Skolbygget skjuter raskt i höjden.

Säkert färdigt nästa hösttermin tack vare forcerad arbetstakt.

Nära nittio m. i längd blir sammanlagt de båda byggnader, som i sin fullbordan skall fylla Solbergasko lans skriande lokalbehov. Byggnaderna, som uppföres i T-farm mot Södra Hansegatan, kommer att hännga ihop inbördes och förbindes med gamla skolhuset (i bakgrunden på bilden) genom en korridor från andra våningen över en portik.

I augusti månad i år sattes spaden i jorden på den plats, där det pampiga jättekomplex nu står, som i sin fullbordan kommer att fylla Solbergaskolans sedan lång tid tillbaka skriande lokalbehov. Våning efter våning stiger ovanligt raskt mot höjden och redan när nästa hösttermin börjar kan många Visby-bor glädja sina barn med, att de kommer att få inhämta sina bokliga lärospån i en omgivning, som är toppen av elegans och modernitet. Något om de mammutsiffror och jättekalkyler, som omger byggnaden, vilken säkerligen är ett av Visby stads största företag på år och dag, säger blott den lilla nätta traven av 275,000 tegel, vilka beräknas stryka med …

F. n. är omkring ett 40-tal man sysselsatta med att lägga sten
vid sten av de 275,000 tegel, som går åt till skolbyggnaderna. Ar-
betstakten är hårt uppdriven och man har tidvis arbetat både i
skift och på övertid för att få komplexet färdigt till 1 augusti
nästa år. Grävningarna för grunden skedde med grävmaskiner
och sprängningarna i skift. Betongarbetet är organiserat så, att
man växelvis gjuter och murar i de båda ändarna och två stycken
betongblandare levererar materialet. Bilden är tagen från ett
fönster i gamla skolbyggnaden.

Sten för sten puzzlas den sammanlagt nära 90 meter långa byggnaden ihop av det 40-tal man, som under verkmästare K.-G. Hellgrens ledning svarar för att väggarna blir så stabila som de skall vara. Naturligtvis är det långt kvar, innan byggnaden blir färdig, men den hårt uppdrivna arbetstakten och välplanerade organisationsapparaten har gjort, att man redan hunnit förvånansvärt långt. Allehandas medarbetare har tillsammans med kameran gjort en blixtvisit vid bygget och sedan fått några upgifter av huvudentreprenörens överste byggherre, byggmästare
Artur Persson.
— Redan från början satte vi högsta fart, berättar byggmästare Persson. Grävningarna började omkring 1 augusti, då vi också sprängde i två skift och ovanligt nog för gotländska förhållanden hjälpte oss fram med ett par grävmaskiner, vi rekvirerat från Stockholm. Sedan betonggjutningarna börjat, har vi arbetat på övertid för att få undan så mycket som möjligt, medan det ännu är blidväder. Två betongblandare levererar material för gjutringarna och arbetet är organiserat så, att vi växelvis gjuter på ena sidan och murar på den andra.

Samlingssal, slöjdsalar, barnbespisning o. dyl. får stora utrymmen.
— Hur byggnaden kommer- att se ut? — Egentligen skall hela tre byggnader uppföras. Närmast och parallellt med Solbergaskolans huvudbyggnad en 28 m. lång och 11,5 m. bred s. k. centralbyggnad, som kommer att förbindas med gamla skolhuset genom en korridor från andra våningen över en portik. I T-form mot och sammanhängande med centralbyggnaden uppför vi en 77 m. lång klassrumslänga, som går nästån fram till Södra Hansegatan. Parallellt med gatan är det sedan meningen, att ett gymnastikhus skall byggas, vilket gör, att bakre skolgården så småningom får formen av en öppen borggård. Det går emellertid inte att erhålla byggnadstillstånd för gymnastiksalar och därför har det bygget ställts på: framtiden.
— Tre våningar högt blir komplexet förutom källarlokalerna. I källaren till centralbyggnaden kommer en panncentral med bränsleutrymmen att inredas och stora längan skall det bl. a. bli skolkökslokaler, trä- och metallslöjdssalar, smedja, materielrum, tvättstuga och omklädningsrum. I bottenvåningen får lärarna ett par rum och i övrigt blir det liksom på andra planet 7 lärosalar och 3n lång korridor. Andra våningen, varifrån förbindelsegången med gamla skolhuset skall byggas, får i stället för lärarrum bibliotek och materialrum för böcker och kartor etc. På tredje våningen i centralbyggnaden inredes en stor samlingssal för 240 personer och i längan får barnbespisningen två stora salar med vardera 185 platser samt köksavdelning med mathiss från bottenvåningen.

Arbetskraften tillräcklig men svårt med material.
— Onekligen blir det ett pampigt komplex efter visbyförhållanden — säkert ett av de största byggnadsföretagen här på mången god dag. En del svårigheter har vi givetvis haft att brottas med. Särskilt har materialbristen varit märkbar. Armeringsjärn och spik t. ex. är nästan omöjligt att få tag i. Sådana varor finns inte i öppna marknaden. Men som tur är har vi haft ett litet lager inne. En annan svårighet är den väldiga bristen på tonnage, som nära nog satte ”p” för hela företaget genom att vi inte höll på att få något tegel. Firmorna bjuder också över varandra i fråga om frakterna. Men nu har vi de 275,000 tegel,’ som fordras, på platsen. Arbetsfolk finns och vi förfogar över tillräcklig styrka för att kunna genomföra arbetet. Hittills har också allting gått planenligt. Om bygget blir färdigt i tid eller ej gäller inte bara på oss. Många andra entreprenörer, t. ex. inom el-, rör- och målarbranscherna har sitt kvar. Men säkert kommer staden att ha sin nya skolbyggnad färdig och putsad till 1 augusti nästa år.
Svedje.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *