Från våra Gotländska bygder. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems rödakorskrets höll i söndagskväll en mycket trevlig luciafest i folkets hus. Den rymliga och veckert dekorerade lokalen var fullsatt till sista plats då festligheten inleddes med Södermanlands regementes paradmarsch utförd av Joel Herlitz trio från Halla. Kyrkoherde Ingemar Björck höll härefter ett med intresse mottaget föredrag om sin resa tilt Aland under midsommaren i år. Hans skildring gav en god inblick i de åländska förhållandena och deras längtan till den svenska jorden. Föredragshållaren gav även en del bilder från midsommarfirandet på öarna som han hade tillfälle att få deltaga uti. Efter mera musik intågade Lucia, fröken Ulla Vallander, åtföljd av 10 tärnor. Ett flertal luciasånger utfördes innan det blev dags för lussekaffe.
Fester fortsatte efter kaffepausen med några musikstycken utförda av trion. Några ungdomar utförde ett Lucia-spel skildrande Lucia och hennes trolovade. De medverkande skilde sig från uppgiften med heder. Sist talade kyrkoherde Björck och påminde om röda korsets uppgift scan hjälpgivande organisation. En kollekt för hjälpbehövande i krigsländerna upptogs och inalles blev behållningen 236 kr. under festligheten.
Kommunalfullmäktige höll i söndags eftermiddag sitt 3:dje ordinarie sammanträde för året i kommunalrummet. Samtliga ledamöter i fullmäktige voro närvarande vid sammanträdet, vilket leddes av ordf. L. A. Ohlsson, Gandarbe.
Sedan val av justeringsmän och röstsammanräknare företagits antogs förslag, tillstyrkt av kommunalnämnden, för brandordning inom det nybildade branddistriktet.
Begäran hade ingått från Dalhems rödakorskrets om ett anslag av 1,000 kr. till hjälp vid skoltandvården. Fullmäktige biföll begäran och skall anslaget utgå av tillgängliga medel. En bordlagd frågo om anskaffande av brandmateriel behandlades. Beslöts att kom-mitten får använda anslagna medel till inköp som kunna anses nödvändiga.
Beslöts en ersättning till brandchefen och vice brandchefen om 200 kr. vardera för genomgången brandkurs under året. En ansökan om avkortning av kommunalutskylder bifölls av fullmäktige.
Bifölls ett anslag av 56 kr. till omkostnaderna för kommunalvalet under hösten då samverkan skedde inom socknen.
Till ledamöter i fattigvårrlcstyrelsen för åren 1947-50 omvaldes folkskollärare Ivar Stenqvist, fru Frida Andersson och lantbr. Ture Karlsson, Busarve. Till suppl. nyvaldes Henning Persson. – Till föredragande i nykterhetsnämnden omvaldes Ivar Stenqvist. Som suppl. i barnavårdsnämnden för åren 1947-49 nyvaldes fru Hilda Stenqvist efter fru Ingeborg Dittmar. Till häst-uttagningsnämnd valdes H. G. Pettersson, Harstäde, samt omvaldes Gustav Björkqvist och Ragnar Johansson, supplerade av Ivar Johansson Halfoser, Abel Jakobsson, Dune, och E. A. Pettersson, Munkebos.
Avsägelse förelåg från Verner Pettersson och Josef Larsson från ledamotskap i Dalhems branddistrikts kommunalförbund. Begäran beviljades och nyvaldes i deras ställe för en tid av tre år hrr L. A. Ohlsson, Gandarve, och Sten Pettersson, mejeriet.
Avvecklingen av brandsprutekommitten godkändes av sammanträdet samt fick kommitténs ledamöter i uppdrag att biträda vid värdering av kommunens tillhörigheter.
Till brandstodskommitté valdes Josef Larsson och Nils Jakobsson med Ragnar Smedberg och Harald Pettersson som ersättare.
Till arbetslöshetskommitté för åren 1947-48 valdes fattigvårdsstyrelsen. Till ordf, utsågs H. G. Pettersson och till vice ordf. Josef Kolmodin, Granskogs.
Till roteombud för en tid av fyra år valdes Abel Jakobsson, Dune, och till suppl. Josef Eklund, Räkarvet
Till ledamöter i Dalhems pastorats kristidsförbund för åren 1947-48 valdes E. A. Pettersson, Munkebos, och fru Tyra Pettersson, Dunegårda, båda omvalda. Som suppL omvaldes Ture Karlsson, Busarve, och fru Ingegärd Larsson, Halfoser.
I henvhjälpsnämnden omvaldes kyrkoherde Ingemar Björck och fru Frida Andersson, Prästgården, med E. A. Pettersson och fru Anna Rosvall som ersättare.
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden valdes Einar Rosvall och Abel Jakobsson samt Henning Persson supplerade av Josef Larsson, Ragnar Smedberg och Harald Pettersson. Att biträda vid virkestaxeringen omvaldes Einar RosvalL Till ombud vid Slite-Roma järnvägs stämmor omvaldes E. A. Pettersson med L. A. Olsson som suppleant.
Till sammankallande ledamot i kommunalfullmäktige 1947 valdes L. A. Ohlsson. Till revisorer i kommunalkassan„ skolkassan, barnavårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och familjebidrags-nämnden valdes Karl Sjöberg, Anderbåtels och Sten Pettersson, mejeriet. Som suppleanter valdes Evald Bjersander o. Bernhard Bergman.
För arbetslöshetskommittén valdes Karl Sjöberg till revisor för kommunens räkning och Sten Pettersson som föreslagen för länsstyrelsen. För kristidsförbundet valdes Karl Sjöberg, för hemhjälpsnämnden Abel Jakobsson och i Dalahems branddistrikts konimunalförbund valdes Einar Rosvall som revisor.
Kyrkoherde Björck, Abel Jakobsson och L. A. Ohlsson utsågos till att hos postverket och järnvägen utverka sam- ma förmåner som flera andra stationer har ifråga om att få dagstidningarna från Visby ut tidigare under eftermiddagen, till Hässelby och Dune stationer.
Ordf, tackade de tre avgående ledamöterna i fullmäktige då särskilt Oskar Pettersson, Dunegårda, sam under en lång följd av år med intresse tagit del i kommunens angelägenheter. Härefter avslöts sammanträdet med att v. ordf. i fullmäktige Ivar Johansson tackade L. A. Ohlsson för hans goda arbete som ordf. i kommunalfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *