Landsbygden. Ala.

ALA.
Östra dlntriktet av Gotländska Missionsfölrbundet höll på söndagen sitt kvartalsmöte i metodistkapellet härstädes under god tillslutning av medlemmarna från de olika församlingarna. Mötet öppnades på förmiddagen med hälsningsord av distriktets ordf. R. Lagergren, Garda, och därefter predikade pastor Evert Forsman från Sorsele över dagens text i Luk. 14: 16-24, framhållande vikten av att mottaga bjudningen och intaga platserna i Guds rike.
Härefter vidtog förhandlingar, varvid till ordf. valdes R. Lagergren, vice ordf. Karl Jacobsson, När, och sekr. Herman Larsson, Garda. Förra mötet hade uppdragit åt styrelsen att försöka återbesätta platsen efter distriktets predikant, vilken skall avflytta i aug. Styrelsen meddelade vad som åtgjorts i saken. Hitintills har dock intet resultat uppnåtts. Nya uppslag lämnades och styrelsen fick i uppdrag att i fortsättningen sondera terrängen. Ej heller när det gällde att anskaffa evangelist för kommande vinters verksamhet hade styrelsen hitintills uppnått resultat. En begäran att erhålla en av Svenska Missionsförbundets evangelister hade lämnat negativt resultat. Styrelsen skall fortsätta med att söka anskaffa evangelist. Avskedshögtid för pastor Lennart Olsson beslöts skulle hållas i Ljugarn den 29 aug. Nästa kvartalsmöte bestämdes att hållas i Garda den 3 okt. Härefter avslötos förhandlingarna, och under den följande rasten bjöd församlingen på platsen mötesdeltagarna på kaffe och lopp.
Eftermiddagens möte blev en uppbyggelsestund. Den inleddes med predikan av pastor Forsman över Hebr. 12: 1-3, varvid framhölls att livet är en kamp och icke en slump. Slumpen för aldrig till något mål. Tal. manade till att se på Herren och hålla ut tills målet hunnits. Ordf. erinrade om sedan förra mötet avlidna medlemmar Desideria Johansson, Smiss i Garda, och fru Olsson, Gurpe i Kräklingbo, samt lyste frid över deras minne. Gemensamt firades därpå Herrens nattvard, varpå följde ett innerligt bönemöte. Dagens kollekt gick till yttre missionen och inbragte kr. 44: 27.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *