Wisby Weckoblad för september 1843.

Visby för 100 år sedan.
(Huvudsaklig källa: Wisby Weckoblad för september 1843.)
Ännu i början av september 18+43 uppehöll sig teaterdirektör A. G. Wallin i staden med sitt sällskap. Men vanliga teaterföreställningar gav han icke längre. I stället gav han söndagen den 3 i nämnda månad – med biträde av amatörer – generalrepetition på Rochus Pumpernickel, komedi i 3 akter med sång. Och följande dag höllos generalrepetition på Penningen, komedi i 5 akter.
”Denna General-Repetition är den sista under mitt vistande här”, meddelade Wallin i Wisby Weckoblad.
Sällskapet D. B. W:s ledamöter kallades att den 5 september kl. 5 e. m. sammanträda i sessionsrummet i sällskapets skolhus. Såsom vanligt var kallelsen undertecknad av sällskapets sekreterare bokhandlaren L. J. Ringbom. Följande tillkännagivande torde böra återgivas:
Med anledning af en från Directionen för Ångfartyget Gotland med sista post ankommen skrifvelse af innehåll, att Directionen ansett nödigt att utlysa Bolagsstämma med Actie-Ägarne till den 30 i denna månad, kallas här å Landet varande Actie-Ägare att Fredagen den 15 innevarande månad kl. 4 e. m. same’ manträda å Rådhuset i Wisby för att till den blifvande Bolagsstämman utse Fullmäktig, vid hvilket tillfälle fråga om Fartygets försäljning äfven förekommer. Wisby den 7 September 1843.

FILIAL-DIRECTIONEN.
I Wisby Weckoblad för den 8 i samma månad lästes:
”Sommarens varma fläktar hafva, flytt, och i stället har nordvesten en hel vecka rätt skarpt påmint oss om höstens annalkande. Postångfartyget Activ har derigenom blifvit något, stördt i sina turer, och våra förhoppningar att få höra Herr Günther hafva blåst bort. Den berömde sångaren har dock icke svikit sitt löfte, ty han har varit i Vestervik i tanke att hitresa, men i anseende till Activs af storm och sjögång fördröjda resor måst ändra sin resplan.
Den länge önskade svalkan i vår theaterlokal har ändtligen erhållits, så att den nu skulle vara ganska inbjudande för konstens vänner, så vida der vore något att se och höra – men tyvärr lemnade oss i går Herr Wallin med sitt sällskap.
Höstterminen vid läroverken är börjad, och hvardagslifvets allvarsamma sysselsättningar återtaga sin rätt”.
Här må tilläggas, att med ”Herr Gunther” avsågs operasångaren Julius Gunther. Han var då en helt ung man – han var nämligen född år 1818 – och hade år 1838 debuterat på Kungl. Teatern.
Borgenärerna i handlanden N. Luttemans konkurs kallades att den 9 september kl. 4 e. m. sammanträda i källarmästaren Ytterbergs lokal för att erhålla kännedom om boets tillstånd och om de åtgärder, som vidtagits av gode männen.
Den 18 i samma månad hölls en auktion i Auktionskammaren. Därvid utbjödos två för skuld utmätta fastigheter, nämligen brandmästare Berggrens (n:r 91 i Norderrotans 3:e kvarter) och en fjärdedels lott i skeppare Stenströms (n:r 12 i Norder-rotans 2:a kvarter).

Nedanstående tillkännagivande publicerades:
”Hushållnings-Sällskapets Förvaltnings-Utskott har i likhet med de föregående åren föranstaltat, att under tillstundande vinter sex Soiréer, till syfte och arrangement lika med förlidna års, komma att äga rum i samma lokal, såvida tillräckligt antal Subskribenter sig anmäler, och får Förvaltnings-Utskottet härigenom inbjuda Herrar Ledamöter af Länets Hushållnings-Sällskap att i nu tillämnade Soiréer deltaga samt för sådant ändamål innan medio af instundande October månad hos Hushållnings-Sällskapets Secreterare, Herr Majoren och Riddaren Ridderhjerta, sig anmäla eller å den kringsända Subskriptionslistan anteckna sina namn och erlägga 2 R:dr Banco till bestridande af hyra, ved och ljus m. m. För Sällskapets på landet boende Ledamöter, som i stället för att på en gång erlägga 2 R:dr Banco, önska att för hvarje Soiråe, som de bevista, betala 16 sk. Banco, står sådant fritt.
Reglerna blifva oförändrade, således äger hvarje Subskribent rättighet att utan särskild inträdesafgift med sig till sammankomsten införa en Landtbrukare eller Industriidkare, som icke är Sällskapets ledamot.
Sammankomsten öppnas hvarje . gång kl. 6 e. m. med ett föredrag uti något allmänt ekonomiskt ämne, hvarefter aftonen tillbringas i samqväm; genom en för hvarje sammankomst utsedd värd blir så arrangeradt, att the och aftonmåltid kunna på stället erhållas, då tillsägelse derom göres vid ankomsten åt den vid ingången placerade vaktmästaren. Såvida icke hinder någon af de bestämda dagarne inträffar, hvarorii då tidigt förut skall annonceras, komma nu omförmälda Soiréer att försiggå första Thorsdagen uti November och December månader innevarande år samt uti Januari, Februari, Mars och April månader tillstundande år 1844. Wisby den 19 September 1843.

FÖRVALTNINGS-UTSKOTTET.
Det kan tilläggas, att soaréerna skulle hållas i kronofogden G. Lindströms hus (han var HushållningsSällskapets skattmästare).
Magistraten bestämde, att sprutmönstring skulle hållas lördagen den 23 september; sprutmanskapet hade att kl. 4 e. m. infinna sig vid Skeppsbron. Den, som underlät att då inställa sig, skulle böta 16 skillingar banko.
Den 2.5 och 26 i samma månad ägde auktion rum i det vid österport belägna hus, som tillhörde handlanden L. G. Eneqvists konkursmassa. För dess räkning såldes då ett större varulager, nämligen dukar och sjalar av silke, ylle och bomull, vidare bombasin, kambrik, kattun, kalikå, shirting, bomullsgarn och bomullstyger, paraplyer, kaffe, socker, sirap, arrak, färgstofter, snus, tobak, skrivpapper, glas, porslin m. m. Även bodinventarierna gingo under klubban. Kända och säkra köpare erhöllo fyra månaders anstånd med betalningen.
Sistnämnda dag hölls en annan auktion; den ägde rum i Tullkamni aren. Då såldes en del kon fiskeJ rade varors lastyeken haivyl etyger, 5 dussin fasonerade bomullsdukar och 4 ankaren rom.
ångfartyget Gotland, som anlänt från Stockholm, återvände till huvudstaden den 28 september på aftonen, medtagande passagerare och fraktgods.
Bland de i nämnda månad avlidna personerna märktes följande:
Änkefru pastorskan Maria Bokström, 30 år; änkefru Christina Elisabeth Lundberg, 58 år; änkan Catharina Maria Östman, 56 år.
Deras tillnamn före giftermålet angåvos ej i tidningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *