August Jacobsson 60 år.

En av Havdhems mera kända och uppskattade män, Aug. Jacobsson, fyller sextio år den 24 september.
Hr Jacobsson är född i Spenarve i Havdhem, men 1912 flyttade han som nygift till Allmungs, en vacker gård, som han köpte av Oskar Mattsson. I sin ungdom skaffade han sig en god utbildning, dels som elev vid Hemse folkhögskola och ett par år som lantbrukselev i Danmark. Som lantbrukare har han i varit en föregångsman, och trots många uppdrag vid sidan av gårdens skötsel, har han hunnit med att sköta sin gård. Han har naturligtvis haft synnerligen god hjälp då det gäller gårdens skötsel, i sin präktiga och arbetsamma maka och sina båda söner. En av sönerna är ingenjör i Smålandsstenar, och sonen Gösta med maka står för skötseln av gården. Som vidsynt jordbrukare har hr Jacobsson alltid insett nyttan och betydelsen av maskinell utrustning, och maskiner har han skaffat på nästan alla områden inom jordbruket. Att bygga och reparera har alltid legat för hr Jacobsson och som en följd härav står hans gård i Allmungs som en mönstergård med präktiga hus överallt.
Det är alldeles givet att en man med sådan begåvning och sådana förutsättningar inom jordbruket skulle kunna fylla viktiga uppgifter på områden som faller utanför jordbrukets område. Redan som 30-åring invaldes han som ordförande i Havdhems kommunalnämnd — 1917-28. Sedan har han under årens lopp mottagit en lång rad förtroendeuppdrag, av vilka han fortfarande innehar de flesta. Sålunda är han ordförande i styrelsen för Gotlands Andelsmejeri och ledamot i dess arbetsutskott, ledamot av Mejeriförbundets styrelse, ledamot i styrelsen och kassör i Gotl. södra härads kreatursförgäkringsförening, ordförande och kassör i Brandstodsföreningen Hjälpsamhet, ledamot i styrelsen för Gotlands brandkårsförbund, ledamot i Egnahemsnämnden och länsnykterhetsnämnden, vice ordförande i styrelsen för länets lantmannaskola och ordförande i dess arbetsutskott, ordförande i vägsynenämnden i södra häradet samt ordförande i fastighetstaxeringsnämnden i södra distriktet, kronoombud i inkomsttaxeringsnämnden, ägo-delningsnämndeman, ledamot i styrelserna för tingshusbyggnadsskyldige i södra häradet och Handelsbankens hemsekontor, ordförande i folkpartiets valkretsförbund, i Havdhems kommunalfullmäktige och kommunalstämman, vice ordförande i kommunalnämnden och i folkskolestyrelsen, vidare ordförande i styrelserna för Havd-hems sockens sparbank och Havdhems andelstvättförening, ledamot i kristidsnämnden och ordförande i Havdhem-Eke kristidsförbund. Vidare är han ersättare för ordföranden i södra boställsnämnden samt har tidigare under åtta år tillhört landstinget och varit ordförande i GLC:s lokalavdelning i Havdhem under en följd av år tills avdelningen upplöstes.
Som av ovanstående torde framgå är hr Jacobsson en mångbetrodd person, för viken man såväl inom som utom hemkommunen hyser stor aktning och sätter värde på hans goda insatser för det allmännas bästa. Också lyssnar man alltid villigt till hans väl avvägda, vinnande och kloka inlägg och förslag.
Kommen från ett baptistiskt hem var det helt naturligt ett han skulle följa i sina fäders spår. 1910 förenades han med Havdhems baptistförsamling, där hans tid, kraft och begåvning kommit till användning alltsedan dess. Sedan många år är han medäldste i församlingen och dess v. ordf. och under församlingens vakansperioder har han ofta fått bära det största ansvaret för ledningen. Som söndagsskolman är han, nästan oöverträfflig. Under nära 40 år har han varit söndagsskolans föreståndare. Inom det gemensamma baptistiska arbetet på Gotland har han under många år varit ledamot i dess styrelse och ännu tjänar han som GB-missions kassör. Sedan ett flertal år tillbaka är han ledamot av samfundets missionsstyrelse i Stockholm. Överallt inom det baptistiska arbetet har han blivit uppskattad och alltid har han insett det som en ära att föra kristendomens och församlingens talan.
När han nu fyller Mna 60 år kan han se tillbaka på ett synnerligen rikt och gagnande liv. Han kan även se framåt, ty han är ännu en man med obrutna krafter. Säkerligen komma många gotlänningar och hans många vänner och bekanta över vattnet ett lyckönska honom, då han går in i sitt sjunde decennium.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *