Från våra Gotländska bygder. Hörsne med Bara.

HÖRSNE med BARA.
Kommunalfullmäktige hade i lördags sitt tredje ordinarie sammanträde för året. Därvid beslöts, att kommunen för skoländamål skall inköpa en tomt från Prästgården för ett av kungl. Kommerskollegiet fastställt pris av 3,200 kr.
På förslag av folkskolestyrelsen tillsatte fullmäktige en kommitté med uppgift att utreda frågan om uppförande av bastu. Till ordförande i kommittén valdes pastor Hilding Jacobsson samt som ledamöter i övrigt hrr Sven Hansson, Buters, Alfred Lundberg, Smiss, Sten Björkander, Dibjers, Ture Jacobsson, Prästgården, Set Kolmodin, Snovalds, och Oscar Svensson., Dibjers.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden för nästa fyraårsperiod omvaldes hemäg. Ragnar Hägg, Nybjers, och nyvaldes hem.-äg. Carl Jacobsson, Norrbys. Som suppleanter i barnavårdsnämnden valdes hem.-Ag. Anshelm Kellgren, Snovalds, och hem.-äg. Knut Johansson, Hallgårds.
Till ledamöter i kristidsnämnden för ’nästa år nyvaldes — de två nuvarande hade inlämnat skriftlig avsägelse — handlanden Torsten Larsson och målaren Helmer Pettersson. Suppleanter blevo hem.-äg. Anshelm Kellgren och bilägaren Gösta Löfquist.
Till revisorer av den borgerliga kommunens räkenskaper och förvaltning under år 1947 valdes hem.-äg. Hugo Olofsson, Timans, och hem.-äg. Rudolf Holm, Timans, med hem.-äg. Johan Larsson, Buters, och hem.-äg. Sten Björkander, Dibjers, som ersättare.
Som kommunens revisor av Hörsne polisdistrikts och Dalhems branddi- strikts räkenskaper och förvaltning tinder år 1947 valdes hem.-äg. Hugo Olofsson, Timans, med småbr.-äg. Oscar Svensson, Dlbjers, som suppleant.
Samtliga ledamöter i höstuttagnings-nämnden omvaldes för nästa fyraårsperiod, nämligen hem.-äg. Josef Larsson, Dibjers, Ragnar Hägg, Nybjers, och Gustav Kolmodin, Nedbjers. Suppleanter blevo som hittills hem.-äg. Alfred Lundberg, Smiss, Oscar Pettersson, Dibjers, och Knut Johansson, Hallgårds.
Ledamöter i 1947 års inkomsttaxering blevo hem.-äg. Birger Hellgren, Hallgårds, och Carl Jacobsson, Norrbys, samt målaren Ture Jacobsson, Prästgården. Som suppleanter valdes hem.-äg. Alfred Lundberg, Smiss, och Set Kolmodin, Snovalds, samt målaren Helmer Pettersson, Dibjers. Att biträda vid virkes taxering utsågs Birger Hellgren.
Till föredragande i nykterhetsnämnden för åren 1947-48 omvaldes folkskollärare Gunnar Eriksson, som är länsnykterhetsnämndens ombud i kommurien.
Till kommunens ombud vid Slite—Roma järnvägsaktiebolags stämma under 1947 omvaldes Carl Jacobsson, Norrbys, med Sten Björkander, Dhjers, som ersättare.
Till roteombud utsågs på förslag av pastor Jacobsson hem.-äg. Edvin Jakobsson, Möllegårds. Som ersättare valdes Sigurd Pettersson, Mattsarve.
Slutligen bifölls en ansökan om förmedling av ett bostadsanskaffningslån.
När samtliga kungjorda ärenden behandlats, framförde ordf., folkskoll. Gunnar Eriksson ett tack för visat förtroende och gott samarbete under den nu gångna fullmäktigeperioden samt uttalade sin glädje över den goda stämning, som städse rått vid sammanträdena, samt över den saklighet och opartiskhet, som präglat diskussionerna.
Fullmäktiges vice ordf., hem.-äg. Birger Hellgren, framförde dels fullmäktiges tack till ordf. för utmärkt utövande av ordförandeskapet, dels ett tack till de ledamöter som med denna period lämna fullmäktige.
Tre ledamöter voro frånvarande vid sammanträdet, två med och en utan giltigt förfall.
Samma dag hölls kommunalstämma. Vid denna valdes till revisorer för sockenmagasinen under nästa år hem.-äg. Birger Hellgren och Rudolf Holm. Vidare beslöts att sockenmagasinen, som nu ej längre ansågos ha någon uppgift att fylla, skola avvecklas. Förslag väcktes om att magasinsbyggnaden skulle ombyggas till bastu och att magasinens kontanta medel skulle anslås till bastubygge. Stämman beslöt emellertid avvakta närmare utredning av bastufrågan, innan avgörande beslut fattas. Utestående fordringar till magasinskassorna skola inbetalas under nästkommande år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *