Årsmöte i länets brandkårsförbund idag på middagen.

F. brandchefen Carl Lindström avgår.
Gotlands läns brandkårsförhund hade i dag på middagen ord. årssammanträde i länsstyrelsens sessionssal, där ett stort antal brandchefer och andra medlemmar slutit upp. Förbundets ordförande, landshövding Nylander öppnade sammanträdet. Avskedsansökan från posten som sekreterare och kassaförvaltare förelåg från f. brandchefen Carl Lindström och i hans ställe invaldes brandchefen T. Jakobsson.

Sedan verksamhets- och revisionsberättelserna behandlats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet förrättades val av två i tur avgående ledamöter, vilka båda omvaldes. Det vår landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn, och byggm. Karl Stenström, Burgsvik. Till suppleant för dessa omvaldes kamrer F. O. Olofsson, Slite.
Det var i samband med valen, landshövdingen meddelade, att f. brandchefen Lindström begärt avsked ur styrelsen från 1/10 i år, vilket också beviljades. Landshövdingen riktade ett tack till den avgående ledamoten för hans insats under de 11 år han tillhört föreningen, påpekade att brandväsendet utvecklats oerhört under tiden och att hr Lindström med tacksamhet kan se tillbaka på de gångna åren. Styrelsen hade föreslagit en gratifikation av 400 kr. till honom, vilken erkänsla förbundet nu också beviljade sin sekreterare och kassör. Visby-brandchefen, kapten Jakobsson invaldes, i styrelsen i hr Lindströms ställe och övertog därmed även hans sysslor.
Till revisorer omvaldes vidare riksdagsman K. F. Söderdahl och verkmästare G. Gustafsson. Medlemsavgiften bestämdes att utgå med samma belopp som föregående år.

Glöm ej brandförsäkringarna!
I anslutning till det aktuella fallet för någon tid sedan, då en motorspruta strejkade vid en brand på Gotland, uppmanade landshövdingen de närvarande brandcheferna att vara noggranna med eftersynen av sprutorna.
Liksom vid tidigare sammanträden ville landshövdingen även nu genom pressen rikta en vädjan till den gotländska allmänheten att ordna sina brandförsäkringar till nu gällande värden. Det är beklagligt, sade lands, hövdingen, att man så ofta skall behöva läsa i tidningarna om att den och den brunna byggnaden eller inredningen inte var försäkrad till fulla värdet eller helt enkelt inte försäkrad alls. Byggmästare Karl Stenström och dir. K. A. Hall framhöll också i sammanhanget att det är förmånligt att försäkra i häradsbolag, som skaffat sig god ställning genom återförsäkringar och har många förmåner för medlemmarna, såsom fria besiktningar av elektriska ledningar och dyligt.
Kapten Ekberg, Stockholm, som representerade förbundsstyrelsen talade därefter om motorsprutor och ersättning för deltagande i släckning av skogsbränder. Landshövdingen tackade talaren och efter styrelsesammanträde samlades man i hamnen, där en uppvisning av brandmaterial m. m. vidtog, till vilken uppvisning Allehanda återkommer senare.

Intressanta demonstrationer.
Efter årsmötets samlades deltagarna nere på hamnen där en del intressanta nyheter på brandsläckningens område visades. Sekreteraren i Brandkårernas riksförbund kapten Ekberg presenterade de tre firmorna, Henrikssons brandredskap, Allmänna Brandredskapsaffären och firman D. Hald, alla i Stockholm, varefter representanter för firmorna förklarade apparaternas funktion och därefter demonstrerade dem praktiskt. Den kanske främsta av de visade nyheterna i kampen mot elden var vattenkanonen, vilken, matad med två slangledningar, kan ge en stråle med 3,000 liter vatten pr minut. En man kan inte sköta en stråle med sådana kvantiteter, man måste vara minst två, här kan en man ledigt sköta denna väldiga vattenkraft och t. o. m. flera, då strålen kan låsas i olika lägen. Kanonen är även försedd med ridåspruta, varigenom skydd mot hettan kan erhållas.
Det är sedan länge en strävan vid eldsläckning att inte endast släcka elden utan också att samtidigt undvika att åstadkomma vattenskador. Vid demonstrationen visades också en hel del tillsattsmunstycken av olika typ, varvid vattenbestrålningen kunde ges formen av dusch eller dimma, alltså minsta möjliga kvantitet vatten med största möjliga täckta yta.
I förbifarten fick man också se en glimt av Romabrandkårens nya brandbil, en typ, som ser ut att ha stora företräden på Gotland. Den ger plats för materiel och ett antal brandmän men har utom påhängsspruta en sådan ap-terad direkt till motorn framför kylaren. Bilen har inbyggd tank och kan sålunda praktiskt taget ögonblickligen efter framkomsten till brandplatsen sätta igång vattenbegjutning, det viktigaste i eldsläckning är som bekant att komma till aktion så snabbt som möjligt efter eldens utbrott. Flera vagnar av denna typ äro under arbete.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *