Stadsplanen bör ändras innanför Söderport.

Högvakten får ej rivas utan bör i stället bevaras.
Drätselkammaren i Visby har meddelat riksantikvarien att vissa ändringar av stadsplanen skulle bli nödvändiga om gångportarna i. stadsmuren invid Söderport uppta- gas och placeras på det sätt riksantikvarien medgivit.
Riksantikvarien förklarar sig nu i ny skrivelse till drätselkammaren icke kunna frångå sin tidigare uttalande principiella uppfattning rörande portarnas placering. För sin del finner han det sålunda lämpligt att de för förslagets realiserande erforderliga ändringarna av stadsplanen för vissa områden invid muren blir genomförda.
Tidigare har riksantikvarien uttalat att man bör bevara gatulinjens slutenhet på östra sidan om Söderport genom att låta byggnaden vid portens insida kvarstå. I skrivelse har drätselkammaren då påpekat att enligt gällande stadsplan skall tomten nr 4 i kv. Atterdag och tomten nr 12 i kv. Södertull utläggas till öppen plats. Inte heller torde hinder möta att delvis till öppen plats utlägga tomten nr 12 i sistnämnda kvarter. Vad angår tomten nr 4 i kv. Atterdag, som staden på sin tid fått av kronan, skall byggnaden rivas före 1947 års slut och frågan om byggnadens kvarstående blir sålunda beroende på regeringens beslut, varvid stadsplaneändring bör ske. Om byggnaden skall kvarstå uppstår frågan om det i så fall blir tillräckligt utrymme för gångtrafiken genom den blivande portöppningen i muren. Vidare har drätselkammaren påpekat att den av riks. antikvarien avsedda passagen kommer att förläggas över tomten nr 1 i kv. Atterdag, som är i privat ägo. För denna passage fordras likaledes stadsplaneändring.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *