En vacker hyllningsskrift

Dr B. Rud. Hall.

ägnades i november den svenska pedagogikens historiograf, gotlänningen dr B. Bud. Hall, då han fyllde 70 år. ”Med tillgivenhet och i tacksam uppskattning av hans banbrytande forskargärning” står det i tillägnan och samtidigt får man veta, att det är föreningen för svensk undervisningshistoria, som står bakom boken tillsammans med ett tjugu-femtal organisationer på skolans område, folkskoleseminarier och andra institutioner i Sverige. Men även grannländernas lärarorganisationer äro med i hyllningen liksom ett par hundra enskilda personer för skolväsendet uppräknas bland gratulanterna.
Boken omfattar fyrahundra sidor, där ett trettiotal författare bidragit med olika uppsatser kring skilda ämnen, vilka dock alla ha något med skolans värld eller den pedagogiska forskningen att göra. Arbetet inledes med en hyllningsdikt av Astrid Norberg, som däri skildrar hurusom skouns historia i vårt land varit förbisedd och glömd till dess Rud. Hall odlade upp det vidsträckta fältet och skapade ett jätteverk. Om denna forskaregärning skriver Nils Lundqvist i en artikel, där han ger några glimtar av den trägne arkivforskarens arbete. C. J. Carlberg kompletterar denna artikel med en imponerande, 20 sidor stark förteckning över Rud. Halls tryckta skrifter, I arbetet finnas vidare många intressanta artiklar. Th. Brandt berättar minnen från sin skolinspektörstid och Karl Bruhn har en längre utredning em utbildningen och undervisningen i heden tid. Där finnes vidare ett bidrag till Rudenschöldsforskningen av Nore Brusewitz, Einar Forsberg berättar om kulturvinsterna från Herculanums utgrävande och Adolf Gauditz skildrar den originelle skoldonatorn Nils Renströms underliga livsöde.
Ytterligare en rad författare ha intressanta och värdefulla bidrag och boken i sin helhet är ett vackert bidrag till pedagogikens historia i vårt land och en värdig och vacker hyllning till gotlänningen, som tog till sin uppgift att leta fram, ordna och bevara de minnen och uppgifter oan vårt svenska skolväsen som ännu kunna finnas kvar hos personer och i arkiv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *