Läkardistrikt bör inrättas på norra Gotland.

Provinsialläkare tjänstgör även för militären.
Medicinalstyrelsen förordar hos regeringen att Fårö, Bunge, Rute ocl Fleringe kommuner från den dag, regeringen framdeles bestämmer, skall utgöra ett provinsialläkardistrikt med benämningen Fårösunds provinsialläkardistrikt och med läkaren stationerad i Fårösunds samhälle.
Enligt styrelsens mening kan det inte vara rimligt att ortens berättigade intresse av att få bättre tillgång till öppen sjukvård och även hälsovård skall stå tillbaka på grund av att militär läkare finnes där. Det avsedda distriktets befolkningsstock är så tillmätt att en provinsialläkare synes kunna tillgodose den militära sjukvården i orten och det civila klientelet blir mångdubbelt större än det militära. Den lämpligaste lösningen synes styrelsen därför vara att provinsialläkare mot arvode bestrider den militära sjukvården för den på orten förlagda marinen och flygvapnet tillhöriga personalen. Enligt vad styrelsen under hand inhämtat från flygöverläkaren torde hinder mot en sådan anordning inte möte från flygvapnets sida. Skulle hinder resas från marinens sida, lär det bli nödvändigt antingen att de kommunala myndigheterna vidtar åtgärder för att lösa frågan om lokaler för bostad och mottagning för provinsialläkaren, eller att finna någon form för att provinsialläkartjänsten t. v. uppehålles av den nuvarande militärläkaren i Fårösund. Styrelsen har överlagt med representanter för de kommunala och militära myndigheterna, och föreslår att ett Fårösunds provinsialläkardistrikt beslutas åtminstone i princip.
Chefen för Gotlands kustartilleriförsvar har tillkännagett det önskemålet, att den nuvarande befattningen som stabsläkare i Fårösund bibehålles, och att denne läkare får i uppdrag att mot arvode ha hand om vissa göromål, som normalt tillkommer provinsialläkare. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *