framtida utveckling, önskvärdheten för att icke säga nödvändigheten att någonting snart åtgöres ligga tydliga och klart för hushållningssällskapets ledamöter, derom äro vi förvissade, hvadan vi hoppas på en lag och sakrik diskussion, agnad att skingra fördomarna och ingifva allmänheten det förtroende till företaget, som detsamma i så rikt mått förtjenar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Dödsfall. Alexander Malmberg

Att herr Alexander Malmberg stilla afled i Stockholm den 21 Juni 1875; i en ålder af 43 år, 8 mån. 25 dagar; sörjd och saknad af Maka, barn, Anhöriga och Vänner. Varder endast på detta satt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Dödsfall. Mårten Andreas Landtbom

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. Hemmansegaren Mårten Andreas Landtbom, som stilla afled vid Kumla i Lärbro den 20 Juni 1875; i en ålder af 70 år, 1 mån. och 26 dagar; sörjd och saknad af Barn och Barnbarn samt en Broder; varder härmed på detta sätt den Aflidnes Slägtingar och Vänner tillkännagifvet.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.