Prästerna hålla kontraktskonvent.

Kyrkan och pressen under debatt.
Kontraktskonventet för norra kontraktet i Visby, som omtalades i gårdagens tidning fortsatte efter gudstjänsten i domkyrkan i komministergården där pastor N. Öberg med fru gästfritt mottogo kontraktisterna och andra särskilt inbjudna vid ett rikt dukat kaffebord.
komministergårdens värdigt restaurerade övre sal öppnades därpå förhandlingarna med ett lämpligt hälsningstal av konventets ordförande kontraktsprosten A. Klint, som sedan ledde överläggningarna, vilka anslöto sig till Allmänna Svenska Prästföreningens (ASP :s) rikliga årsprogram. Ordföranden redogjorde därvid först för föreningens verksamhet under det gångna året, varefter förslag framfördes om nya överläggningsämnen till nästa års program. Efter godkännande av föreliggande revisionsberättelsen som utvisar att räkenskaperna balansera å närmare 32,000 kr. skred man ’till val av ledamöter för stiftets del i centralstyrelsen, varvid som ordinarie valdes kyrkoherde C. J. Björkander i Östergarn med prosten Klint som suppleant. En del föreslagna stad geändringar huvudsakligen till följd av tillkomsten av det nya stiftet i Sverige, Stockholms stift, godkändes, varpå förekom en del mindre ärenden. Så var man mogen för behandlingen av årets överläggningsämnen som förelågo i rik framställning.
Av de fem föreslagna ämnena hade prosten Klint i sin predikan redan berört det första om nya födelsen och det andliga livets växt, vadan man utan vidare tog upp de andra, varav dock ämnet om eskatologien i förkunnelsen måste lämnas enär inledaren därav kyrkoherde Videgren i Väskinde insjuknat. Första ämnet blev därför frågan: Vad kan göras för att vinna ökat kyrkligt inflytande genom pressen? Pastor Öberg behandlade detta och inledande föredraget på ett klart och förtjänstfullt sätt, vartill den följande diskussionen som blev obetydlig, knappast fogade något nytt. En kyrklig rikstidning var önskvärd, men skulle möta kanske oöverskådliga svårigheter. Men Stiftsrådet borde taga upp saken och söka utnyttja de redan förefintliga lokaltidningarna som här i Visby fingo vitsord att vara förstående för kyrkligt arbete.
Nästa ämne rörde missionens plats i kyrkans liv, vilket ingående behandlades av pastor E. Holmedal som önskade att stiftets ungdom åtog sig sin egen mission ute bland världfolken. I stället för diskussion efter detta givande föredrag sjöngs en lämplig psalmvers om missionen, varpå prosten Klint i ett detaljerat och entusiastiskt föredrag redogjorde för ASP:s 40-årshögtid i Karlstad, besökt av 250-300 präster från hela Sverige, Efter några slutord och gemensam psalmsång var dagens förhandlingar till ända.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *