Prisbestämmelser för spannmål, avsedd för annat än utsädesändamål.

Från och med den 1 september 1943 gälla följande prisbestämmelser för spannmål, avsedd för annat än utsädesändamål.
A. Brödsäd samt i södra och mellersta Sverige odlat korn.

  1. Svenska spannmålsaktiebolaget inlöser under juni månad 1944 all spannmål av brödsäd samt i södra och mellersta Sverige odlat korn, som av odlare hem-bjudits bolaget senast den 15 maj 1944. Vid sådan inlösen betalas följande priset för spannmål av normalkvalitet:

kronor per deciton
Vårvete 29:60
Höstvete 27 :60
Råg 26:60
Korn 24:60
Priserna gälla i södra och mellersta Sverige vid leverans fritt närmaste prisort samt i norra Sverige vid leverans fritt av köparen anvisad mottagningsort.

  1. Prisbildningen fram till den 1 juni 1944 är fri. Det har dock fastställts en riktprisnivå, kring vilken priserna skola röra sig. Enligt denna riktprisnivå utgöra priserna t.o.m. den 15 oktober 1943 för vårvete 28 kronor, för höstvete 26 kronor, för råg 25 kronor och för här avsett korn 23 kronor, allt per deciton. Därefter stiga priserna med 10 öre per deciton och halvmånad fram till den 1 juni 1944, då inlösningspriserna uppnås. Svenska spannmålsaktiebolaget och auktoriserade spannmålshandlare ha ålagts företaga stödköp för att stödja denna prisnivå.
    B. Havre, blandsäd, foderärter, vicker samt i norra Sverige odlat korn.
  2. För havre, blandsäd, foderärter, vicker samt i norra Sverige odlat korn gälla normalpriser enligt en prisskala, som från och med den 16 oktober 1943 till och med den 1 april 1944 stiga med 10 öre per deciton och halvmånad. Priserna t. o. m. den 15 oktober 1943 samt från och med den 1 april 1944 skola vid försäljning från odlare av spannmål av normalkvalitet vara följande:

kronor per deciton
T. D. m. 15/10 1943 Fr. o. m. 1/4 1944
Vithavre 18:50 19:70
Svarthavre 18:— 19:20
Stråblandsäd 19:50 20:70
Korn, odlat i norra Sverige 22:50 23:70
Vicker och foderärter 37:50 38:70
Priserna gälla fritt av köparen anvisad mottagningsort, dock att vid försälj. ning mot licens tii annan jordbrukare priserna gälla vid leverans banfritt säljarens närmaste järnvägstrafikplats eller enligt däremot svarande leveranssätt.

  1. Vid försäljning från svenska spannmålsaktiebolaget, auktoriserade spannmålshandlare eller auktoriserade utsädeshandlare till förbrukare för utfodringsändamål samt till grynkvarnar, bryggerier, brännerier och mälterier skola gälla de under 1. angivna priserna med vissa bestämda tillägg.
    C. Matärter och matbönor.
    Vid överlåtelse från odlare av matärter och matbönor skola följande normalpriser gälla för vara av normalkvalitet:

kronor per deciton
Gula matärter 40:—
Gröna matärter 45:—
Matbönor 100:-
D. Gemensamma bestämmelser.
För vara av annan kvalitet än normalkvalitet skall prisreglering verkställas. De närmare föreskrifterna återfinnas i livsmedelskommissionens cirkulär nr 1511 a, 1511 b och 1512.
Stockholm den 31 augusti 1943. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *