Fårösund.

Den sista konserten
I fritidshemmet vid KA 3 höll KA 3:s orkester sin sista konsert för säsonggen på fredagskvällen. Den populära orkestern har under höstsäsongen givit sin allur bästa musik, för militärer och civila på det trevliga fritidshemmet. Det är en glädje och en tillgång som fårösundsborna ej kan gå miste om att på fredagskvällarna få koppla av och njuta till kustartilleriets synnerligen välspelande och -sjungande orkester. Dir. Dervin och hans musiker har åter lagt en säsong bakom sig, och man har nu att vänta till någon gång i jan., då bungeborna återigen kan få lyssna till orkestern. Det är synnerligen svårt att särskilt nämna någon av orkesterns många medlemmar, men under den nu avslutade säsognen har man särskilt lagt märke till förutom orkesterledaren dir. Dervin, som spelar en mängd olika instrument och dirigerar sina gossar på ett utomordentligt sätt, — serg. Liljequist, som står i särklass med sin trumpet, serg. G. Hansson som spelar många instrument men mest gjort sig känd med sin fiol. Alla medlemmarna i orkestern för övrigt utan att behöva nämna några namn, äro synnerligen goda musiker och man spelar i många fall 4-5 olika instrument, vilket visar den klass vari orkesterns medlemmar står.
Under konserterna har några egna verk spelats, som komponerats av orkesterns medlemmar, och intresset för musiken har genomgått en fullständig förvandling, då man går i spänd förväntan på vad nästa konsert kommer att giva lyssnarna. Intresset för konserterna har varit stort och lokalen har alltid varit fullsatt och man har vid varje tillfälle fått hålla dörrarna öppna ut i den stora hallen och till de mindre rummen i fritidshemmet för att bereda alla lyssnarna möjlighet till att höra orkestern. Glädjande är att den värnpliktiga personalen vid kåren så mangrant besöker konserterna,
I anslutning till fredagskonserten höll pastor Percival sin sedvanliga aftongudstjänst för manskapet vid KA 3. Därvid kunde pastor Percival även bjuda omkring 150 mannar på kaffe och goda kakor, som livligt uppskattades. Aftonguds- tjänsten var den sista för säsongen och pastor Percival passade på tillfället att efter gudstjänsten dela ut fälttestamenten till de värnpliktiga. Pastorn önskade därefter alla en god helg.

Fritidsverksamheten vid kustartillerikåren
har under hösten varit livlig. Förutom fritidsverksamheten direkt i fritidshemmets slöjdlokaler, där man under hösten tillverkat olika praktiska saker, har man från ledande håll tagit initiativet till olika kurser med frivilligt deltagande från personalens sida. Följande kurser äro f. n. i gång:
Engelska språket, lärare fil. mag. S. Rauke, 19 deltagare; Maskinskrivning, lärare flaggjunkare T. Carlsson, 9 delt.; Motorlära, lärare löjtnant Enderlein, 29 delt.; Svenska språket, lärare folkskollärare M. Ahlquist, 6 delt.; Elektroteknik, lärare ing. Mälhammar, 10. delt.; Byggnadslära, lärare ing. Fischer, 5 deltagare.
Dessutom finnes korrespondensundervisning i följande ämnen för ett stort antal elever: kurs för traktorskötare, fysik för latinlinjen, kust- och skärgårdsnavigation, aritmetik I, svensk viltvård, fototeknik m. m., samtliga kurser omf attar 40 timmar och pågår under hela veckan med två lektioner i veckan för varje grupp.
Förutom dessa olika kurser har man under hösetn hunnit med att göra några trevliga kamrataftnar med trevliga och underhållande revy-kabareter, som livligt uppskattas. De värnpliktiga har också uttalat sin tillfredsställelse med de av myndigheterna gjorda anordningarna för fritidsundervisning och trevnaden på förläggningsorten.
G. Bg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *