Kooperativt länsmöte på Gotland.

Gotlandskretsen av Kooperativa förbundets andra distrikt höll söndagen den 31 aug. sedvanligt kretsmöte i Visby.
Närvarande voro 75 ombud från de kooperativa föreningarna på Gotland. Kooperativa förbundets styrelse representerades av hr Hugo Edstam. Efter hälsningsanförande av distriktsordföranden hr Uno Vahlstedt utsågs hr Sten Johansson från Rute att leda dagens förhandlingar.
Distriktets revisor hr Joel Persson gav en redogörelse över verksamheten inom distriktets föreningar. Av denna framgick att 53 föreningar med 307 butiker äro verksamma inom distriktet. Därav kommer på Gotland 9 föreningar med 31 butiker. Omsättningen för hela distriktet under år 1946 utgjorde 50,509,977 kr., med en ökning jämfört med 1945 av 6,802,449 kr. Omsättningen för Gotlandsföreningarna utgjorde 5,045,867 kr., vilket innebär en ökning jämfört med 1945 av 774,877 kr.
Medlemsantalet för hela distriktet är 35,408 medlemmar, vilket innebär en ökning mot föregående år med 1,176 medlemmar.
Hr Persson berörde även frågan om lagerhållning och kostnaderna och manade till försiktighet på grund av nu rådande tidsläge.

Våra uppgifter nu.
Efter revisor Perssons redogörelse överlämnades ordet till direktör Hugo Edstam, som inledde frågan om ”Rörelsens ekonomi”. ”Tal. inledde sitt anförande med att ta åhörarna ut i de krigshärjade länderna och ge en orientering hur svårt dessa har för att klara sitt uppehälle. I allmänhet är derag butiker stängda på grund av varubrist.
I vårt land finns ännu en hel del att köpa till rimliga priser, men. för att skydda kronans värde får vi nog försöka knappa in på konsumtionen och inrikta oss på att spara. I anslutning till direktör Edstams anförande upplästes och antogs en allvarlig maning från Kooperativa förbundets förvaltningsråd och styrelse, vari bl. a. underströks: Köp endast kontant och ej på kredit eller &vbetalning; uppskjut alla sådana inköp, som kunna anstå tills valutatillgången åter blir rikligare; deltag i sparandet och medverka till avsättning av de planerade statliga obligationslåner, och undvik nu varje icke absolut ofrånkomlig investering i nya anläggningar. Förvaltningsrådet och styrelsen anse det nödvändigt att nu inrikta hela kooperationens samlade kraft på att medverka i arbetet för att skydda penningvärdet. Detta är en för svenska folket gemensam uppgift, som i dagens läge är så betydelsefull, att den kräver en personlig uppoffring av varje medborgare. Förvaltningsrådet och styrelsen vädja till landets 850,000 kooperativt organiserade hushåll att visa vad en enig samverkan förmår skapa.
Efter direktör Edstams anförande hölls rast för lunch. Vid förhandlingarnas återupptagande överlämnades ordet till hr Vahlstedt, som inledde frågan om rörelsens parlamentariska organisation.
Nästa fråga på dagordningen var val av arbetsutskott för Gotland samt ledamot av distriktsstyrelsen. Till arbetsutskott för Gotland utsågs hrr Martin Danielsson och Erik Andersson, Visby, Thomas Tomsson, Hablingbo, Sten Johansson, Rute, samt Arvid Broman, Fårö. Till ledamot i distriktsstyrelsen utsågs affärschef Martin Danielsson, Visby, med affärschef Valter Österberg, Autsarve, som suppleant.
Som sista punkt på dagordningen var ett anförande av Försäkringsinspektör Erik Andersson från Visby, som redogjorde för försäkringskooperationens premiesänkningar.
Ordföranden framförde sedan ett tack till de närvarande och vände sig särskilt till gästerna från fastlandet, samt uttalade sin förhoppning om kooperationens fortsatte framgång.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *