Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fru Alma Nilsson, född Andersson, Visby. Jordfästningen, som förrättades i Östra gravkapellet av domkyrkokr, ,uninister Nils Öberg, inleddes med ps. Härlig är jorden, varpå officianten höll griftetalet utgående från Fil. 3: 20, ”Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare”; Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”, varefter kistan utbars under sorgemusik. Gravsättningen ägde rum på Norra begravningsplatsen, där även en vacker gärd av kransar och blommor nedlades. Till sist lyste pastor Öberg frid över stoftet.
— En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter bildhuggaren Gottf rid Pettersson, Visby, fördes till griftero. Samlingen ägde rum i sorgehuset vid Adelsgatan, där även en andaktsstund hölls under ledning av domkyrkokomminister Nils Öberg. Den högtidliga jordfästningsakten förrättades i Östra gravkapellet, dit kistan inbars under det att kantor Carl Bandelin utförde sorgemusik på orgeln. Sedan kistan placerats på den med blommor och levande ljus omgivna katafalken, sjöng metodistpastor Oscar Thunberg ”Jag är en främling, jag är en pilgrim”, varpå ps. 355 sjöngs unisont. Pastor Öberg höll därpå en anslående betraktelse med ledning av 2 Tim. 1: 10, ”Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium etc.”. Vidare erinrades om den bortgångnes liv och gärning samt uttalades några tröstens ord till de sörjande. Så följde den högtidliga jordfästningen, efter vilken sjöngs ps. ”Närmare Gud till dig”. Pastor Thunberg sjöng därpå till orgelackompanjemang sången ”I Jerusalem”, varefter kistan bars ut under det att sorgemusik utfördes på orgeln. Sedan kistan sänkts i griften på Södra begravningsplatsen, nedlades en rik och vacker blomsterskörd. Bland mängden av kransar märktes en krans från Träindustri AB S. Larsson (lila band: Tack för gott arbete). Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.
— Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter hemmansägaren Hans Niklas Nilsson, Stora Sindarve i Hamra. Samlingen skedde i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde F. Terneus. Jordfästningen ägde rum i Hamra kyrka, dit kistan inbars under det att kantor Axel Gislestam utförde sorgemusik på orgeln. Den högtidliga akten inleddes med ps. 595: 1, varefter kyrkoherde Terneus höll en varmhjärtad betraktelse utgående från textorden i Hebr. 11: 6. Officianten utförde även begravningsmässan. Till sist sjöngs ps. 595: 4-5, varpå kistan utbars under sorgemusik. Den bortgångnes minxe hade hedrats med en rik skörd av kransar från släktingar och vänner. I hemmet hölls sedan en minnesstund, varvid kyrkoherden höll ett innerligt minnestal, i vilket han tecknade den avlidnes fromma vandel och hans kärlek till helgedomen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *