Från våra Gotländska bygder. Lokrume.

LOKRUME.
Kyrkostämman sammanträdde på fredagen med kyrkoherde Einar Ihrmark som ordförande.
Till revisorer valdes hrr Einar Pettersson och Gösta Mörrby med hr Sigfrid Pettersson som ersättare. Till suppleant i kyrko- och skolrådet för år 1947 efter hr Axel Karlsson, som avflyttat från orten, valdes hr Gillis Nilsson.
Kommunalnämnden fick tillstånd att tills vidare använda gamla präststallet som brandbod. Dessutom behandlade stämman ett ärende angående ved till skolan och kyrkan.

Lokrume lokalförening av G. L. C. hade sammanträde på fredagen under handl. Elis Olssons ordförandeskap. Efter några stadgeenliga ärenden beslutade föreningen i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med lokalföreningarna på andra orter att träda i likvidation. Föreningen upplöses därmed och medlemmarna sorterar direkt under Centralföreningen i Visby.

Ordinarie kommunalstämma hölls på fredagen. Nämndeman Oskar Olofsson presiderade vid ordförandeklubban o. på föredragningslistan dominerade valen av olika funktionärer. , Till ordförande i kommunalstämman för närmaste 4-årsperioden omvaldes nämndeman Oskar Olofsson, Kroks, och till vice ordf. nyvaldes hr Sigurd Bendelin, Stenby. Revisorer blev hrr Ivar Karlsson, Haltarve, och Artur Andersson, Mörby.
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden för år 1947 valdes hrr G. Mörrby, Grausne, Einar Pettersson, Lauks, och Gunnar Hallin, Aner, Att närvara vid skogstaxering utsågs hr E. Pettersson, Lauks. Suppleanter blev hrr Helge Grefberg, Tomase, Valter Nilsson, Gannarve, och Johan Liljegren, Annexen.
Brandcehef för tiden 1947—1950 blev hr Adolf Jacobsson, Hammars, och vice brandcehef hr Elis Olsson, Annexen. Till skogsbrandfogde utsågs hr Adolf Jacobsson, Hammars, och till vice skogsbrandfogde hr Helge Grefberg, Tomase, med hr Lennart Pettersson, Mörrby, och Nils Östman, Haltarve, som ersättare. Brandstodsvärderingsmän blev vidare hrr Harry Anton Pettersson, Mörby, Artur Andersson, Mörby, och Nils Östman, Haltarve, med hrr Harry Pettersson, Mörby, Tyko Thomsson, Hammars, och Helge Pettersson, Haltarve, som suppleanter. Att såsom fackman biträda vid. brandsyneförrättningar utsågs hr Johan Liljegren, Annexen.
Ledamöter i kristidsnämnden blev hr Oskar Olofsson, Kroks, och fru Frida Nilsson, Hammars, med hr O. Nilsson, Lauks, och fru Fanny Andersson, Nyplings, som suppleanter.
Till ledamot i Väskinde hemvårdarinneförbund utsågs fru Anna Norrby, Grausne, med fru Agnes Vahlgren, Annexen, som ersättare. Revisor 1 samma hemvårdarinneförbund blev fru Elsa Olsson, Annexen.
Till roteombud för tiden 1/4 19471/4 1951 valdes folkskolläraren Nils Kvarnstedt med handl. Elis Olsson, Annexen, som ersättare. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes vidare hrr Helge Pettersson, Haltarve, Valter Nilsson, Gannarve, och fru Ebba.Pettersson, Annexen. Suppleanter blev hr Walter Rydström, Mörby, och fru Olga Grefberg, Tomase., Till magasinsföreståndare valdes hr Adolf Jacobsson, Hammars.
Ledamöter i magasinsdirektionen blev hrr O. Nilsson, Lauks, och Verner Nilsson, Hammars, med hr Olof Vahlgren, Annexen, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *