Från våra Gotländska Bygder. Garda.

GARDA.
De ord decemberstämmorna höllos här tredjedagen och inleddes kl. 9 med kyrkostämman, som hölls under ordförandeskap av kyrkoherde Ragnar Johansson. Dess första ärende var val av revisorer för 1947 och härtill omvaldes fabrikör Henning Nyström, Kulder, och fröken Helny Ahlqvist, Hägulds, med byggnadssnick. Valdemar Johnsson, Robbenarve, och lantbr. Gunnar Larsson, Tälleby, som ersättare.
Stämmornas kungörande och plats för dess hållande skulle bli som förut. Stämman beslöt att gudstjänsterna under vintern skola hållas i folkskolan, för hur lång tid uppdrogs åt kyrkorådet att bestämma.

Kommunalfullmäktiges sammanträde följde därnäst och hölls under ordförandeskap av folkskollärare Hans Persson. En ledamot var med godkänt förfall frånvarande.
Första ärendet på föredragsningslistan gällde bordlagda frågan om gatubelysning, men då beslutad utredning ännu icke var klar beslöts återremiss till kommunalnämnden. Ett förslag att kommunen skall för brandskyddsändamål iordningställa brunnen invid missionshuset bifölls.Från hr W. Dahlby förelåg avsägelse beträffande ordförandeskapet i brandstyrelsen. Det blev votering om saken och med 10 röster mot 6 avslogs hans begäran.
Till interimistisk ordf. i fullmäktige intill första sammanträdet på det nya året valdes målarmästare Fridolf Hejdenberg, Kullder, med lantbr. Henning Pettersson, Nygårds, som ersättare.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes efter votering och lottning lantbr. Erik Hallbom, Sindarve, med 13 röster (nyvald) och polisman Herman Larsson med 6 (omvald) och till suppleant nyvaldes lantbr. Tyko Jacobsson, Robbenarve. Till ordf. nyvaldes hr Hallbom och denne utsågs även till föredragande i ärenden som komma på nykterhetsnämndens prövning.
I barnavårdsnämnden omvaldes de i tur avgående kyrkoherde R. Johänsson, lantbr. Arne Pettersson, Smiss, och fröken Hilma Pettersson, Hägulds. Till suppleanter valdes hr Eric Hallbom, fru Ellen Smith, Petarve, och folkskoll. Hans Persson. Till vice ordf. i nämnden omvaldes kyrkoherde Johansson.
Ombud för statliga bosättningslån blevo, som förut, folkskoll. H. Persson och hr Frid. Hejdenberg. Till ledamöter i taxeringsnämnden valdes (suppleanterna inom parentes) lantbr. Henning Pettersson, Nygårds (lantbr. Arv. Söderström, Kulder), lantbr. Ernst Gillerfors, Juves (polisman Herman Larsson) samt målarmäst. Frid. Hejdenberg (byggnadsarb. Valdemar Johnsson). Till virkestaxerare utsågs hr Gillerfors.Till roteombud valdes kommunalnämndens ordf. hr Henning Pettersson och dess vice ordf. lantbr. Axel Nilsson, Guffride, som ersättare. Beträffande ersättningen för detta arbete beslöts, att detta skulle upptagas till behandling först vid årets slut då kännedom vunnits om arbetets omfattning.
Till huvudmän i Garda sparbank omvaldes lantbrukarna Axel Nilsson, Guffride, Arv. Söderström, Kulder, Gunnar Jacobsson, Robbenarve, och Axel Jacobsson, Hallvands.
Till revisorer valdes för kommunens räkenskaper fabrikörerna Henning Nyström, Kullder och Helge Ahlberg, Hemmor, med handelsbitr. Åke Lindegren, Kulder, och mekaniker Nils Larsson, Nygårds, som ersättare, för ”blåbandsföreningens studiecirkel hr H. Nyström med handelsförest. Hugo Lindegren. som ersättare, för ABF och SLS hr H. Abhlberg med hr Åke Lindegren som suppl., för Idrottsföreningen hr H. Nyström med hr H. Ahlberg som ersättare och för Garda gilles kristidsförbund hr H. Nyström med hr H. Smith som: ersättare.
I brandstyrelsen nyvaldes för 4- år lantbr. Mauritz Larsson, Tälleby, och Vilhelm Larsson, Guffride; med mekaniker Henning Nilsson, Kullder, som suppleant.
Till sist meddelades den nya taxan för Landskommunernas Förbunds revisionsavdelning samt föredrogs länsstyrelsens meddelande om kommunalfullmäktigevalet.
Tvänne nya förslag väcktes beträffande branddammarna, nämligen om flyttning av den beslutade dammen vid Ny-: gårds till Guffride samt slopande av den beslutade dammen strax söder om kyrkan.
Interpellation framställdes beträffande den tilltänkta folkparken, varvid upplysning lämnades; att plan för densamma var. uppgjord. Det ifrågasattes huruvida icke området för densamma kunde få friköpas från prästgården. Närmare undersökning beträffande denna fråga skulle verkställas.
Till sist framförde fullmäktiges ordf., folkskoll. Persson, kommunens tack till de avgående fullmäktigeledamöterna och tack för det förtroende som visats honom som ordf. samt tillönskade ett gott nytt år, och vice ordf. hr H. Pettersson framförde ledamöternas tack till den avgående ordf.
Kommunals täm m a hölls till sist, även den under folkskoll. Perssons ordförandeskap. Till ombud vid 1947 års brandstodsstämmor omvaldes folkskoll. Persson med lantbr. Arne Pettersson, Smiss, som ersättare. I magasinstyrelsen invaldes hr Henning Pettersson och till revisorer för dess kassa hrr H. Nyström och Bernhard Johansson, Smiss, med hr H. Ahlberg som ersättare.
Förslag hade väckts, att magasinsfonden skall användas för anläggande av gatubelysning i socknens centrala delar, vilket väckte en synnerligen livlig diskussion. En del talare ansågo att detta bleve att gynna dem som bo i de centralare delarna medan andra ansågo att även de som bodde i periferien skulle ha nytta av välordnade förhållanden och särskilt med tanke på att denna del skulle bliva centrum i en storkommun var det viktigt att gatubelysningen komme till stånd. Som motförslag uppsattes att fondens medel hellre borde användas för underhåll av sockenvägarna. Till sist enade sig stämman om ett kompromissförslag, att uppdraga åt komunalnämnden och magasinstyrelsen att gemensamt uppgöra förslag till fondens användning, varvid här framkomna synpunkter skulle beaktas.

Så slöt det med kaffe rep I anledning av att härmed sista Sammanträdet hållits under denna kommunalfullmäktigeperiod inbjöds därefter samtliga ledamöter av fullmäktiges enda kvinnliga ledamot, fröken Elsa ÅhlBerg, till ett samkväm i småskolan, där de avgående ledamöterna ytterligare hyllades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *