På förekommen anledning bringas följande meddelande till allmänhetens kännedom.

Har automobil, motorcykel eller släpvagn blivit så förstörd att fordonet icke vidare kan iståndsättas för användning i trafik, åligger det fordonsägaren att inom fjorton dagar från det han fått vetskap därom hos Länsstyrelsen göra anmälan för fordonets avregistrering.
Övergår motorfordon (automobil, motorcykel eller släpvagn) till ny ägare, skall nye ägaren sist inom fjorton dagar, sedan förvärvet skedde, därom göra anmälan för registrering hos Länsstyrelsen.
Sker ändring i fråga om motorfordons hemort, ägarens namn, yrke hemvist eller postadress, åligger det ägaren till fordonet att sist inom fjorton dagar från det ändringen skedde därom göra anmälan hos Länsstyrelsen.
Dessa regler gälla lika vare sig fordonet kvarstår i huvudregistret (= registret över registrerade motorfordon och släpvagnar) eller avförts ur registret och i samband därmed överförts till beredskapsförteckningen.
Har ägaren till en automobil, en motorcykel eller en släpvagn låtit avföra sitt fordon ur automobilregistret och i samband därmed låtit överföra fordonet till beredskapsförteckningen, bortfaller således icke skyldigheten för honom att för registrering göra anmälan om sådana förhållanden som ovan nämnts.
Obs. Alla motorfordon firmas intagna i beredskapsförteckningen, där de icke kvarstå såsom registrerade i huvudregistret.
Påföljd för underlåten anmälningsskyldighet är dagsböter eller böter från och med 10 kronor till och med 300 kronor.
Envar ägare av sådant motorfordon eller släpvagn, som avförts ur automobilregistret och överförts till beredskapsförteckningen, anmanas att överse sitt fordon; befinnes detta hava under tiden efter avregistreringen tagit sådan skada att det icke kan iståndsättas, anmäl detta omedelbart till Länsstyrelsen för fordonets avförande ur beredskapsförteckningen. Har eljest ändring skett i ovan omförmälda hänseende gör anmälan därom.
Bötespåföljden är onödig och kan undvikas.
Anmälan skall vara skriftlig. Anmälan om fordons avförande skall dessutom åtföljas av ett utav två ojäviga och trovärdiga personer undertecknat och bevittnat intyg därom att fordonet förstörts. Anmälan till beredskapsförteckning är avgiftsfri.
Visby i landskansliet den 22 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *