Opinionsyttring mot ölkaféerna i Visby stad.

Med anledning av dråpet vid Högklints folkpark.
Från de flesta ungdomsorganisationer i länet har i dag avlåtits en skrivelse till landshövdingen, länsstyrelsen och länsnykterhetsnämnden, vari begäres åtgärder mot ölkaféerna i Visby stad, närmast med anledning av vad som framkommit vid processen rörande dråpet vid Högklints folkpark.
De flesta av de undertecknande föreningsledarna ha givit sin anslutning till den formulering av skrivelsen, som uppsatts av initiativtagarne, medan i ett par fall reservationer anförts mot denna formulering.

Skrivelsen är av följande lydelse:
Till landshövdingen, länsstyrelsen och länsnykterhetsnämnden.

Genom rannsakningen med Högklintsdråparen har för en större allmänhet blottats en del detaljer rörande det sätt, varpå utskänkningen av pilsnerdricka ägt rum vid ölkaféerna i Visby och vilket synes stå i uppenbar motsats till gällande föreskrifter. De detaljer som offentliggjorts äro sådana, att allmänheten frågar sig om inte ett kraftigt ingripande mot ölkaféerna skall bli följden, i all synnerhet som dessa utgöra en skamfläck för staden och dessutom lära sakna motsvarighet i flertalet svenska städer.
Enligt vår mening räcker det denna gång inte med att skärpa restriktionerna, utan det är ett oavvisligt krav att samtliga ölkaféer snarast försvinna. Undertecknade organisationer – representerande 8,000 gotländska ungdomar – vädja därför till landshövdingen, länsstyrelsen och länsnykterhetsnämnden om ett snabbt ingripande. Vi tro och hoppas, att landshövdingen, som under sin korta tid på Gotland hunnit uträtta mycket gott till fromma för länets befolkning, även skall behjärta denna vår onhälliga önskan.

Gotlands distrikt av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Ragnar Lindgren

Gotlands distrikt av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund
Nils Franzén
Helmer Karlquist

Gotlands distrikt av Folkpartiets Ungdomsförbund
John Runfeldt
Samuel Tingström

Visby stifts ungdomsråd
Gustaf Sjöberg
Ragnar Lundell

De ungas förbund för kristligt arbete
(Evangeliska Fosterlandsstiftelsen)
Roland Thomsson

Gotländska Missionsförbundets Ungdom
Josef Jakobson
Berthil Söderström

Gotlands baptisters söndagsskol- och ungdomsförbund
Josef Gustafsson
Holger Carlesäter

Avd. 144 Gnistan av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund
Nils Dahlström

Avd. 97 av NTO:s ungdomsförbund Heimdal
K. G. Hed

Gotlands distrikt av Jordbrukare Ungdomens Förbund
Waldemar Ericsson
Sune Bolin

Intet samband mellan ölkaféerna och dråpet.
Ehuru det av polisutredningen i dråpaffären framgår, att de inblandade personerna icke besökt något ölkafé den dag dråpet begicks och denna gärning alltså icke har något direkt samband med ölkaféernas verksamhet, ansluta vi oss till framställningen, att dessa kaféers verksamhet göres till föremål för klarläggande utredning och att därav föranledda åtgärder bli vidtagna.

Gotlands Ungsvenska distrikt Einar Thomsson
Det är ett oavvisligt krav, att samtliga ölkaféer underställas en effektivare kontroll och att förhållandena inom utskänkningslokalerna saneras. Skulle bättre absolut nödvändigt att ölkaféerna komma bort.
Visby idrottsförening
Gust. J. G. Pettersson

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *