Sven Lidman besöker Gotland.

Till Norra Gotlandskonferensen tiden den 9-12 juli, som anordnas av Elimförsamlingen i Rute, väntas som huvudtalare författaren och chefredaktören Sven Lidman från Stockholm. Det är en nyhet som säkerligen kommer att omfattas med icke ringa intresse av allmänheten, enär Sven Lidman är ett namn som mer och mer gjort sig gällande.
Sin yrkesbana började hr Lidman inom den svenska armen, och redan som ung reservofficer debuterade han vid seklets början med en del diktsamlingar. Man mötte i dessa hans arbeten, säger en skribent, en glöd och en lidelse, som ej var vanlig, och den rönte också den mest översvallande uppskattning av den store sensualisten i vår litteraturkritik, Oscar Levertin. Sedan dess ha många arbeten utkommit med Sven Lidman som författarnamn. Som romanförfattare blev han uppburen, men en inte mindre läsekrets fick han sedan han började utge sina religiösa arbeten, de må utkomma på Bonniers förlag eller Förlaget Filadelfia. Han är känd som en av Nordens ’mest framstående författare och har inte mindre än två gånger erhållit beaktansvärda pris för sin litterära insats.
Vid besöket här på Gotland åtföljes och sekunderas författaren av pastorn och redaktionssekr. Walter Axelsson, Sthlm. Den senare, som tidigare varit verksam på prästbanan som privatlärare och pastor i några friförsamlingar är också en gärna hörd talare. Norra Gotlands-konferensens arrangörer ha säkert all anledning att räkna med ett omfattande intresse från allmänhetens sida. Det första mötet på fredagskvällen hålles i Slitebiografen. Lördagens och söndagens möten hållas i Rute, respektive i Elimkapellet och Folkets hus, samt måndagens möte i Fårö kyrka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *