Tullen i Slite behöver mera folk för bevakning.

Nattbevakning av hamnen är erforderlig.
Stockholm, 6 sept. (Press.) Tullförvaltaren vid Visby tullkammare K. Berggren begär hos generaltullstyrelsen, ad Slite tullstation skall från 1 juli 1948 förstärkas med en tulluppsyningsman och en tullvakt.
Under 1946 klarerades för erläggande av hamnavgifter för fartyg och varor 930 fartyg om 211,867 registerton. Dessutom angjordes hamnen av fartyg för proviantering, mönstring m. m., så att hela antalet fartyg, som årligen måste kontrolleras av tullbevakningen i orten, numera uppgår till c:a 1,000. — Genom ändrad fyrbelysning är hamnen lätt att angöra för mindre fartyg även under mörker. På grund av otillräcklig personaltillgång kan ingen nattbevakning ordnas. Lotspersonalen kontrollerar lotspliktiga fartyg från utrikes ort men ”icke lotspliktiga” fartyg måste ligga utan tillsyn ofta flera timmar. Under sådana förhållanden vill tullstationens personal inte påtaga sig något ansvar för den händelse olagligheter skulle förekomma.
Flera personer av utländsk nationalitet är f. n. boende i Slite och trakten däromkring. En del av dem är ägare till motorfiskebåtar. Det kan tänkas, att de av en eller annan anledning försöker uppnå kontakt med sina forna, härifrån ganska närbelägna hemtrakter. Under 1946 inträffade i Slite tre fall av sådan olaga trafik, av vilka ett fall kunde beivras. En skärpt uppsikt över vad dessa personer företar sig hade varit önskvärd.

Sjöfarten i hamnen kommer att ökas.
Från det största industriföretagets chef, dir. A. de Jounge vid Slite cement- och kalk A. B., har inhämtats att ytterligare en ny cementugn av stor kapacitet kommer att anläggas och beräknas vara färdig 1948. Importen av bränsle kommer till följd härav att avsevärt stegras och beräknas bli dubbelt så stor som åren 1938 och 1939, då den utgjorde 70,000 resp. 72,500 ton. Maskiner till nya ugnsanläggningen kommer att införas direkt från utlandet. Vidare påpekas att byggnadstillstånd beviljats för hamnens fördjupning till 7,2 m., varigenom hamnen kan angöras av oceangående fartyg med kol- och oljelaster. Därjämte kommer, så snart byggnadslov beviljats, kajanläggningarna att utbyggas. Slite hamn torde numera vara av den storleksordning, att bevakning av densamma är erforderlig även nattetid, anser tullstationens föreståndare. Nattbevak. ning är emellertid ej möjlig att anordna med nuv. personalstyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *