Auktion vid Hägvalls i Wänge.

I anseende till Hemmansegaren Olof Olofssons vid Hägvalls i Wänge dödlige frånfälle, låta hans sterbbusdelegaremedelst offentlig auktion, som kommer att förrättas Fredagen den 23 och Lördagen den 24 innevarande månad, begge dagarna från kl. 11 f. m. försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, malm, messing, koppar, then, bleck och jernsaker, kreatur såsom 3 hästar, 3 oxar, kor, ungnöt, lam och svin, åker- och körredskaper såsom vagnar, kälkar, ressläda, vänd- och spetsplogar, harfvar, mullfösar, vrång- och foderhäckar, tröskverk, vindmachin, selar, oxok, en mängd möbler och husgerådsssker, goda fjäderfyllda sängkläder, bordlinne, porslin, glas och träkärl, mansgångkläder, ett parti hö, halm och spannemål samt potates. Vederhäftiga köpare erhålla 3:ne månaders betalningsanstånd.
Kräklingbo d. 13 Okt. 1874.
Utredningsmannen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Wid stiftets presterskaps

sammanträde i domkapitlets expeditionslokal sistlidne onsdag d. 14 dennes, förekom:
1.) Af folkskolelnspektören d:r Rosman ingifvet förslag till reglemente för stiftets folk- och småskolor, hviket i allmänhet vann presterskapets bifall och derföre skulle befodras till vederbörlig sanktion.
2.) Af kyrkoherden Hauffman väckt förslag om bildande af traktatsällskaper för att medelst religiösa skrifter motverka sekterism och separatism. Denna fråga, en onekliken ibland de vigtigeste som kunde blifva föremål lär presterskapets öfverläggning och någon dess vidare åtgärd, kunde, till följd af dess vigt icke afgäras, utan skulle den med första vidare förekomma till öfverläggning och beslut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Utnämde.

Kongl. m:t har den 2 dennes till kapten vid Gotlands nationalbeväring utnämt löjtnanten G. F. W. Blomgvist samt till löjtnanter underlöjtnanterne O. E. Rosen och S. L. Broberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Tjufbandet.

Enligt till härvarande länsstyrelse i går e. m. ankommen rapport från länsstyrelsen i Nyköping hafva tvänne karlar sistl. onsdagsmiddag landat nära Näfveqvarn i en tremätnings skeppsbåt, märkt i stäfven och å borden med L. B, samt derefter försvunnit i skogen. Båten hade blifit fylld med sten och sänkt, men återfanns nära stranden och tillvaratogs jemte mast och åror. Seglen saknades. Karlarne efterspanas.
Ofvanstående beskrifning på båt m. m. öfverensstämmer fullständigt med de uppgifter, som egaren till den stulna båten lemnat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Strandningar.

Franska skonerten Griffin, kapten Lostudez, hemmahörande i Nantes, kommande ifrån Köpenhamn, destinerad till Ljusne, i barlast, strandade den 4 dennes utanför Habblingbo å Gotlands vestra kust. Dykareångaren Poseidon har sedan tagit fartyget af grund och inbogserade det i lördags till Wisby, der det i måndags an dergick besigtning, hvaraf utröntes, att det väl hade mycket svår läcka, man likväl kunde repareras, hvarför det nu skall kullhifvas och här repareras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Stadsfullmäktige.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde å Rådhuset tisdagen den 18 dennes förehades följande hufvudsakliga ärenden:
1:o.) Af kamreraren Bokström gjord anmälan om, att i en skomakaren A. F. lägenhet i närheten at kruthuset utanför söderport uppförts eldstad, och att stadsfullmäktige, med anledning häraf, måtte fatta något beslut. Sedan lektor C. J. Bergman upplyst, att ifrågavarande lägenhet numera öfvergått till annan egare, ansåg stadsfullmäktige att frågan för närvarande icke kunde föranleda till någon deras åtgärd.
2:o.) med anledning af kongl. m:t nådiga bref af den 8 Maj detta år angående ny byggnadsordning får städerna och sladsfullmäktiges till följe häraf fattade beslut om tillsättande af en komité, som skulle uppgöra förslag till byggnadsordning för Wisby, utsågs att till ledamöter i denna komité:
Öfversten von Vegesach, förste landtmätaren Jacobsson, konsul G. T. Romdahl, konsul L. Arweson samt byggnadsinspektoren kapten Wahlgren.
3:o.) Till ledamöter i Navigationsskolstyrelsen invaldes konsulerna Westberg och Ekman.
4:o.) Ansökning af åtskilliga husegare vid Speckagränd om bättre gasupplysning medelst flera lyktors anbringande remitterades till Drätselkammaren att dermed efter bepröfvande förfara.
5:o.) Af hamnbyggnadsdirektionen lemnad redogörelse öfver de i år verkstälda arbetena och dermed förenade kostnader föredrogs, och föanledde icke till någon vidare åtgärd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Sjöfartsunderrättelser.

Engelska ångfartyget Maud, som för några dagar sedan strandade å Salvoref togs af grund den 13d:e och inbogserades till Fårösund af dykeribolagets båtar.
Franska ångaren Dunkerquois, på resa från Dunkerque till Konstadt, strandade den 15 d:s utanför Sundre, fartyget är vattenfyldt. Bergningsångarne Neptun och Poseidon hafva ditgått.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Postkungörelse.

För fortskaffande af kärrposten å linien Wisby-Guldrupe två (2) gånger i hvarje vecka fram och åter emellan Wisby och Roma från och med nästa års början, ega spekulanter att före den 10 nästinstundande November hit ingifva skriftliga anbud stälda till Kongl. General Poststyrelsen. Anbuden böra lyda å för hvarje mil bestämdt belopp.
Wisby Postkontor den 14 oktober 1874.
e. f.
M. A. Lövgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Offentlig auktion.

I anseende till Hemmansegaren Olof Olofssons vid Hägvalla i Wänge dödlige frånfälle, låta hans sterbhusdelegare, medelst offentlig auktion, som kommer att förrättas Fredagen den 23 och Lördagen den 24 innevarande månad, begge dagarna från kl. 11 f. m., försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, malm, messing, koppar, then, bleck och jernsaker, kreatur såsom 3 hästar, 3 oxar, kor, ungnöt, lam och svin, åker- och körredskaper såsom vagnar, kälkar, ressläda, vänd- och spetsplogar, harfvar, mullfösar, vrång- och foderhäckar, tröskverk, vindmachin, selar, oxok, en mängd möbler och husgerådsssker, goda fjäderfyllda sängkläder, bordlinne, porslin, glas och träkärl, mans-gångkläder, ett parti hö, halm och spannen ål samt potates. Vederhäftige köpare erhåla time månaders betalnings anstånd.
Kräklingho d. 13 Okt. 1874.
Utredningsmannen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82