Från våra gotländska bygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Lärbro kontrollförening höll i lördags eftermiddag sitt årssammanträde hos hemmansägaren Svante Ahnqvist, Vägome i Lärbro.
Därvid föredrogs årsberättelsen och beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning.
Till styrelse valdes: fanj. Th. Östman, Glästäde, samt lantbr:na Artur Pettersson, Bjers, och Knut Jansson, Ringvide, och till styrelsesuppl. lantbr. Orion Th. Ahlgvist, Ahlby i Rute. Till revisorer valdes hrr Svante Almqvist, Vägome, och Heliodor Hellgren, Vägome. Till kassör utsågs hr John W. Anderson, Lärbro.
Enligt redogörelse för det gångna kontrollåret hade kontrollen omfattat 33 besättningar, som tillhört föreningen hela året, fördelade på socknarna: Lärbro, Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi. Medelavkastningen per ko hade varit 3,875 kg. mjölk med fettprocent 3,98 och 154 kg. smörfett. Högsta medeltalet per enskild besättning hade uppnåtts vid hr Erik Falk, Vägome i Lärbro, med 5,154 kg. mjölk, 4,05 procent fett och 209 kg. smörfett. Högsta mjölkmängden per enskild ko hade noterats vid nämndeman Percy Falk, Hellvi, SRB-kon Jana, som under året lämnat 6,271 kg. mjölk.
Efter förhandlingarnas slut vidtog samkväm, då värdfolket bjöd samtliga de närvarande på förfriskningar i sitt trevna och gästfria hem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *