Adventsgudstjänsterna i domkyrkan

samlade i år ovanligt rika skaror av besökare, ty under söndagen beräknas ungefär 1,000 personer ha bevistat de olika gudstjänsterna. Vid skolgudstjänsten kl. 9 på morgonen. voro 300 barn samt ett 40-tal äldre i kyrkan för att lyssna till Adventsbudskapet och vid högmässan blev tillströmningen så stor att kyrkbänkarna inte alls räckte till utan man fick anlita lösa stolar för att kunna placera alla.
Vid skolgudstjänsten predikade pastor Åke Johansson och kollekten som upptogs uppgick till 61:25 kr. och skall översändas till söndagsskolan i Mariehamn på Åland. I högmässan predikade pastor Wihlborg för inemot 600 åhörare och domkyrkokören utförde enligt gammal god tradition Voglers ”Hosianna”.
I Adventssöndagens aftonsång predikade pastor Nils Öberg och här medverkade domkyrkans gosskör med några mycket vackert klingande sånger, Hosianna och O, du min tröst.
Det gamla kyrkoåret avslutades på lördagskvällen med nattvardsgudstjänst i domkyrkan, där kyrkoherde Edvin Holmedal höll skriftetalet. Antalet nattvardsgäster uppgick till omkring 70.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *