Kronan köper Laus holmar.

Domänstyrelsen anhåller om k. m:ts bemyndigande att för kronans räkning förvärva fastigheten paus Holmar 12 i Alskogs socken. Säljare är e. o. hovrättsnotarie K. F. Åberg och köpeskillingen är 10,000 kr. Holmarna ligger omkring 4 km. sydost om Ljugarn och arealen omfattar 17,4 hektar. De är i stort sett trädlösa, frånsett några smärre förkrympta gran-, tall- och oxelgrupper. Fastigheten består av Gräsholmen och Skarpholmen, där gässen finner en utmärkt skyddsplats. Sin föda intar de på den närbelägna Storholmen. Förslaget om inköp av dessa områden för kronans räkning sammanhänger med jägmästare E. Wibeeks utredning om den vitkindade gåsens skadegörelse på Gotland. I denna utredning föreslogs inköp av en del holmar för avsättning till ett fågelskyddsområde. Förhandlingar i sådant syfte har förts med ägarna av de vid Gotlands ostkust belägna öarna Rone utholme, Kaggen jämte revet Sörnestård samt Storholmen, Gräsholmen och Skarholmen. Hittills har dock endast överenskommelse kunnat träffas med ägaren av Gräsholmen och Skarpholmen. Efter kronans förvärv av dessa holmar är avsikten att förvalta dem som kronopark med de tnskränkningar, som kan föranledas av att de skall avsättas som fågelskyddsområde. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *