Växande samhälle i öns centrum.

Affärs- och bostadsbyggnad i Roma.

Roma går framåt med stora steg.
Innan sockerbruket uppfördes i Roma 1894 var väl Roma socken i stort sett lik varje annan gotlandssocken. Visserligen hade Roma en storhetstid under cisternciensermunkarnas aera på 1100-talet och sedermera, när Roma Kungsgård var den största egendomen på Gotland. Men allt detta är så länge sedan. Av större betydelse för samhällsbildningen i socknen har skett i vår tid. Sockerfabriken förlades till Roma för att leverantörerna skulle få så korta leveransvägar som möjligt. Och sedan har samhället utvecklats i jämn takt. På senare år har byggnadsverksamheten tagit större fart och Roma är nu på god väg att inrangeras bland öns största samhällen.
För någon månad sedan var vi i tillfälle att återge en bild av det nya kampanjhemmet i Roma, som sockerfabriken låtit uppföra. Den moderna anläggningen, kommer säkerligen att så småningom även användas som logi, när sockerbrukets portar är stängda.
Sockerbruket i Roma har varje år uppfört en och annan byggnad eller låtit utföra restaureringar. Men även den privata byggnadsverksamheten har haft god vind i seglen. Flera bostadshus och en del affärs- och verkstadsbyggnader ha tillkommit på sistone — och flera rätt stora byggen planeras. Läkarbostad håller nu på att byggas och snart kommer väl turen till apotek, post etc.
För dagen kan vi ägna vår uppmärksamhet åt det affärs- och bostadshus, som köpman Sture von Corswant. låtit bygga, och som nu tagits i bruk.
Innan vi se oss omkring i den nya byggnaden, bekantar vi oss med hyresgästerna. Först ha vi A/B Gotlands Bank, som här förfogar över den modernaste banklokalen på ön. När Gotlands Bank startade sin verksamhet i Roma, hyrde man banklokaler i mejeribyggnaden vid järnvägsstationen. Sedermera uppförde kamrer Bergström en privat byggnad vari även banken fick sina lokaler. Numera äges denna fastighet av hr v. Corswant, som på samma tomt låtit bygga nämnda affärsfastighet.
Banklokalernas inredning i ek är så där strikt ,sober, och försedd med allt vad som hör till en modern banklokal. Bankkamrer Herbert Karlström, som visar oss omkring i den domän han förvaltar, och i vilken man samma dag flyttat in i, uttrycker sin belåtenhet med de nya lokaliteterna.
— Vi är nyss inflyttade, säger han, så det dröjer ju ännu någon tid innan allt blir komplett. Men det är naturligtvis förmånligt ur flera avseenden, att vi fått nya lokaler, som är fullt tidsenliga.
Här såväl som vid alla byggen eller inredningar, får man vänta på en del saker. Men det far man ta med ro, anser kamrern, som först visat oss den yttre, större lokalen, där kunderna tagas emot. Innanför denna lokal komma vi in i en mindre, som även är avsedd såsom konferensrum. Intill den senare gränsar det solida kassavalvet, som givetvis är både brand- och dyrkfritt. Härvidlag kan vi anteckna en nyhet för Roma, nämligen bankfack, vari kunder kan förvara sina privata värdehandlingar och andra dyrbarheter. Det bör kännas ganska lugnt att ha sina obligationer, inteckningar etc. förvarade på ett så säkert ställe.
Medan vi befinna oss i bottenvåningen titta vi in till Romas nya specialaffär i färg- och kemikaliebranschen. I Roma Färghandel, som firman heter, ha vi köpman Svenssons nya verksamhetsfält. Ja, .d. v. s. branschen som sådan är långt ifrån ny för honom, för han har i flera år konditionerat i färg- och kemikalieaffärer, men det är första gången han är i sitt eget bo, vilket förstås betyder en hel del.
— Såväl affärs- som lagerlokaler är mycket bro, säger hr S., som låter oss bese den nya modernt inredda affärslokalen och där bredvid liggande lagerlokaler. I källarvåningen har firman även rymliga utrymmen, som ligga väl till för in- eller utlastning av varor.

Bostadslägenheterna
i ändra våningen är också inredda med all modern komfort. Innehavaren av färghandeln har från gaveln uppgång till sin lägenhet om tre rum och kök varav ett rum är beläget en trappa upp — således i våningen över. Alla rum är ljusa och rymliga och inredda med allt vad som hör till en trivsam bostad.
Den andra bostadslägenheten är exakt likadan, som nyssnämnda, men ingången till denna är från andra gaveln, varför hyresgästerna har sin särskilda rayon att förfoga över, som ur trevnadssynpunkt naturligtvis är att sätta värde på.
Frisör Sten Gistedt, gute till börden, har slagit sig ned här för att utöva sitt yrke mitt på hemmaön. Hr Gistedt är synnerligen väl förfaren i sitt yrke, och kan allt vad som hör till förstklassig hårvård —undra på det, då hans fader var den kände frisörmästaren Gistedt i Visby.
— Jag har tröttnat på storstadsjäktet, säger hr G., så nu vill jag slå mig till ro och utöva mitt yrke på Gotland. Här är också så väl ordnat. Här har jag en trevlig bostad vars make man får let efter och dessutom en frisörsalong fullt ut lika modern som liknande i Stockholm. Vad kan man se’n mer begära . . ? Kunderna kommer i större antal undan för undan, för numera är alla måna om att få sitt hår välskött.
Från de trevliga bostadslägenheterna följa vi med hr v. Corswant i källarvåningen, där hyresgästerna ha sina matkällare och andra utrymmen. Där ha vi också värmekällan, som hr von Corswant är mycket belåten med.
— Jag har lyckats komma över verkligt prima oljeeldningsaggregat, säger han. Det är ju annars så svårt att nu — när det finns olja — få tag på tillförlitliga aggregat. Från en firma i Gävle har jag fått ett aggregat till vardera fastigheterna, och de fungerar fullkomligt oklanderligt. Förut var det besvärligt, i synnerhet när man skulle elda med ved. Då hade man alla källarutrymmen fyllda med vedbränsle, medan man nu har ett par oljetankar, som kontinuerligt förser aggregaten med olja. Nu behöver man inte ha en tanke på temperatur och eldning, för det hela sköter sig självt. Man får också jämn värme, som kan ökas i den mån vintern biter på. — Det kan vara något för byggherrar att titta på.
Betkampanjen i sockerbruket är slut för säsongen och i samhället bereder man sig som på alla andra håll att fira jul, d. v. s. julkommersen har börjat och trafiken på allfarvägen genom samhället är livlig. Romaborna ha naturligtvis inget emot en ökande biltrafik, men främst på önskelistan för kommande jul är, att det blir fortsättning på betongvägen och ordentliga trottoarer. Som det nu är, är det odrägligt när det är fuktig väderlek. Lervällingen från vägbanan slungas i kaskader utåt sidorna, så inte är det så roligt för fotgängare och cyklister att möta framstormande bilar. Men man får väl med samhällets bebyggare hoppas att gatufrågan genom Roma ordnar sig, när material och arbetskraft finns att uppbringa.
Geo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *