Indragningen av Burgsviks lotsplats.

Kommerskollegium som anmodats yttra sig över förslaget om indragning av Burgsviks lotsplats, har i sin tur anmodat organisationer på sjöfartens område att uttala sig i ärendet. I ett betänkande år 1934 har statens organisationsnämnd förordat indragning av denna lotsplats och i yttrande 1935 förklarade sig lotsstyrelsen ej ha något att erinra häremot. Lotsverksakkunniga, som år 1936 avgav sitt betänkade, ansåg sig emellertid ej böra föreslå indragning av lotsplatsen då. Sedan ett på nymätningar grundat sjökort över de gotländska farvattnen utkommit borde emellertid frågan övervägas på nytt. Ehuru något sådant sjökort ännu ej utkommit har dock lotsstyrelsen ansett sig böra redan nu behandla frågan. Trots att antalet lotsningar vid lotsplatsen är ringa, förklarar lotsstyrelsen, att den nu kommit till ändrad uppfattning och sålunda numera ej kan förorda en indragning, ens när ett nytt sjökort kan föreligga. Lotsplatsen är en så betydelsefull säkerhetsanstalt för sjöfarten, att den bör bibehållas, även om antalet lotsningar är ringa. Även ur bevakningssynpunkt får den anses ha stor betydelse, säger styrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *